Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Άμεσης Κοινωνι-κής Παρέμβασης για Άνεργους έως 30 Ετών

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε αστέγους και άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και ειδικότερα των αστέγων και των ατόμων ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας, μέσα από ενέργειες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης, οι οποίες θα παρέχονται από όλες τις Κοινωνικές Δομές προς τους ωφελούμενους.

Επιπρόσθετα, η δράση στοχεύει στην αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για μεγάλο μέρος του πληθυσμού που έχει πληγεί από την οικονομική κρίση. Ειδικότερος στόχος είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για άνεργους νέους έως 30 ετών, μέσω της πρόσληψής τους για τη δημιουργία νέων ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων Κοινωνικών Δομών.

Στο πλαίσιο λειτουργίας των ανωτέρω δομών επιχορηγείται η λειτουργία των εξής επιμέρους δομών:


 

Κοινωνικά Παντοπωλεία

Κοινωνικά Φαρμακεία

Ανοικτά Κέντρα Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων

Τράπεζες Χρόνου

 

Δημοτικοί Λαχανόκηποι

Υπνωτήρια

Δομέα Παροχής Συσσιτίων

Γραφεία Διαμεσολάβησης


 

Το πρόγραμμα υλοποιείται από Δικαιούχους Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (σωματεία, ιδρύματα) οι οποίοι συμπράττουν με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που νομίμως υλοποιούν δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτούνται 195 Κοινωνικές Δομές σε όλη την Ελλάδα για διάστημα 24 μηνών.

Ομάδα – στόχος

Άνεργοι ηλικίας έως 30 ετών, νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

–          Προώθηση στην απασχόληση νέων ηλικίας έως 30 ετών 

Δείκτες παρακολούθησης

1.200 ωφελούμενοι άνεργοι έως 30 ετών.

 

3.   Οικονομικά Στοιχεία

Προϋπολογισμός:

40.000.000 €

Πηγές Χρηματοδότησης:

Η δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και έχει ενταχθεί στο Θεματικό Άξονα 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» και στον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 71.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Η υλοποίηση του προγράμματος έχει χρονικό ορίζοντα έως 31.12.2014.