Διεθνής πολιτική οικονομία

Θεωρία, δομή και προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας

(επιμέλεια Αντώνη Κόντη, Χαράλαμπου Τσαρδανίδη),

Β΄ έκδοση επαυξημένη και βελτιωμένη

 

ISBN 978-960-02- 2827-4, σχήμα 17×24, σελίδες 1104, τιμή: ?65,00, έκδοση Δεκεμβρίου 2012

 

Ο συλλογικός αυτός τόμος αποτελεί μια επαυξημένη, βελτιωμένη και πλήρως αναθεωρημένη έκδοση. Από την πρώτη έκδοση (2005) μέχρι σήμερα πολλά σημαντικά γεγονότα έλαβαν χώρα που μετέβαλαν αρκετά χαρακτηριστικά του διεθνούς πολιτικού και οικονομικού συστήματος, ενώ παράλληλα νέα θέματα απέκτησαν μεγαλύτερη σημασία. Στην έκδοση αυτή έχουν προστεθεί άλλα τριάντα ένα κεφάλαια που έχουν γραφτεί από Έλληνες και ξένους αναλυτές τα περισσότερα εκ των οποίων δημοσιεύονται για πρώτη φορά.

Ο συλλογικός αυτός τόμος διερευνά τις εξής σημαντικές σύγχρονες προκλήσεις της ΔΠΟ:

·         Ποια είναι η θεωρητική θεμελίωση της ΔΠΟ;

·         Πόσο χρήσιμες είναι οι θεωρητικές προσεγγίσεις της παγκόσμιας διακυβέρνησης;

·         Ποια είναι η διάσταση της εξωτερικής και της ασφάλειας στην ΔΠΟ;

·         Πως συγκροτούνται και ποια είναι η αποτελεσματικότητα των διαπεριφερειακών συνεργασιών;

·         Σε ποια έκταση τα προβλήματα που απορρέουν από την ολοκλήρωση των αγορών και των υπηρεσιών, ιδιαίτερα του διεθνούς εμπορίου, αντιμετωπίζονται με επιτυχία μέσω των πολυμερών διαπραγματεύσεων;

·         Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από την ολοκλήρωση των αγορών χρήματος/κεφαλαίου και ποια είναι η πορεία των διεθνών νομισματικών σχέσεων;

·         Ποιες είναι οι συνέπειες των άμεσων και των έμμεσων ξένων επενδύσεων τόσο στις χώρες υποδοχής όσο και στις χώρες προέλευσης;

·         Ποιες είναι οι προκλήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, την παγκόσμια μετανάστευση και το παγκόσμιο έγκλημα και διαφθορά;

Ο τόμος απευθύνεται σε φοιτητές και σπουδαστές των Κοινωνικών Επιστημών και ειδικότερα των Διεθνών Σχέσεων, της Πολιτικής Επιστήμης, των Οικονομικών και των Νομικών Σπουδών και άλλων συναφών επιστημών όπως και σε άλλους ενδιαφερόμενους για ζητήματα των διεθνών οικονομικών συναλλαγών και φιλοδοξεί να εξοικειώσει τον ενδιαφερόμενο αναγνώστη με το γνωστικό αντικείμενο της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας.