Αναγνώριση συνεχόμενου χρόνου ανεργίας πολίτη από τον ΟΑΕΔ

 

Αναγνώριση συνεχόμενου χρόνου ανεργίας πολίτη σε περίπτωση δικαιολογημένης ολιγοήμερης καθυστέρησης απογραφής στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου

 

 

Μάρτιος 2013


Πολίτης διαμαρτυρήθηκε στον Συνήγορο γιατί ο ΟΑΕΔ δεν του χορηγούσε βεβαίωση συνεχόμενου χρόνου ανεργίας, λόγω ολιγοήμερης εκπρόθεσμης απογραφής του, με αποτέλεσμα να μην βεβαιωθεί η συνεχόμενη κατάσταση ανεργίας του.

 

Σύμφωνα με τα ισχύοντα, ο κάτοχος του δελτίου ανεργίας έχει την υποχρέωση να ανανεώνει το δελτίο του πέντε (5) ημέρες πριν και πέντε (5) ημέρες μετά την λήξη της τριμηνιαίας περιόδου, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία εγγραφής του (ή από την ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης) και ισχύει για τρεις μήνες. Εάν δεν ανανεωθεί μέσα στην προβλεπόμενη περίοδο ο άνεργος αυτομάτως διαγράφεται.

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, με έγγραφό του προς τον ΟΑΕΔ, τόνισε ότι οι συνέπειες της δικαιολογημένης ολιγοήμερης καθυστέρησης απογραφής είναι ιδιαίτερα επαχθείς, καθώς ο πολίτης στερείται φορολογικών απαλλαγών και παροχών που θέτουν ως προϋπόθεση την αδιάλειπτη ανεργία. Επίσης, υπογράμμισε ότι η διοίκηση οφείλει να ασκεί τις αρμοδιότητές της, ώστε κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων να αποφεύγονται οι ανεπιεικείς και απλώς δογματικές ερμηνευτικές εκδοχές. Τέλος, επεσήμανε ότι η στέρηση παροχών και φοροαπαλλαγών σε πολίτες που αποδεδειγμένα είναι άνεργοι για καθαρά τυπικούς λόγους φαίνεται υπέρμετρη, ιδίως στην παρούσα οικονομική συγκυρία.

 

Ήδη από το 2007, σε Ειδική Έκθεσή του, o Συνήγορος του Πολίτη είχε επισημάνει στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ ότι η ύπαρξη ανωτέρας βίας πρέπει να εξετάζεται από τις υπηρεσίες του Οργανισμού (μη έγκυρη προσέλευση λόγω ιδιαίτερων καιρικών συνθηκών ορεινών περιοχών κ.λπ.) και ότι έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει την απόφαση διαγραφής με την οποία πλήττονται δικαιώματα που προκύπτουν από την καταγεγραμμένη μακροχρόνια ανεργία (βλ. αναλυτικά τις Ειδικές Εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη Υλοποίηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης από τον ΟΑΕΔ – Εμπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη και Παροχές Ανεργίας: Δικαιώματα των Ανέργων και Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ).

 

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, ο ΟΑΕΔ ικανοποίησε το αίτημα του πολίτη για βεβαίωση συνεχούς ανεργίας. Επιπλέον, συνέστησε Ειδική Επιτροπή που θα εξετάζει ανάλογα αιτήματα για επαναφορά του διαγεγραμμένου δελτίου ανεργίας ή συνένωση δύο χρονικών διαστημάτων ανεργίας. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, όπου παρατηρείται εκπρόθεσμη προσέλευση να είναι σχετικά μικρό και να οφείλεται σε ειδικούς λόγους (ανωτέρας βίας, ασθένειας, κ.λπ.).

Ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει την ικανοποίησή του διότι αντιμετωπίστηκε και το ευρύτερο ζήτημα στην κατεύθυνση που είχε προτείνει η Ειδική Έκθεση.