Μικρός Οδηγός Δικαιωμάτων Ανέργων

Οι” Άνεργοι, άνεργες από τις γειτονιές της Αθήνας”,  μια δραστήρια συλλογικότητα που  αγωνίζεται για τα δικαιώματα των ανέργων και την επιβίωσή τους στις άγριες συνθήκες του κοινωνικού μεσαίωνα που ζούμε, δημιούργησε την αξιόλογη μπροσούρα. που παραθέτουμε με σκοπό να ενημερώσει τους συναδέλφους τους για τα δικαιώματα τους και να συμβάλει στην  οργάνωση  και τον αγώνα τους για μια ανθρώπινη ζωή.

Οδηγός δικαιωμάτων Ανέργων

ΟΤΑΝ Ο ΟΑΕΔ ΔΕ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΝΕΡΓΟ

Μια παράγραφος από το site του ΟΑΕΔ που τα λέει όλα.
“Ο Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) είναι
το κύριο όργανο εφαρμογής της Κυβερνητικής Πολιτικής για την απασχόληση, ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις ταχείας
προσαρμογής της προσφοράς εργασίας προς τις απαιτήσεις της ζήτησης,
σε αρμονία με το εκάστοτε Πρόγραμμα Οικονομικής Ανάπτυξης της
Χώρας και τις συναφείς κατευθύνσεις και οδηγίες του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.”
Έχουμε βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να διαπιστώσουμε τη σκληρή γραμμή του ΟΑΕΔ σε σχέση τόσο με την επιδότηση όσο και με τις υπόλοιπες παροχές για τους άνεργους.
Τα παραδείγματα πολλά: μείωση επιδόματος ανεργίας, επιδότηση εργοδοτών για δωρεάν εργατικό δυναμικό, ειδικά σύμφωνα απασχόλησης, αποδοχή ανυπόγραφων «οικειοθελών αποχωρήσεων» κ.λ.π.
Τα χρήματα που κόβουν από τα επιδόματα που δικαιούμαστε με διάφορα προσχήματα, ελλειπή ενημέρωση και δικαιολογίες με μαθηματικούς τύπους είναι χρήματα που τα έχουμε δουλέψει και δεν ανήκουν σε κανέναν μανατζερά και διευθυντή του ΟΑΕΔ.
Δημοσιεύουμε έναν μικρό οδηγό με το τι δικαιούμαστε ως άνεργοι, πλήρως ελεγμένο και ενημερωμένο, καθώς ακόμα και οι «πληροφορίες» που δημοσιεύονται στο επίσημο site του ΟΑΕΔ δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Περιγραφή
Μισθωτοί των οποίων καταγγέλθηκε από τον εργοδότη ή έληξε η σύμβαση εργασίας και που έχουν ασφαλισθεί στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ μπορούν με ορισμένες προϋποθέσεις να εισπράξουν από τον ΟΑΕΔ επίδομα ανεργίας.
Προθεσμία υποβολής αίτησης – έναρξη επιδότησης
Η αίτηση υποβάλλεται εντός 60 ημερών από την ημερομηνία απόλυσης στην αρμόδια Υπηρεσία του τόπου κατοικίας του δικαιούχου.
Οι περιπτώσεις, που οι αιτήσεις υποβάλλονται κατά το πρώτο 7ημερο μετά την απόλυση, επιδοτούνται από την 7η ημέρα, ενώ όσες υποβάλλονται σε μεταγενέστερο διάστημα επιδοτούνται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:
• Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
• Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:
Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών. Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα προαναφερόμενα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο, 12μηνο ή διετία).


