Για το αγροτικό ζήτημα (Δ.Καλαμπόκας)

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ*

Με αφορμή μια ερώτηση του t.v Αχελώος στον σ. Βασίλη Πριμηκήρη, στην ιδρυτική σύσκεψη της Λαικής Ενότητας στο Αγρίνιο.

 

1. Η πο­λι­τι­κή των μνη­μο­νί­ων και της ευ­ρω­λα­γνεί­ας κα­τα­στρέ­φει τον Αι­τω­λο­α­καρ­νά­να αγρό­τη

Τον τε­λευ­ταίο καιρό ακού­γε­ται από τα συ­στη­μι­κά κόμ­μα­τα ότι με αυτά που λέει η ΛΑ.Ε θα κα­τα­στρα­φούν οι αγρό­τες, γιατί θα χά­σουν τις επι­δο­τή­σεις και ότι η ΕΕ στη­ρί­ζει τους αγρό­τες και εάν δεν ήταν η ΕΕ δεν θα πα­ρή­γα­γαν τί­πο­τα . Έτσι μπήκε το ερώ­τη­μα και στον σ. Βα­σί­λη Πρι­μη­κή­ρη από τον καλό τη­λε­ο­πτι­κό σταθ­μό.

Ας δούμε λοι­πόν ποσό πολύ έχουν βοη­θή­σει οι πο­λι­τι­κές των μνη­μο­νί­ων που επέ­βα­λε η ΕΕ στον επι­δο­τού­με­νο απ αυτήν αγρό­τη .

Στον νόμο Αι­τω­λο­α­καρ­να­νί­ας και συ­γκε­κρι­μέ­να στην ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριο­χή του Αγρι­νί­ου από τότε που στα­μά­τη­σαν τα καπνά , οι αγρό­τες κατά κύριο λόγο καλ­λιερ­γούν ζω­ο­τρο­φές ώστε να μπο­ρέ­σουν να κρα­τή­σουν τις επι­δο­τή­σεις και να μην μέ­νουν όλα τα χω­ρά­φια χέρσα.

Ας δούμε με αριθ­μούς τι βγά­ζει ένας μέσος αγρό­της απ αυτές τις καλ­λιέρ­γειες και τις επι­δο­τή­σεις .

Έστω ότι έχου­με έναν αγρό­τη Χ που έχει πο­σό­στω­ση 5 τό­νους από καπνά και έχει δικά του 50 στρέμ­μα­τα τα όποια καλ­λιερ­γεί κα­λα­μπό­κι .

Αυτός παίρ­νει 7.500 επι­δό­τη­ση από καπνά και κα­λα­μπό­κια και υπο­θέ­του­με ότι έχει και όλα τα μη­χα­νή­μα­τα δικά του εκτός από θε­ρι­ζο­α­λω­νι­στι­κή .

Έξοδα καλ­λιέρ­γειας

Πε­τρέ­λαια : 30 το στρέμ­μα

Σπό­ρους : 30 το στρέμ­μα

Λι­πά­σμα­τα : 60  το στρέμ­μα

Νερό : 15  το στρέμ­μα

Φάρ­μα­κα : 10

Θε­ρι­ζο­α­λω­νι­στι­κή : 20 το στρέμ­μα

Σύ­νο­λο έξοδα 165 ευρώ το στρέμ­μα

Σε μια καλή χρό­νια που το κα­λα­μπό­κι θα πάει 1200 κιλά το στρέμ­μα με 0,17 που είναι η μέση τιμή που παίρ­νει ένας αγρό­της που ανή­κει σε συ­νε­ται­ρι­σμό που έχει σιλό απο­θή­κευ­σης ,   θα έχει έσοδα 204 ευρώ το στρέμ­μα άρα κα­θα­ρό κέρ­δος 39 ευρώ το στρέμ­μα ή 1950 τα 50 που έχει δικά του . Εάν καλ­λιερ­γεί πε­ρισ­σό­τε­ρα με ενοί­κιο είναι μέσα κατά 31 ευρώ καθώς το ενοί­κιο είναι στον κάμπο του Αγρι­νί­ου 70 ευρω το στρέμ­μα κατά μέσο ορό . Άρα έχει κέρ­δος 1950+7500 = 9450 από αυτά πρέ­πει να αφαι­ρέ­σου­με το 26% που είναι η φο­ρο­λο­γία των μνη­μο­νί­ων 2.000 ΟΓΑ 1.000 ΕΛΓΑ όποτε του μένει κέρ­δος για να ζήσει 4.000 τον χρόνο χωρίς να έχει ενοί­κια καθώς για κάθε στρέμ­μα που νοι­κιά­ζει χάνει 31 ευρώ και όλα αυτά υπο­θέ­το­ντας ότι δεν έχει δά­νεια , δεν θα χρεια­στεί έξοδα συ­ντή­ρη­σης για τα μη­χα­νή­μα­τα του (τρα­κτέρ φρέ­ζες σπαρ­τι­κές κλπ )  .

Ο αγρό­της αυτός κάθε χρόνο θα χάνει ένα πο­σο­στό της επι­δό­τη­σης του  και θα φτά­σει το 2020 να παίρ­νει 3.500. Από εκεί και περά εάν θα ξα­να­πά­ρει επι­δο­τή­σεις θα το απο­φα­σί­σει η νέα ΚΑΠ 2020-2025 .

Όποτε η ευ­ρω­παϊ­κή προ­ο­πτι­κή και μέλ­λον του αγρό­τη είναι το 2020 να ζει με 1.000 ευρώ τον χρόνο .

Για ποια πα­ρα­γω­γή μι­λά­με μετά , για ποιο μέλ­λον στον πρω­το­γε­νή τομέα και ποια στα­θε­ρό­τη­τα στην ΕΕ και ποιες επι­δο­τή­σεις .

