Αναγνώριση δημόσιας προϋπηρεσίας στον ΟΓΑ

Ο τρόπος αναγνώρισης δημόσιας προϋπηρεσίας, με καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών, περιγράφονται σε εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΟΓΑ. Το εν λόγω δικαίωμα έχουν τόσο οι ασφαλισμένοι όσο και οι συνταξιούχοι του Οργανισμού, που υπηρέτησαν ως δημόσιοι υπάλληλοι (πολιτικοί και στρατιωτικοί), υπάλληλοι στους Ο.Τ.Α. και σε άλλα Ν.Π.Δ.Δ., με την ιδιότητα του μόνιμου, του εκτάκτου, με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με ημερομίσθιο, ή με ποσοστά και εξήλθαν για οποιοδήποτε λόγο από την υπηρεσία, χωρίς να θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από το Δημόσιο.

Επίσης, διατηρούν το ίδιο δικαίωμα οι μετακλητοί υπάλληλοι του Δημοσίου του άρθρου 9 του Ν.Δ.4202/1961, όπως ισχύει, αλλά και μη δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο. Το ίδιο ισχύει και για όργανα Αγροφυλακής που αποχώρησαν από την Υπηρεσία τους μέχρι και την 31-12-1976, χωρίς να λάβουν σύνταξη.

Επίσης, ο χρόνος δημόσιας υπηρεσίας θανόντων ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, οι οποίοι είχαν υπηρετήσει με τις ως άνω ιδιότητες, δύναται να αναγνωριστεί από τα μέλη των οικογενειών τους (συζύγους, τέκνα κ.λπ.), που δικαιούνται να λάβουν σύνταξη λόγω θανάτου του προστάτη τους (συζύγου, γονέα κ.λπ.).
Επισημαίνουμε ότι ο πρώην υπάλληλος, ο οποίος μετά την έξοδό του από την υπηρεσία, έλαβε σύνταξη ή εφάπαξ παροχή ή αποζημίωση ή του επιστράφηκαν οι εισφορές για το χρόνο της υπηρεσίας του, δεν δικαιούται να αναγνωρίσει χρόνο δημόσιας υπηρεσίας. Το δικαίωμα όμως για αναγνώριση της υπηρεσίας του, αναβιώνει αρκεί ο ενδιαφερόμενος να προβεί στην επιστροφή των ποσών που έχει λάβει είτε ως σύνταξη, είτε ως εφάπαξ παροχή, είτε ως αποζημίωση, είτε ως επιστροφή εισφορών.

Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι:
* Οι ασφαλισμένοι των Φορέων Κύριας Ασφάλισης που υπηρέτησαν ως δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν το δικαίωμα να αναγνωρίσουν μόνο το χρόνο της πραγματικής υπηρεσίας τους στο Δημόσιο (παρ.1 του άρθρου 4 του Ν.1405/1983). Συνεπώς, δεν δικαιούνται να αναγνωρίσουν κάθε άλλη υπηρεσία που υπολογίζεται ως χρόνος συντάξιμος από το Δημόσιο, με ειδικές διατάξεις.
* Οι ασφαλισμένοι που υπηρέτησαν ως υπάλληλοι σε Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δικαιούνται να αναγνωρίσουν όχι μόνο το χρόνο υπηρεσίας τους στους Οργανισμούς αυτούς, αλλά και το χρόνο που υπολογίζεται ως συντάξιμος από τους φορείς από τους οποίους συνταξιοδοτούνται, εφόσον βέβαια, ο χρόνος αυτός έχει αναγνωρισθεί και εξαγορασθεί στους Φορείς αυτούς (παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.1405/1983).

Θα πρέπει να τονισθεί ότι ο χρόνος που αναγνωρίζεται από τους Φορείς Κύριας Ασφάλισης, θεωρείται χρόνος πραγματικής ασφάλισης και όχι πλασματικός. Αντίθετα, ο χρόνος δημόσιας υπηρεσίας για τον οποίο καταβλήθηκε, μετά την απομάκρυνση του υπαλλήλου από την Υπηρεσία του, εφάπαξ παροχή ή αποζημίωση ή χρηματική αμοιβή, δεν αναγνωρίζεται ως συντάξιμος. Ο χρόνος αυτός, μπορεί να αναγνωριστεί μόνο εφόσον επιστραφούν οι ανωτέρω παροχές.

Ο χρόνος της δημόσιας υπηρεσίας αναγνωρίζεται, έστω και αν ο ασφαλισμένος υπηρέτησε στο Δημόσιο σε χρονική περίοδο, κατά την οποία δεν είχε ιδρυθεί ο Ασφαλιστικός Φορέας στον οποίο αναγνωρίζεται ο χρόνος αυτός. Συνεπώς, οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών που υπηρέτησαν στο Δημόσιο πριν από τη σύσταση του Κλάδου, δικαιούνται να αναγνωρίσουν το χρόνο αυτό στον ΟΓΑ.

