Δίκτυα αλληλεγγύης σε κάθε δήμο

«Η δημιουργία δικτύων κοινωνικής σύμπραξης και αλληλεγγύης για την κοινωνική πολιτική, την υποστήριξη των ευπαθών ομάδων και την αντιμε­τώπιση της φτώχειας, με συντονιστικό όργανο και επικεφαλής τον κάθε Δήμο» αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για το σχεδιασμό και υλοποίηση της προνοιακής πολιτικής στη χώρα», τόνισε ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινω­νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασίλης Κεγκέρογλου σε συνάντηση ερ­γασίας που οργάνωσε χθες η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας στο υπουργείο Εργασίας.

Στη συνάντηση, συμμετείχαν αιρετοί και διοικητικοί προϊστάμενοι της Πε­ριφερειακής Αυτοδιοίκησης και των Δήμων από τις πρωτεύουσες των νο­μών της χώρας, εκπρόσωποι του ΙΚΑ, του ΟΓΑ, του ΟΑΕΔ, του Συνηγόρου Πολίτη και Γενικών Γραμματειών Υπουργείων καθώς και αρμόδιοι για την Κοινωνική Πρόνοια.
Έγινε ανταλ­λαγή απόψεων και ενημέρωση σε βασικούς πυλώνες κοινωνι­κής πολιτικής και εφαρμογής:
· Οικογενειακής Πολιτικής και Επιδομάτων στήριξης τέκνων.
· Προγραμμάτων ενίσχυσης ΑμεΑ και κανονιστικού πλαισίου (ΚΕΠΑ κλπ).
· Ζητημάτων Κοινωνικής Πολιτικής (πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημέ­νου εισοδήματος, βιβλιάρια απορίας, προβλήματα Ρομά, κ.λ.π.).

Η γενική γραμματέας Πρόνοιας Εφη Μπέκου, τόνισε τη σημασία της ουσι­αστικής διαβούλευσης, της αμοιβαίας κα­τανόησης και αλληλεγγύης στον κοινό προγραμματισμό κεντρικής διοίκη­σης και αυτοδιοίκησης, στοιχεία απαραίτητα για την εξασφάλιση του συν­τονισμού και της αποτελεσματικό­τητας στον ευαίσθητο τομέα της Κοινωνι­κής Πρόνοιας.

Παρεμβάσεις έγιναν από περιφερειάρχες και αντιπεριφερειάρχες της Δυτι­κής Ελλάδας, Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου, Θεσσα­λίας, Κρήτης, Ιονίων, Πελοποννήσου και πολλών Δήμων (Αθηναίων, Θεσ­σαλονί­κης, Μεσολογγίου, Δελφών, Ζακύνθου, Καβάλας, Πολυγύρου, Σύ­ρου, Χαλκιδέων, Ναυπάκτου, Αγρινίου, Αμφιλοχίας, Βόλου, Ζακύνθου, Αι­γάλεω, Γαλατσίου, Ηλιούπολης, Ηρακλείου Αττικής, Καισαριανής, Κορυ­δαλλού).
Επίσης στη διαβούλευση συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΙΚΑ, του ΟΓΑ, του ΟΑΕΔ, του Συνηγόρου Πολίτη καθώς και Γενικών Γραμματειών Υπουργε­ίων.

Οι σημαντικές προτάσεις και επισημάνσεις, που κατατέθηκαν, θα αξιολογη­θούν άμεσα από την κεντρική υπηρεσία της Πρόνοιας για την έως τώρα αποτίμηση και τον μελλοντικό σχεδιασμό των παρεμβάσεων, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα, δίκτυα, εθνικούς και κοινοτικούς πόρους για την εξασφάλιση του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος υπέρ των ασθενέστερων στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας στην εποχή της κρίσης.