Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων

O Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κ. Χατζηδάκης υπέγραψε (15/10/2013), αφού έλαβε την προηγούμενη εβδομάδα τη θετική γνώμη της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, το Προεδρικό Διάταγμα για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Με το Π.Δ θα λειτουργήσει η Κεντρική Αδειοδοτική Αρχή για τις Στρατηγικές Επενδύσεις. Η Κεντρική Αδειοδοτική Αρχή συστήθηκε με το ν. 4146/2013 ως υπηρεσία μιας στάσης για την αδειοδότηση Στρατηγικών Επενδύσεων στο πλαίσιο του νόμου 3894/2010 (fast-track). Συγκεκριμένα, μέσω της Κεντρικής Αδειοδοτικής Αρχής καθίσταται δυνατή η έκδοση όλων των αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των στρατηγικών επενδυτικών σχεδίων, εφόσον οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν τις εκδίδουν εντός προθεσμίας 45 ημερών, καθώς και η έκδοση αδειών δόμησης, εγκατάστασης και λειτουργίας για Στρατηγικές Επενδύσεις, αλλά και η κατάρτιση Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων για τις επενδύσεις στρατηγικού χαρακτήρα για τη χώρα. Για το σκοπό αυτό, προωθείται η στελέχωση της Κεντρικής Αδειοδοτικής Αρχής. Από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας έχουν ήδη αποσταλεί στα συναρμόδια υπουργεία όλες οι απαραίτητες αποφάσεις για τις αναγκαίες μετατάξεις προσωπικού.

Υπενθυμίζεται ότι από την ψήφιση του Ν.4146/2013 μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί, μετά και τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας τα τελικά κείμενα που αφορούν στα τρία από τα τέσσερα Προεδρικά Διατάγματα που απαιτούνται. Απομένει το Προεδρικό Διάταγμα για την παροχή δυνατότητας ελέγχου επενδύσεων από πιστοποιημένους φορείς, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας.

Τέλος, έχει υπογραφεί το σύνολο των Υπουργικών Αποφάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που προβλέπονται στον Ν. 4146 και έχουν εκδοθεί όλες οι απαραίτητες ερμηνευτικές εγκύκλιοι ώστε να είναι λειτουργικό τόσο το πλαίσιο των Στρατηγικών Επενδύσεων όσο και ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος.