Η αιτιολογική έκθεση για την κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών

«Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίευσης οικονομικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα»  και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών»

Α. Γενική παρουσίαση

Με το άρθρο πρώτο του παρόντος κυρώνεται η από 19 Απριλίου 2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων»,  που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 94 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄), για να αντιμετωπιστούν τα κατεπείγοντα θέματα της  κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων.

 

Με το άρθρο δεύτερο του παρόντος κυρώνεται η από 30 Απριλίου 2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012», που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 103 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄) για την αντιμετώπιση κατεπειγόντων θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων των νόμων 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012 και ειδικότερα προκειμένου:
 
 α) να ρυθμιστεί το θέμα επιστροφής αποδοθέντων ποσών από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012,
 
 β) να διευκρινιστεί ποιος θεωρείται χρόνος απόκτησης των ομολόγων, ώστε να τύχει εφαρμογής η παράγραφος 7 του άρθρου 3 του ν. 4046/2012,
 
 γ) να ανασταλεί για το έτος 2012 η εφαρμογή της παραγράφου 9 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012,
 
 δ) να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που δημιουργείται από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό της επιχορήγησης την οποία δικαιούνται όσες ναυτιλιακές εταιρείες εκτελούν δρομολόγια άγονων γραμμών με τα χρέη τους σε αναστολή, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των δρομολογίων των άγονων ακτοπλοϊκών γραμμών,
 
 ε) να ρυθμιστεί το θέμα της απαλλαγής έως τις 31.10.2012 των δήμων από πρόσθετους φόρους, πρόστιμα, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, υπό την προϋπόθεση ότι εξοφλούνται οι κύριες οφειλές στο σύνολό τους,
 
 στ) να ρυθμιστεί το θέμα της δήλωσης της περιουσιακής κατάστασης των φυσικών προσώπων που ευθύνονται ατομικά για τα χρέη των νομικών προσώπων, όταν τα τελευταία υποβάλλουν αίτηση αναστολής,
 
 ζ) να οριστούν οι προϋποθέσεις προκαταβολής της εισφοράς του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στη μελλοντική αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο ανακεφαλαιοδότησής τους, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
 

Με το άρθρο τρίτο του παρόντος κυρώνεται η από 29 Μαΐου 2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίευσης οικονομικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα», που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 127 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄) για την αντιμετώπιση του κατεπείγοντος θέματος της δημοσίευσης των οικονομικών εκθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα.

 

Με το άρθρο τέταρτο του παρόντος ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών συναφή με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώνονται με τον παρόντα νόμο.

 

Β. Ειδικότερα

Επί του άρθρου πρώτου

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της ΠΝΠ επέρχονται οι άμεσα αναγκαίες τροποποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο του ν. 3864/2010 (Α΄119) με σκοπό να αποσαφηνιστούν θέματα που αφορούν την εφαρμογή του και, ιδίως:

α) την ανάγκη αύξησης του κεφαλαίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατ’ εφαρμογή της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης για τη Χρηματοδότηση της Ελληνικής Δημοκρατίας μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και του Μηχανισμού Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας (παρ. 1, περίπτωση α΄),

 

β) τη δυνατότητα εκ μέρους του Ταμείου να λαμβάνει ομόλογα ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδίδει ή εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας  και να τα διατηρεί σε λογαριασμό στο Σύστημα Άυλων Τίτλων στην Τράπεζα της Ελλάδος (παρ. 1, περίπτωση β΄),

 

γ) την προσθήκη στα στοιχεία της περιουσίας του Ταμείου των ομολόγων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που λαμβάνει από το ΕΤΧΣ και τη ρύθμιση θεμάτων της περιουσίας αυτής σε περίπτωση εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων (παρ. 1, περίπτωση γ΄),

 

δ)  την κατάργηση της κερδοφορίας ως στόχο για τη συμμετοχή του Ταμείου στο μετοχικό κεφάλαιο, καθώς λόγω της οικονομικής συγκυρίας καθίσταται αβέβαιη ή ανέφικτη και την παράταση του χρόνου  που προβλέπεται στο επιχειρησιακό σχέδιο για τη βιωσιμότητα του πιστωτικού ιδρύματος από τρία σε πέντε χρόνια (παρ. 2, περίπτωση α΄),

 

ε) τη δυνατότητα του Ταμείου να χορηγεί, κατόπιν απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος, βεβαίωση προς πιστωτικά ιδρύματα που είναι επιλέξιμα προς κεφαλαιακή ενίσχυση, με την οποία δεσμεύεται ότι θα συμμετέχει στην μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τους (παρ. 2, περίπτωση β΄),

 

Η βεβαίωση χορηγείται πριν ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη στο νόμο διαδικασία για την ενεργοποίηση του Ταμείου. Προϋπόθεση για την χορήγησή της είναι:

(α) η υποβολή αίτησης κεφαλαιακής ενίσχυσης από το πιστωτικό ίδρυμα,

(β) η προηγούμενη αξιολόγηση της βιωσιμότητας του πιστωτικού ιδρύματος από την Τράπεζα της Ελλάδος,

(γ) η κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος για την αναγκαιότητα χορήγησης της βεβαίωσης αφενός προκειμένου να είναι σε θέση το πιστωτικό ίδρυμα να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του και να πληροί τις προβλεπόμενες απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας και αφετέρου για τη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος,

 

στ) τη δυνατότητα του Ταμείου να έχει άμεση πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος προς το οποίο έχει χορηγήσει εγγυητική επιστολή,  να  διενεργεί ειδικούς ελέγχους (due diligence) και να ασκεί τα δικαιώματά του σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν την παροχή στοιχείων και τη διενέργεια ελέγχων, καθώς και να μετέχει με εκπρόσωπό του στο Διοικητικό Συμβούλιο με όλες τις εξουσίες που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία για τον εκπρόσωπο του Ταμείου (παρ. 2, περίπτωση β΄),

 

ζ) τη δυνατότητα του Ταμείου να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο πιστωτικών ιδρυμάτων και με άλλα μετατρέψιμα χρηματοπιστωτικά μέσα, πέραν των ήδη προβλεπόμενων κοινών μετοχών και υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (παρ. 3, περίπτωση α΄),

 

η) την κατάργηση της απαγόρευσης μεταβίβασης των μετοχών του Ταμείου σε τρίτους και της διαπραγμάτευσής τους στην οργανωμένη αγορά, καθώς η διατήρηση αυτού του περιορισμού υπονομεύει την επιτυχία ολόκληρης της ανακεφαλαιοποίησης  (παρ. 4) ,

 

θ) την εξαίρεση του Ταμείου από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης εξαγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006 (take over bid) κατά την απόκτηση συμμετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο εισηγμένων στο Χρηματιστήριο πιστωτικών ιδρυμάτων.  Η απόκτηση της συμμετοχής του Ταμείου δεν γίνεται με σκοπό την άσκηση ελέγχου επί του πιστωτικού ιδρύματος (γεγονός που θα επέβαλε την τήρηση της διαδικασίας υποβολής δημόσιας πρότασης εξαγοράς) αλλά για την εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος στο πλαίσιο και προς το σκοπό της εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων (παρ. 3, περίπτωση β΄),

 

ι) την μετάθεση της υποχρέωσης του Ταμείου να δημοσιεύει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά ένα μήνα μετά την αντίστοιχη δημοσίευση των πιστωτικών ιδρυμάτων, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει (παρ. 5),

ια) τη δυνατότητα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να χορηγεί εγγυήσεις με αποδέκτες και τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα,  προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα (παρ. 6).

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 της ΠΝΠ τροποποιούνται οι διατάξεις του ν.3601/2007 και του ν.3556/2007, με σκοπό να αποσαφηνιστούν κατεπείγοντα θέματα που αφορούν την εφαρμογή τους και, ιδίως:

(α) την ανάγκη άμεσης υλοποίηση της εντολής μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων που εκδίδει η Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο της εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων. Σε περιπτώσεις που κατά την ανωτέρω μεταβίβαση πραγματοποιείται συγκέντρωση επιχειρήσεων, η διαδικασία δεν αναστέλλεται αλλά ολοκληρώνεται κανονικά, με την επιφύλαξη διαφορετικής απόφασης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία καλείται να αποφανθεί σε συντομότερη προθεσμία προς αποφυγή αβεβαιότητας και διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας.