Το επίδομα καταβάλλεται μια φορά το μήνα για 25 ημέρες.
Από 12.03.2012 το μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 360,00 Ευρώ.
Για κάθε μέλος της οικογένειας το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10%.
Η διάρκεια της καταβολής του επιδόματος ανεργίας επιμηκύνεται επίσης σε 12 μήνες α) για τους άνω των 49 ετών ανέργους της παρ.4 του άρθρου 6 του Ν. 1545/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 1874/1990 και
β) για όσους έχουν πραγματοποιήσει συνολικά 4050 ημέρες εργασίας και εμπίπτουν σε οποιαδήποτε περίπτωση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985, όπως αυτές τροποποιούνται με το παρόν άρθρο. « [Ισχύς της διάταξης από 1.9.1990](βλ. πίνακα).
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
1. Έγγραφο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας ή βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου.
2. Το έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» το οποίο συμπληρώνει ο εργοδότης σύμφωνα με τις εγγραφές της ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ) του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Το έντυπο αυτό θα φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη, χωρίς κάποια επιπλέον σφραγίδα επικύρωσης από το αρμόδιο κατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
3. Ατομικό ή Οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη.
4. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος.
5. α. Αστυνομική Ταυτότητα του ασφαλισμένου
β. ταυτότητα ομογενή και διαβατήριο για τους ομογενείς ανέργους
γ. διαβατήριο και ταυτότητα ευρωπαίου πολίτη για τους ανέργους πολίτες της ευρωπαϊκής ένωσης
δ. διαβατήριο και άδεια διαμονής για τους αλλοδαπούς ανέργους
6. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ).
7. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86, την οποία θα συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
8. Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος.
9. Ατομικός αριθμός ΑΜΚΑ (χωρίς τον αριθμό ΑΜΚΑ δεν εκδίδεται κάρτα ανεργίας)
Σημείωση: μόνο για έκδοση κάρτα ανεργίας χρειάζoνται τα δικαιολογητικά: 3,4,5,6,9
Για το 4: (αν ο άνεργος δεν είναι υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση από την αρμόδια εφορία που ανήκει όπου θα αναγράφετε το ΑΦΜ του, με την οποία θα βεβαιώνεται η μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης για το τρέχον έτος)

ΕΙΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
1.EΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
1. να μην ανήκει ο άνεργος στα εποχικά επαγγέλματα*
2. η κάρτα ανεργίας ισχύει για 1 μήνα μετά τη λήξη της επιδότησης εφόσον παραμείνει άνεργος. Απαραίτητη η θεώρηση της στο 5ήμερο πριν ή μετά τη λήξη της
3. συνολικό οικογενειακό επίδομα μέχρι 9.684,52
Ύψος βοηθήματος: 187,20 ευρώ
Δικαιολογητικά:
1. πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, φορολογική δήλωση Ε1 και φωτοτυπία.
2. Φωτοτυπία ανανεωμένης κάρτας ανεργίας 2 όψεων
*εκτός των επαγγελμάτων που έχουν το δικό τους αυτόνομο βοήθημα κάθε Οκτώβριο (πχ : είναι οικοδόμοι και επισιτιστικά και τουριστικά. To δικαιούνται όμως πχ οι εποχικοί εκπαιδευτικοί των φροντιστηρίων που δεν έχουν δικό τους βοήθημα)
Προσοχή: το ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη του ταμείου ανεργίας, το διεκδικεί κάποιος από 1 μήνα έως 3 μήνες μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης,. Αυτό παίζει ρόλο σ αυτούς που το ταμείο τους τελειώνει Φλεβάρη ή Μάρτη, αν με το εκκαθαριστικό της προηγούμενης χρονιάς, ξεπερνούν τα 9684,52 ευρώ, έχουν το χρόνο να υποβάλλουν τη φορολογική δήλωση της νέας χρονιάς που συνήθως είναι χαμηλότερο το εισόδημα.

2. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ειδικό βοήθημα τρίμηνης παραμονής, δικαιούνται οι ασφαλισμένοι, εφόσον δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης και παραμένουν άνεργοι επί τρεις μήνες.
Στην περίπτωση που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για την καταβολή του βοηθήματος περισσότερες από μια φορά στο ίδιο ημερολογιακό έτος, δεν απαιτείται η προϋπόθεση των εξήντα ημερομισθίων που απαιτείται μόνο για την πρώτη καταβολή του βοηθήματος.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
1. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή του βοηθήματος
2. πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας, φορολογική δήλωση Ε1 μέχρι 9.684,52
3. 60 ένσημα στο προηγούμενο έτος από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή του επιδόματος.
Ύψος βοηθήματος:216 ευρώ έως 3 φορές το έτος
Προσοχή: από την ημερομηνία της αίτησης η προθεσμία για την είσπραξη του βοηθήματος είναι 60 μέρες
Σημείωση: εκτός των επαγγελμάτων που έχουν το δικό τους αυτόνομο βοήθημα κάθε Οκτώβριο (πχ: είναι οικοδόμοι και επισιτιστικά και τουριστικά. To δικαιούνται όμως πχ οι εποχικοί εκπαιδευτικοί των φροντιστηρίων που δεν έχουν δικό τους βοήθημα)
Το τεκμήριο στο εκκαθαριστικό της εφορίας, προσμετράται και στις περιπτώσεις του ειδικού βοηθήματος μετά τη λήξη του ταμείου ανεργίας καθώς και του τρίμηνου βοηθήματος, στις περιπτώσεις δηλαδή που απαιτείται εισόδημα κάτω του 9684,52 ευρώ. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση του ειδικού βοηθήματος μετά τη λήξη του ταμείου ανεργίας

