Η 48η Διάσκεψη της COSAC υιοθέτησε κείμενο Συμπερασμάτων και κείμενο Συνεισφοράς

Ολοκληρώθηκαν (16/10/2012) οι εργασίες της 48ης Διάσκεψης των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC), οι οποίες διεξάχθηκαν στο Συνεδριακό Κέντρο “Φιλοξενία”, στη Λευκωσία. Τη Διάσκεψη φιλοξένησε η Βουλή των Αντιπροσώπων, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την κυπριακή αντιπροσωπία αποτέλεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χρήστος Στυλιανίδης και τα μέλη, κ.κ. Δημήτρης Συλλούρης, Χρήστος Μέσης, Φειδίας Σαρίκας και κα Αθηνά Κυριακίδου.

 

Των εργασιών της ολομέλειας της Διάσκεψης προηγήθηκε συνάντηση της Προεδρικής Τρόικας της COSAC, που απαρτίζεται από τους Προέδρους των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Δανίας, της Κύπρου και της Ιρλανδίας, καθώς και εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη συνάντηση συζητήθηκαν κυρίως διαδικαστικά ζητήματα που αφορούσαν στην ημερήσια διάταξη της Διάσκεψης της COSAC.

 

Κατά τη Διάσκεψη, παρουσιάστηκαν οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας και συζητήθηκαν τα θέματα της Ενέργειας και Ασφάλειας Ανεφοδιασμού, της Ενιαίας Αγοράς και Διακυβέρνησης, της Στρατηγικής για την Ευρώπη 2020 και της υλοποίησης της πολιτικής για «Περισσότερη Ευρώπη».

 

Η Διάσκεψη υιοθέτησε κείμενο Συμπερασμάτων, σύμφωνα με το οποίο επιβεβαιώνεται η εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας κατά τη συνεργασία των εθνικών κοινοβουλίων και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, η σημασία του πολιτικού διαλόγου ως εργαλείο οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών και της Ένωσης και η ενίσχυση της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας στον τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης.

 

Η ολομέλεια της Διάσκεψης υιοθέτησε ακόμη, κείμενο Συνεισφοράς της COSAC προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κείμενο κάνει αναφορά στην απονομή του Βραβείου Νόμπελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας ότι αυτό αποτελεί για την COSAC αναγνώριση της ουσιαστικής συνεισφοράς της Ένωσης στη διατήρηση της ειρήνης, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αλληλεγγύης.

 

Σχετικά με την προώθηση της πολιτικής «Περισσότερη Ευρώπη», το κείμενο αναφέρει ότι η COSAC αναγνωρίζει την ανάγκη ενδυνάμωσης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), ώστε αυτή να μπορεί να αποτρέψει, χειριστεί ή/και επιλύσει οποιαδήποτε κρίση. Σημειώνεται ότι μια μεταρρύθμιση της ΟΝΕ, μέσω της δημιουργίας μιας δημοσιονομικής και τραπεζικής ένωσης, θα πρέπει να στηρίζεται στις αρχές της δημοκρατικής νομιμότητας και υπευθυνότητας, ενώ προτείνει όπως, σε περίπτωση αναθεώρησης της μελλοντικής δομής της ΟΝΕ, υπάρχει πλήρης διαβούλευση τόσο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και με τα εθνικά κοινοβούλια.

 

Στο θέμα της Ενέργειας, η ολομέλεια της COSAC, αναγνωρίζοντας την ανάγκη ενεργειακού εφοδιασμού των κρατών μελών εξαιτίας της συνεχούς ανόδου της τιμής των καυσίμων, υποστηρίζει την ολοκλήρωση της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς με την υιοθέτηση κανονισμού για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, που θα καταστήσει δυνατή την ουσιαστική εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων των κρατών μελών. Η COSAC καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να λάβουν σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών μελών της ΕΕ.

 

Σχετικά με την Ενιαία Αγορά, η COSAC αναγνωρίζει τη σημασία της στην προώθηση της ολοκλήρωσης της ΕΕ, επισημαίνοντας όμως την ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης της εφαρμογής και επιβολής των κανόνων της Ενιαίας Αγοράς. Ακόμη, αναφερόμενη στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσον αφορά στον έλεγχο της διακυβέρνησης της εσωτερικής αγοράς για το έτος 2011, η COSAC υποστηρίζει τη συνεργασία και τον διάλογο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ζητά ακόμη, τη λήψη περαιτέρω μέτρων για συνεχή αξιολόγηση της πορείας ολοκλήρωσης της Ενιαίας Αγοράς.

 

Στο κείμενο επιβεβαιώνεται επίσης, η ανάγκη συλλογικής προσπάθειας ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η οικονομική και κοινωνική κρίση, και υπογραμμίζεται η σημασία της εφαρμογής της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που θα οδηγήσει στην οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη. Αναγνωρίζονται, επίσης, οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην υποστήριξη της ανάπτυξης, απασχόλησης και καλύτερης οικονομικής διακυβέρνησης, ενώ ενθαρρύνονται τα εθνικά κοινοβούλια να αυξήσουν τις προσπάθειες τους για αποτελεσματική επίβλεψη της εν λόγω Στρατηγικής, μέσω του ελέγχου των Ειδικών Εισηγήσεων προς τα κράτη μέλη.

 

Τέλος, το κείμενο Συνεισφοράς αναγνωρίζει τον πολιτικό διάλογο, ο οποίος ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ζητά την περαιτέρω ενδυνάμωσή του. Αναγνωρίζει ακόμη, τη σημασία του διακοινοβουλευτικού διαλόγου και συζητήσεων μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και των Ευρωπαίων Επιτρόπων, ενώ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέχει ουσιαστικές απαντήσεις σε εύλογο χρόνο, καθώς και, στα πλαίσια της αρχής της επικουρικότητας, απαντήσεις σε περίπτωση αιτιολογημένης γνώμης, που υποβάλλονται από κάθε κράτος μέλος.