(β) την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Οικονομικών για την έκδοση κανονιστικής πράξης που αφορά την παράταση του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους οι εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά.

 

Επί του άρθρου δεύτερου

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου Πρώτου της ΠΝΠ ρυθμίζεται το θέμα της επιστροφής των αποδοθέντων ποσών από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 58 του ν.4075/2012  (ΦΕΚ 89/Α’/11.4.2012)  με την οποία προβλέπεται ότι η απόδοση του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2012 θα γίνει μέχρι 30.6.2012.

 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου Πρώτου της ΠΝΠ διευκρινίζεται ποιος θεωρείται ο χρόνος απόκτησης των ομολόγων, προκειμένου να τύχει εφαρμογής η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του ν.4046/2012, με την οποία ορίζεται ότι συγκεκριμένες φορολογικές διατάξεις (άρθρα 39 και 39Α του ΚΦΕ  και άρθρο 26 του ν.3728/2008) δεν εφαρμόζονται όταν υφίστανται ενδοομιλικές συναλλαγές με αντικείμενο τη μεταβίβαση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, εφόσον τα ομόλογα αυτά ανταλλαγούν από τις επιχειρήσεις που τα αποκτούν, κατ` εφαρμογή του προγράμματος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους.

 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου Πρώτου της ΠΝΠ ορίζεται ότι οι προσφάτως ψηφισθείσες διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 9 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α’/11.4.2012) με τις οποίες αντικαθίστανται προηγούμενες διατάξεις της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης ια’ της παρ.1 του άρθρου 10 του ν.736/1977, σχετικά με την απόδοση των ετήσιων διαθεσίμων του  Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων σε ποσοστό έως 40%, εφαρμόζονται από το οικονομικό έτος 2013 και εφεξής.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου Πρώτου της ΠΝΠ εισάγεται μια εξαιρετικού χαρακτήρα ρύθμιση για την υπαγωγή μέρους των  επιχορηγήσεων που λαμβάνουν οι ναυτιλιακές εταιρείες για τη λειτουργία των δρομολογίων των άγονων ακτοπλοϊκών γραμμών σε ειδικό καθεστώς περί ακατάσχετου, προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των δρομολογίων των άγονων ακτοπλοϊκών γραμμών.

 

Η ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία καθώς τα χρέη σε αναστολή θεωρούνται, βάσει του Κ.Ε.Δ.Ε., ληξιπρόθεσμα και κατά συνέπεια δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στις εξαιρέσεις από τη διενέργεια συμψηφισμού των μη ληξιπρόθεσμων χρεών της παρ. 5 του άρθρου 11 ν.3943/2011, με αποτέλεσμα να γίνεται αυτεπάγγελτος συμψηφισμός της επιχορήγησης με τα χρέη των ναυτιλιακών εταιρειών. Η ρύθμιση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο  τις επιχορηγήσεις για τα δρομολόγια των άγονων ακτοπλοϊκών γραμμών και για το ποσοστό αυτών που καλύπτει λειτουργικές δαπάνες (δαπάνες μισθολογικές, για καύσιμα, κ.λπ.) υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η ναυτιλιακή εταιρεία είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη, δηλαδή υποβάλλει εμπρόθεσμα τις δηλώσεις της και τα ληξιπρόθεσμα χρέη της είναι ήδη σε ρύθμιση/διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή σε αναστολή.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου Πρώτου της ΠΝΠ ρυθμίζεται το θέμα της απαλλαγής μέχρι 31.10.2012 των δήμων από πρόσθετους φόρους, πρόστιμα, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, υπό την προϋπόθεση ότι εξοφλούνται οι κύριες οφειλές στο σύνολό τους

 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου Πρώτου της ΠΝΠ ρυθμίζεται το θέμα της δήλωσης της περιουσιακής κατάστασης των φυσικών προσώπων που ευθύνονται ατομικά για τα χρέη (φορολογικά και τελωνειακά) των νομικών προσώπων όταν τα τελευταία υποβάλλουν αίτηση αναστολής.