3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΝΕΟΥΣ/ΝΕΕΣ 20-29 ετών
Καταβάλλεται στους νέους και νέες ηλικίας από 20 – 29 ετών, εφ’ όσον είναι άνεργοι και παραμείνουν γραμμένοι στα μητρώα ανέργων για ένα χρόνο. Το επίδομα ανέρχεται σε 73,37€, τον μήνα και καταβάλλεται για πέντε μήνες.
Προϋποθέσεις: Η προθεσμία είναι τρίμηνη από την συμπλήρωση του 20ου έτους της ηλικίας ή την απόκτηση πτυχίου ή την απόλυση απ’ τον στρατό.
Δικαιολογητικά:
1. Αστυνομική ταυτότητα.
2. Βεβαίωση σχολής (απόκτηση πτυχίου ή διακοπή σπουδώ με γνωστοποίηση της ακριβούς ημερομηνίας)
3. Απολυτήριο στρατού (για όσους απολύθηκαν από τον Στρατό ή βεβαίωση στρατιωτικής αρχής ότι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
4. ΑΜ Ι.Κ.Α. για τον έλεγχο της απασχόλησης, από 0 μέχρι 79 ημέρες πριν την αρχική εγγραφή.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.

4.ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ
1. Προϋποθέσεις:
2. Ελληνική υπηκοότητα
3. Ηλικία άνω των 45 ετών
4. 300 ημέρες ταμείο ανεργίας στο παρελθόν
5. 1 χρόνο κάρτα ανεργίας σε ισχύ
Δικαιολογητικά:
1. 1 χρόνο κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
2. πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει φορολογική δήλωση Ε1 (μέχρι 12.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα)*
3. ΑΜ ΙΚΑ για τον έλεγχο της 12μηνης επιδότησης από τον ΟΑΕΔ οποτεδήποτε στο παρελθόν
4. βιβλιάριο εθνικής τράπεζας
* Παρατήρηση: προσμετρώνται τα πάντα στο εκκαθαριστικό πλην του επιδόματος ανεργίας. Προσμετράται δηλαδή και τυχόν τεκμήριο για ιδιοκτησία σπιτιού ή αυτοκίνητου που δεν είναι πραγματικό εισόδημα.
π.χ κάποιος έχει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 9000 επειδή μπορεί να δουλεύει ο/η σύζυγος. Αν η εφορία του βγάζει και τεκμήριο λόγω ιδιοκατοίκησης 4000 (που δεν είναι εισόδημα) το σύνολο είναι 13000, επομένως δεν είναι δικαιούχος.

5. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ Η΄ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι που δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης σε περίπτωση διακοπής των εργασιών της επιχείρησης –εκμετάλλευσης και αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη, ή σε περίπτωση άσκησης από τον μισθωτό του δικαιώματος της επίσχεσης εργασίας
Εάν ο εργαζόμενος σε επίσχεση εργαζόταν κανονικά 14 μήνες και άνω (εφόσον επιδοτείται για πρώτη φορά) ή εάν έχει 25 ένσημα από προηγούμενους7 μήνες (εάν έχει επιδοτηθεί ξανά) λαμβάνει επίδομα ανεργίας κανονικά.
Δικαιολογητικά:
1. πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας ή εάν δεν υπάρχει φορολογική δήλωση Ε1 μέχρι 9.684,52
2. φωτοαντίγραφο του επισχετηρίου
3. ΑΜ ΙΚΑ

6.ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Όταν κάποιος τεθεί σε διαθεσιμότητα ο ΟΑΕΔ του καταβάλλει κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, το 10% του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των 2 τελευταίων μηνών, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης όχι όμως για περισσότερο από τρεις μήνες σε κάθε έτος

