Αυθαίρετες περιφράξεις και πρόσβαση στην παραλία

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορές πολιτών με αίτημα την κατεδάφιση
αυθαίρετων περιφράξεων, που είχαν ανεγερθεί από όμορους ιδιοκτήτες
αγροτεμαχίων, εμποδίζοντας με αυτό τον τρόπο, την πρόσβαση στην παράκτια ζώνη
των “ήμων Ν. Προποντίδας και Κασσάνδρας στην Χαλκιδική.

Από τα στοιχεία των
υποθέσεων προέκυψε ότι το αρμόδιο Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών, μετά από
αυτοψίες, διαπίστωσε τις αυθαίρετες κατασκευές και προέβη στην επιβολή
προστίμων και στον χαρακτηρισμό τους, ως κατεδαφιστέων. Οι εν συνεχεία
ενστάσεις και αιτήσεις αντιρρήσεων των ιδιοκτητών των αυθαιρέτων περιφράξεων
απορρίφθηκαν. Επίσης, απορρίφθηκε σχετική αίτηση ακύρωσης ιδιοκτήτη
αυθαίρετης περίφραξης, ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, με αποτέλεσμα οι
περιφράξεις να έχουν κριθεί τελεσίδικα κατεδαφιστέες.
Μετά την ισχύ του ν.3852/2010 (Καλλικράτης), προβλέπεται ρητά η αρμοδιότητα των
Αποκεντρωμένων “ιοικήσεων για την εκτέλεση των αποφάσεων κατεδάφισης
αυθαιρέτων κτισμάτων.
Ο Συνήγορος απευθύνθηκε επανειλημμένα στις αρμόδιες υπηρεσίες, επισημαίνοντας
την καθυστέρηση υλοποίησης των κατεδαφίσεων και ζήτησε να προβούν στις
προβλεπόμενες από τη σχετική νομοθεσία ενέργειες. ,στόσο αυτές, επικαλούμενες
ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή και στελέχωσή τους, δεν προχώρησαν στη
σύσταση συνεργείων κατεδάφισης. Επίσης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ
εκπροσώπων της Αρχής και της Αποκεντρωμένης “ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με
σκοπό την προώθηση της διαδικασίας κατεδάφισης των περιφράξεων, δίχως όμως
αποτέλεσμα, εξαιτίας της επίμονης άρνησης της “ιοίκησης.
Οι ιδιοκτήτες των αυθαίρετων περιφράξεων υπέβαλαν αίτημα υπαγωγής στο άρθρο
24 του ν. 4014/2011 για την τακτοποίησή τους. ,στόσο, σε μια περίπτωση, η
αρμόδια Υπηρεσία “όμησης διαπίστωσε ότι ήταν αδύνατον να ταυτοποιηθεί η
κατασκευή, λόγω της έλλειψης αρχιτεκτονικών σχεδίων και τοπογραφικού και ως εκ
τούτου, ήταν αδύνατη η τακτοποίησή της, ενώ για τις υπόλοιπες δεν παρασχέθηκε
ενημέρωση για την προώθηση της διαδικασίας.
Επιπρόσθετα, η Αρχή απευθύνθηκε στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών “ημόσιας
“ιοίκησης (ΣΕΕ””) και στο Γενικό Επιθεωρητή “ημόσιας “ιοίκησης, ζητώντας τη
διενέργεια ελέγχου της Αποκεντρωμένης “ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Παρά την
έκδοση σχετικής εντολής από τον Ειδικό Γραμματέα του ΣΕΕ””, ο Συνήγορος
ουδέποτε ενημερώθηκε για την ολοκλήρωση του ελέγχου και τα συμπεράσματα που
προέκυψαν από αυτόν.
Στο πόρισμά του ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει, ως προς την ιεράρχηση των
κατεδαφίσεων αυθαίρετων κατασκευών, την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα σε
περιπτώσεις, όπως οι συγκεκριμένες, όπου υπάρχει καθυστέρηση για χρονικό
διάστημα πέραν της δεκαετίας και αδυναμία πρόσβασης των πολιτών στην παράκτια
ζώνη. Εξάλλου, εφόσον διαπιστώνεται στην παρούσα χρονική στιγμή αδυναμία
τακτοποίησης, μέσω ένταξης στη σχετική νομοθετική ρύθμιση, των αυθαίρετων
περιφράξεων, απαιτείται η εκτέλεση της κατεδάφισής τους.
Τέλος, ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει τις αποσπασματικές ενέργειες και τις
μεγάλες καθυστερήσεις των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση του ζητήματος