 

Με τις διατάξεις του άρθρου Δεύτερου της ΠΝΠ επέρχονται οι άμεσα αναγκαίες τροποποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο του ν. 3864/2010 (Α΄ 119), με σκοπό να αποσαφηνιστούν θέματα που αφορούν την εφαρμογή του και, ιδίως:

 

α) τη δυνατότητα προκαταβολής εκ μέρους του Ταμείου του ποσού που αντιστοιχεί στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που καλείται να πραγματοποιήσει το πιστωτικό ίδρυμα, που έχει κριθεί βιώσιμο από την Τράπεζα της Ελλάδος και θέσπιση των ειδικότερων όρων χορήγησης της προκαταβολής αυτής και ειδικότερα :

αα) την υποβολή αίτησης από το πιστωτικό ίδρυμα που συνοδεύεται από επιχειρησιακό σχέδιο και λεπτομερές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του, που έχει ήδη αξιολογηθεί θετικά από την Τράπεζα της Ελλάδος,

ββ) την έγκριση του αιτήματος από την Τράπεζα της Ελλάδος και τη γνωστοποίησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

γγ) την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος για την αναγκαιότητα της προκαταβολής για λόγους κεφαλαιακής επάρκειας, διατήρησης της πρόσβασης στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος και διασφάλισης της  σταθερότητας του εγχώριου τραπεζικού συστήματος,

δδ) τη σύναψη σύμβασης προεγγραφής μεταξύ Ταμείου και πιστωτικού ιδρύματος για τη συμμετοχή του Ταμείου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου,

 

β) τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση της εισφοράς αυτής,

γ) τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν το υπερβάλλον ή υπολειπόμενο ποσό στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μετά την οριστικοποίηση της συμμετοχής του Ταμείου,

δ) τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την  προκαταβαλλόμενη εισφορά σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος και σύστασης  μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος,

ε) την ενεργοποίηση της διαδικασίας αυτής με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,

στ) την παροχή εξουσιοδότησης για την έκδοση απόφασης με την οποία ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι των συμβάσεων προεγγραφής που συνάπτονται μεταξύ πιστωτικού ιδρύματος και Ταμείου.

 

Επίσης, ρυθμίζονται τα δικαιώματα του Ταμείου έναντι του πιστωτικού ιδρύματος κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ χορήγησης της προκαταβολής και ολοκλήρωσης της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και παρέχεται εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης κατά το ίδιο διάστημα.

 

Τέλος, ορίζεται ότι η υποχρέωση του Ταμείου να καλύπτει επί δώδεκα (12) μήνες, αντί του ΤΕΚΕ, το χρηματοδοτικό κενό που δημιουργείται κατά  την εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων (εντολή μεταβίβασης ή σύσταση μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος) αφορά και γεγεννημένες αλλά μη εισέτι εκπληρωθείσες υποχρεώσεις του ΤΕΚΕ.

 

Επί του άρθρου τρίτου

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της ΠΝΠ επέρχονται οι άμεσα αναγκαίες τροποποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων με εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για λόγους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, με σκοπό να αποσαφηνιστούν θέματα που αφορούν την εφαρμογή του και, ιδίως :

αα) παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών που αφορά την παράταση της προθεσμίας  δημοσιοποίησης των εξαμηνιαίων οικονομικών εκθέσεων των ως άνω πιστωτικών ιδρυμάτων για διάστημα τριών μηνών (παρ. 1 περίπτωση α’, εδάφιο πρώτο) ,

ββ) επίσης, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών που αφορά την παράταση της προθεσμίας  δημοσιοποίησης των τριμηνιαίων οικονομικών εκθέσεων των ως άνω πιστωτικών ιδρυμάτων για διάστημα τριών μηνών ή την απαλλαγή τους από τη σχετική υποχρέωση (παρ. 1 περίπτωση α’, εδάφιο δεύτερο),

γγ) παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών που αφορά την παράταση της προθεσμίας δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων των ως άνω πιστωτικών ιδρυμάτων για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες (παρ. 1   περίπτωση β’, εδάφιο πρώτο),

δδ) την επέκταση της παράτασης που δίνεται στα ως άνω πιστωτικά ιδρύματα όχι μόνο για τους ατομικούς (ετήσιους) αλλά και για τους ενοποιημένους λογαριασμούς που δημοσιεύουν(παρ. 1   περίπτωση β’, εδάφιο δεύτερο).

 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της ΠΝΠ ορίζεται ότι στην περίπτωση που έχει δοθεί παράταση στην προθεσμία δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων με εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων τους, μπορεί να συγκαλείται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του κ.ν. 2190/1920,  πέραν του εξαμήνου και μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την λήξη της παράτασης αυτής. Η ημερομηνία δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και σύγκλησης των  ετησίων Γενικών Συνελεύσεων των θυγατρικών εταιριών των ως άνω νομικών προσώπων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χρηματοοικονομικό τομέα (πχ. ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες leasing, ΑΕΠΕΥ, ΑΕΔΑΚ, κοκ) δύναται να παραταθεί αντιστοίχως.

 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΠΝΠ ορίζεται ότι τα πιστωτικά ιδρύματα με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εφόσον έχουν λάβει παράταση στην προθεσμία δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονομικών τους εκθέσεων, υποβάλλουν την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων εντός είκοσι εργασίμων ημερών από τη λήξη της παράτασης αυτής. Στην περίπτωση αυτή, η ίδια προθεσμία υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων ισχύει και για τις θυγατρικές εταιρίες των ως άνω νομικών προσώπων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χρηματοοικονομικό τομέα.

 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 της ΠΝΠ ορίζεται ότι        διατηρούνται σε ισχύ τυχόν εκδοθείσες, κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου « Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης πιστωτικών ιδρυμάτων» της 19 ης Απριλίου 2012 (Α΄94),  αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών με τις οποίες δίνεται παράταση στην προθεσμία δημοσίευσης ετήσιων οικονομικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Επί του άρθρου τέταρτου

 

Επί του άρθρου τέταρτου

 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου τέταρτου γίνονται οι αναγκαίες νομοτεχνικές βελτιώσεις σε διατάξεις της κυρωθείσας με το άρθρο πρώτο του παρόντος σχεδίου νόμου Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  της 19ης Απριλίου 2012.

Με την παράγραφο 2 του άρθρου τέταρτου καταργείται το εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007, καθώς με την από 29 Μαΐου 2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίευσης οικονομικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα», που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 127 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄) ρυθμίζεται με γενικό και ενιαίο τρόπο η σχετική εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών.

 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου τέταρτου συμπληρώνεται η παράγραφος 2 του άρθρου 28 του ν. 3756/2009, ώστε να επιτρέπεται η απόκτηση από πιστωτικό ίδρυμα προνομιούχων ιδίων μετοχών που έχουν εκδοθεί και ως εξαγοράσιμες κατά το χρονικό διάστημα συμμετοχής του πιστωτικού ιδρύματος στα προγράμματα ενίσχυσης της ρευστότητας του ν. 3723/2008, όταν η απόκτηση αυτή έχει σκοπό την ενίσχυση της κεφαλαιακής του επάρκειας, όπως αυτή προσδιορίζεται με τις αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. Για την εξαγορά απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος. Εξυπακούεται ότι κατά την ανωτέρω διαδικασία τηρούνται οι διατάξεις της ΣΛΕΕ για τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων. Σε περίπτωση πραγματοποίησης της κατά τα ανωτέρω εξαγοράς προνομιούχων μετοχών προβλέπεται παρέκκλιση από τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της  παραγράφου 2  του άρθρου 16 και των περιπτώσεων γ και ε΄ της  παραγράφου 3 του άρθρου 17β του κ.ν.2190/1920 σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 α του ν.2190/1920.  Τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή ισχύουν από την κατάθεσή τους  στη Βουλή.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα,    Ιουλίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ

 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

& ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

 

 

 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΔΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