7.ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Όταν ο άνεργος αναλαμβάνει οποιαδήποτε εξαρτημένη ή αυτοτελή εργασία. Προκειμένου για ανέργους που αναλαμβάνουν σποραδική απασχόληση δικαιούνται να εργαστούν έως 3 μέρες τη βδομάδα, έως 12 το μήνα, αφαιρώντας όμως τις μέρες που πραγματικά απασχολήθηκαν, από το πόσο της επιδότησης τους.
1. εργασία για μικρό χρονικό διάστημα (2-3 μέρες), συνεχίζεται η επιδότηση και αφαιρούνται μόνο οι μέρες που πραγματικά απασχολήθηκαν. Τα ίδια ισχύουν για όσους απασχολήθηκαν σε αντικατάσταση μισθωτών που έχουν ανάπαυση (ρεπό)
2. δεν είναι διαθέσιμος προς απασχόληση στην αγορά εργασίας από οποιαδήποτε αιτία
3. ο άνεργος καταστεί ανίκανος για εργασία συνέπεια ασθένειας που διαρκεί πάνω από 5 μέρες. Όταν η ανικανότητα είναι πάνω από 5 μέρες συνεχίζει να παίρνει επίδομα ανεργίας, δεν δικαιούται όμως το επίδομα ασθενείας. Επίσης για γυναίκα που είναι επίτοκος ή σε λοχεία, για το διάστημα των 52 ημερών πριν από τον τοκετό και των 53 μετά των τοκετό, κατά το οποίο δικαιούται να απέχει από την εργασία της, αναστέλλεται το επίδομα ανεργίας, γιατί δεν είναι διαθέσιμη για εργασία.
4. στράτευση, φυλάκιση ή διοικητική κράτηση
5. προσληφθεί κανονικά, πρέπει να διακόψει το ταμείο ανεργίας έχοντας: την πρόσληψη του φωτοτυπία, βεβαίωση αναστολής από το γραφείο εργασίας του ΟΑΕΔ, την εγκριτική απόφαση πληρωμής
6.βγεί από την Ελλάδα και αφού επιστρέψει πρέπει να διακόψει το ταμείο ανεργίας έχοντας: βεβαίωση αναστολής από το γραφείο εργασίας του ΟΑΕΔ, την εγκριτική απόφαση πληρωμής, φωτοτυπία της σελίδας του διαβατηρίου με την σφραγίδα εξόδου και την σφραγίδα εισόδου στην Ελλάδα για την εγγραφή ξανά στο ταμείο ανεργίας
Οι ανωτέρω ενέργειες (5 και 6) πρέπει να γίνουν εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την πρόσληψη ή την αναχώρηση στο εξωτερικό

8.ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΛΟΓΩ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Δικαιούχοι των παροχών είναι οι εργαζόμενοι.
1.επιχείρησης που κηρύχθηκε σε πτώχευση μετά από δικαστική απόφαση.
2.Είτε διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση έκλεισε οριστικά και λόγω ανεπάρκειας ενεργητικού δεν συντρέχει λόγος κίνησης διαδικασίας πτώχευσης.
3.επιχείρηση σε εκκαθάριση.
4.επιχείρηση της οποίας ανακαλείται η άδεια λειτουργίας.

Προθεσμίες: Το δικαίωμα για πληρωμή ανεξόφλητων αποδοχών εργαζόμενου ασκείται με έγγραφη αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ μέσα σε ένα 6μηνο από την ημερομηνία που η επιχείρηση κηρύχθηκε σε(πτώχευση, εκκαθάριση ανάκληση άδειας.)μετά το δικαίωμα χάνεται.

Δικαιολογητικά
1.βεβαίωση πτώχευσης ,βεβαίωση του οικείου εκκαθαριστή από τον οποίο προκύπτει το ύψος τον ανεξόφλητων αποδοχών.
2.ασφαλιστικά βιβλιάρια της περιόδου απασχόλησης στην επιχείρηση.
3.υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599|86 για το ύψος ανεξόφλητων αποδοχών

