Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού 9μήνου 2013

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού,που δίνει το Υπουργείο Οικονομικών,  σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το 9-μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2.657 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 12.719 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012 και στόχου για έλλειμμα 8.273 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.632 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 2.069 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2012 και στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 2.873 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 38.728 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.033 εκατ. ευρώ ή 5,5% έναντι του στόχου του 9-μήνου 2013 (36.695 εκατ. ευρώ).

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 34.716 εκατ. ευρώ, 1.371 εκατ. ευρώ ή 4,1%, υψηλότερα έναντι του στόχου του 9-μήνου (33.345 εκατ. ευρώ).

Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 31.097 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 455 εκατ. ευρώ ή 1,4% έναντι του στόχου του 9μήνου (31.552 εκατ. ευρώ). Σημειώνεται ότι, η απόκλιση έναντι του στόχου μειώνεται καθώς στο 8μηνο ήταν 727 εκατ. ευρώ και στο 7-μηνο ήταν 1.601 εκατ. ευρώ. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στις εισπράξεις των άμεσων φόρων κατά το μήνα Σεπτέμβριο. Ειδικότερα:

· οι άμεσοι φόροι διαμορφώθηκαν στα 2.309 εκατ. ευρώ υψηλότερα κατά 454 εκατ. ευρώ ή 24,5% έναντι του μηνιαίου στόχου.
· ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων ανήλθε σε 1.121 εκατ. ευρώ υπερβαίνοντας το μηνιαίο στόχο κατά 351 εκατ. ευρώ ή 45,6%.
· Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ανήλθε σε 210 εκατ. ευρώ , 53 εκατ. ευρώ ή 33,8% υψηλότερα έναντι του στόχου.
· Οι άμεσοι φόροι παρελθόντων οικονομικών ετών ανήλθαν σε 248 εκατ. ευρώ, 96 εκατ. ευρώ ή 62,9% υψηλότερα του στόχου.
· Οι λοιποί άμεσοι φόροι σε 392 εκατ. ευρώ, 48 εκατ. ευρώ ή 13,9% υψηλότερα έναντι του στόχου.
Αντίθετα, το μήνα Σεπτέμβριο υστέρησαν ορισμένες κατηγορίες έμμεσων φόρων και κυρίως:
· Ο Φ.Π.Α. πετρελαιοειδών ο οποίος ανήλθε σε 108 εκατ. ευρώ, 71 εκατ. ευρώ ή 39,5% χαμηλότερα του στόχου,
· ο Ε.Φ.Κ. στα καύσιμα που διαμορφώθηκε στα 175 εκατ. ευρώ, 173 εκατ. ευρώ ή 49,8% χαμηλότερα έναντι του στόχου.
Οι επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 323 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 92 εκατ. ευρώ ή 40% υψηλότερα έναντι του μηνιαίου στόχου των 231 εκατ. ευρώ.
Η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο σκέλος των εσόδων στο διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2013, επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις ότι η απόκλιση των φορολογικών εσόδων που είχε παρουσιαστεί το α’ επτάμηνο του έτους, ήταν προσωρινή και αντιμετωπίζεται σταδιακά με την είσπραξη των φόρων εισοδήματος και περιουσίας παρελθόντων οικονομικών ετών (ΦΑΠ).
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 41.385 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3.583 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (44.968 εκατ. ευρώ).
Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 38.619 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 1.999 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1.624 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (33.883 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 8.018 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 17,2%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 2.576 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 7,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καθώς και στη μείωση των τόκων κατά 5.361 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 50,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.