Για να γίνει η αναγνώριση χρόνου θα πρέπει ο ασφαλισμένος να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
*Να έχει προσληφθεί στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. με την ιδιότητα του μονίμου, εκτάκτου, με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, απασχολούμενος με ημερομίσθιο ή ποσοστά μέχρι την 31/12/1982.
*Να μην θεμελιώνει με τον υπό αναγνώριση χρόνο δημόσιας υπηρεσίας συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο Δημόσιο.
*Να μην έχει λάβει για τον υπό αναγνώριση χρόνο εφάπαξ παροχή ή αποζημίωση ή να μην του έχουν επιστραφεί οι εισφορές.
*Να έχει ασφαλισθεί στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ.

Το δικαίωμα της αναγνώρισης ασκείται με αίτηση του ενδιαφερομένου, οποτεδήποτε, πριν ή μετά τη συνταξιοδότησή του. 
Με την αίτησή του ο ενδιαφερόμενος πρέπει να:
α)Ζητά την αναγνώριση του συνόλου ή μέρους του χρόνου της δημόσιας υπηρεσίας. Σε περίπτωση που επιθυμεί μερική αναγνώριση θα πρέπει να προσδιορίζει με ακρίβεια το χρονικό διάστημα που θέλει να του αναγνωρισθεί (π.χ 36 μήνες).
β) Δηλώνει την επιθυμία του να εξοφλήσει εφάπαξ ή σε δόσεις ή με παρακράτηση το ποσό της εξαγοράς που θα προκύψει.
Προς το παρόν, για τον ΟΓΑ είναι δυνατή μόνο η εφάπαξ εξόφληση, με έκπτωση 10%

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο ενδιαφερόμενος, μαζί με την κατάθεση αίτησης είναι:

1)Πιστοποιητικό της αρμόδιας Υπηρεσίας που υπηρέτησε, στην οποία θα αναφέρονται:

*η χρονολογία διορισμού και αποχώρησής του,
*η σχέση με την οποία υπηρέτησε (μόνιμος, δόκιμος, με σύμβαση κ.λπ.),
*ο βαθμός που έφερε όταν αποχώρησε από την Υπηρεσία,
*το ύψος του βασικού μισθού του βαθμού ή του μισθολογικού κλιμακίου που έφερε ο υπάλληλος κατά την έξοδό του από την Υπηρεσία, που αντιστοιχεί στον κλάδο και τα έτη υπηρεσίας που επιθυμεί να αναγνωρίσει, προσαυξανόμενο με το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, την Α.Τ.Α. και το επίδομα εξομάλυνσης, όπως αυτά ισχύουν κατά το μήνα υποβολής της αίτησης (Υ.Α. αριθ. Β2/61/2651/1983, ΦΕΚ 769 Β730-12-1983, όπως ισχύει),
*εάν του είχε χορηγηθεί εφάπαξ παροχή ή χρηματικό βοήθημα ή του έχει γίνει επιστροφή των εισφορών του. Σε καταφατική περίπτωση, θα πρέπει να προσκομισθεί η καταλογιστική πράξη του αρμόδιου Φορέα.
2)Πράξη ή Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα συνταξιοδότησης, από την οποία να προκύπτει ότι ο υπό αναγνώριση χρόνος, εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.1405/1983 και ότι ο ενδιαφερόμενος, για τον εν λόγω χρόνο, δεν δικαιούται σύνταξη από το φορέα αυτό.
3)Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι ο υπό αναγνώριση χρόνος, δεν έχει αναγνωρισθεί ως συντάξιμος από άλλο Φορέα Κύριας Ασφάλισης και ότι η πράξη του αρμόδιου συνταξιοδοτικού Φορέα, είναι οριστική.
Εάν ο ασφαλισμένος έχει ασφαλισθεί διαδοχικά σε περισσότερους από ένα Φορέα Κύριας Ασφάλισης, η αναγνώριση του χρόνου θα γίνεται μόνο σε ένα Φορέα, τον οποίο και θα επιλέξει ο ασφαλισμένος.

Η αναγνώριση χρόνου δημόσιας υπηρεσίας σε Φορέα Κύριας Ασφάλισης, γίνεται με καταβολή εισφορών ως εξής:
α) Κατά το μέρος που οι εισφορές βαρύνουν τον ασφαλισμένο, καταβάλλονται από τον ίδιο.
β) Κατά το μέρος που βαρύνουν τον εργοδότη, καταβάλλονται από το Φορέα που συνταξιοδοτεί τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας στην οποία υπηρέτησε ο ασφαλισμένος.

Ο ασφαλισμένος καταβάλει το 1/3 της εισφοράς και το Δημόσιο τα 2/3 αυτής.

Οι ασφαλιστικές εισφορές για την αναγνώριση χρόνου δημόσιας υπηρεσίας, υπολογίζονται επί των αποδοχών του ασφαλισμένου, όπως αυτές διαμορφώνονται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης και αναγράφονται στη βεβαίωση της Υπηρεσίας του.