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
α) Παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους ηλικίας μέχρι 29 ετών.
Παρέχει ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε ανέργους ηλικίας μέχρι 29 ετών εφόσον έχουν παραμείνει εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ επί ένα συνεχές τουλάχιστον δίμηνο
β) Παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους ηλικίας άνω των 29 ετών έως και 55 ετών. Παρέχει ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε άνεργους ηλικίας άνω των 29 ετών έως και 55 ετών εφόσον έχουν παραμείνει εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ επί 12 τουλάχιστον μήνες.
Επίσης να έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού (600) ημέρες εργασίας οι οποίες αυξάνονται ανά εκατό ημέρες κάθε χρόνο μετά τη συμπλήρωση του 30ου έτους της ηλικίας και μέχρι το 54ο έτος της ηλικίας.
Προσοχή: στις 2 πρώτες ηλικιακές κατηγορίες, το δικαίωμα δεν είναι ανεξάντλητο αλλά ΜΟΝΟ 4 εξάμηνα και μόνο στους άνω των 55 είναι ανεξάντλητο. Ο ΟΑΕΔ βέβαια δεν κρίνει πόσα είναι τα εξάμηνα που ήδη έχει ασφαλιστεί ο άνεργος αλλά μόνο το ΙΚΑ. Ο ΟΑΕΔ εκδίδει σε κάθε περίπτωση τη σχετική βεβαίωση ανεργίας και το ΙΚΑ κοιτάζει αν έχουν εξαντληθεί τα εξάμηνα. Εννοείται πως η ηλικιακή διαφοροποίηση υπάρχει στην περίπτωση της απλής κάρτας (χωρίς επίδομα). Αν υπάρχει επίδομα ανεργίας ισχύει ό,τι και στις περιπτώσεις των κανονικών ένσημων.
ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
Παρέχει κάλυψη για τον κλάδο των παροχών ασθενείας σε είδος σε άνεργους ηλικίας άνω των 55 ετών εφόσον έχουν παραμείνει εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ επί 12 τουλάχιστον μήνες.

Οι μακροχρόνια άνεργοι θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει οποτεδήποτε τουλάχιστον (3000) τρεις χιλιάδες ημερομίσθια στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας του ΙΚΑ. Επίσης, υπάγονται και οι μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας άνω των 55 ετών, που έχουν πραγματοποιήσει τον απαιτούμενο από τη νομοθεσία του οικείου ασφαλιστικού φορέα αριθμό ημερομισθίων για τη χορήγηση της κατώτερης σύνταξης γήρατος (4500 ημερομίσθια).

Η ως άνω ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από τη ημ/νία υποβολής της αίτησης στο ΙΚΑ και λήγει με την ανάληψη εργασίας ή με τη συνταξιοδότησή τους από οποιοδήποτε Ασφαλιστικό Οργανισμό.
ΙΣΧΥΟΥΝ : βάση του άρθρου 138 του ν.4052/2012 και των αναμενόμενων σχετικών εγκυκλίων: στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ και στα μέλη της οικογένειας τους παρέχεται η δυνατότητα για το χρονικό διάστημα 1/3/2012 έως 29/2/2013 ασφαλιστικής κάλυψης από τον ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος, με 50 ένσημα (αντί 90 που ισχύουν) κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο 15μηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται τα ένσημα του τελευταίου 3μήνου του 15μήνου. Οι άνεργοι μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη για 2 έτη από την ημ/νία υποβολής σχετικής αίτησης ή από την ημερομηνία διακοπής του επαγγέλματος τους εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις επί μέρους διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του νόμου 2768/1999 και της παρ. 8 του 2 άρθρου του ν. 3845/2010. Η ασφαλιστική κάλυψη όσων έχουν ήδη κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.2768/1999 παρατείνεται για ένα έτος από τη λήξη της, όχι όμως πέραν της 31/12/2012

Για επικοινωνία  μαζί τουςμπορείτε  να αξιοποιήσετε το  email: anergoi_geitonies@espiv.net ή να παραβρεθείτε στις συναντήσεις τους που γίνονται κάθε Τρίτη στο Αυτόνομο στέκι (Ζωοδόχου Πηγής   95-97) στα Εξάρχεια στις 8μμ

Για ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε τον ιστότοπό τους/

Μικρός Οδηγός Δικαιωμάτων Ανέργων που μοιράζεται στους ΟΑΕΔ από τη συνέλευση μας. Κάντε κλικ εδώ για να τον κατεβάσετε σε pdf ή κάντε τον αντιγραφή από την σελίδα πάνω για να τον χρησιμοποιήσετε όπως νομίζετε

Ετικέτες: Άνεργοι, Ελλάδα, Οδηγός δικαιωμάτων Ανέργων

Πηγή: seisaxthia.wordpress.com