Οι επι­δο­τή­σεις έτσι όπως είναι τώρα αυτό που κά­νουν είναι να υπο­χρε­ώ­νουν τον αγρό­τη να αγο­ρά­ζει σπό­ρους (εάν δεν έχεις πι­στο­ποι­η­μέ­νο σπόρο δεν παίρ­νεις επι­δό­τη­ση ) από τις με­γά­λες κα­πι­τα­λι­στι­κές εται­ρί­ες όπως η Mosado  και φάρ­μα­κα από τις ίδιες εται­ρί­ες και λι­πά­σμα­τα από την γερ­μα­νι­κή βιο­μη­χα­νία και οδη­γούν με μα­θη­μα­τι­κή ακρί­βεια στον εξα­να­γκα­σμό του μι­κρού αγρό­τη να που­λή­σει την γη του στα με­γά­λα αρ­πα­χτι­κά funds ή να του τα πά­ρουν οι τρά­πε­ζες εάν χρω­στά ή οι νέ­ο­τσι­φλι­κά­δες που δη­μιουρ­γεί η πο­λι­τι­κή της ΕΕ .

2. Η άγρια φο­ρο­ε­πι­δρο­μή στο αγρο­τι­κό ει­σό­δη­μα  επι­τα­χύ­νει τη συ­ντρι­βή των φτω­χών και με­σαί­ων αγρο­τών

Αυτές είναι οι απαι­τή­σεις των δα­νει­στών με τους οποί­ους η κυ­βέρ­νη­ση συ­νο­μο­λό­γη­σε το 3ο Μνη­μό­νιο.

 • Φο­ρο­λό­γη­ση των αγρο­τών με το κα­θε­στώς του ελεύ­θε­ρου επαγ­γελ­μα­τία. Αυτό απλά ση­μαί­νει ότι οι αγρό­τες θα τη­ρούν βι­βλίο εσό­δων εξό­δων και θα φο­ρο­λο­γού­νται με συ­ντε­λε­στή 29% από το πρώτο ευρώ, ενώ θα ισχύ­ει προ­κα­τα­βο­λή φόρου 100%.
 • Κα­τάρ­γη­ση της επι­στρο­φής μέ­ρους του Ει­δι­κού Φόρου Κα­τα­νά­λω­σης για το αγρο­τι­κό πε­τρέ­λαιο, καθώς και κα­τάρ­γη­ση των επι­στρο­φών ΦΠΑ.
 • Τρι­πλα­σια­σμός των ασφα­λι­στι­κών ει­σφο­ρών στον ΟΓΑ.
 • Κα­τάρ­γη­ση της απαλ­λα­γής από φόρο των επι­δο­τή­σε­ων για ποσό έως 12.000 ευρώ.
 • Μεί­ω­ση στο μισό της επι­δό­τη­σης του πε­τρε­λαί­ου θέρ­μαν­σης για τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του 2016.
 • Αύ­ξη­ση της τιμής του αγρο­τι­κού ρεύ­μα­τος.
 • Αύ­ξη­ση Φ.Π.Α αγρο­τι­κών εφο­δί­ων στο 23% από 13%.
 • Αύ­ξη­ση του Φ.Π.Α συ­σκευα­σμέ­νων αγρο­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων στο 23%.

Πρό­κει­ται για μέτρα από­λυ­της συ­ντρι­βής των φτω­χών και με­σαί­ων αγρο­τών , μέτρα επι­τά­χυν­σης της δια­δι­κα­σί­ας που εγκαι­νί­α­σε η έντα­ξη της χώρας στην Ε.Ε και την ευ­ρω­ζώ­νη. Μέσα στα ευ­ρω­ε­νω­σια­κά πλαί­σια μόνον η εξό­ντω­ση πε­ρι­μέ­νει τη λαική αγρο­τιά.

 3. Η Ευ­ρω­ζώ­νη και η Ε.Ε είναι το σφα­γείο της φτω­χής αγρο­τιάς.

Με βάση τα στοι­χεία της Εθνι­κής Στα­τι­στι­κής Αρχής για τη συ­γκε­ντρω­ση της αγρο­τι­κής γής στο διά­στη­μα 2.000-2010 , βγαί­νουν αβί­α­στα τα συ­μπε­ρά­σμα­τα για το τί ση­μαί­νει ο ευ­ρω­μο­νό­δρο­μος για την πλειο­ψη­φία του αγρο­τι­κού πλη­θυ­σμού και κύρια για τα φτω­χό­τε­ρα λαικά στρώ­μα­τα.

Οι φτω­χοί αγρό­τες  , με ιδιο­κτη­σία έως 50 στρέμ­μα­τα , (συ­ντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία του αγρο­τι­κού πλη­θυ­σμού ) κα­τεί­χαν 10,5 εκατ­το­μύ­ρια στρέμ­μα­τα το 2.000 ενώ το 2010  η ιδιο­κτη­σία τους στη γή έπεσε στο 8,9 εκατ. στρέμ­μα­τα. Τα φτωχά αγρο­τι­κά νοι­κο­κυ­ριά , έπε­σαν μέσα σε αυτήν τη δε­κα­ε­τία  , σε από­λυ­τους αριθ­μούς κατα 76. 226.  Από 627.181 το 2000 , έφτα­σαν τα 550. 975 το 2010.

Αντί­θε­τα οι αγρό­τες που καλ­λιερ­γούν γύρω στα 250 στρέμ­μα­τα ανα νοι­κο­κυ­ριό ση­μεί­ω­σαν ση­μα­ντι­κή αύ­ξη­ση και  στον αριθ­μό των μελών τους όσο και σε καλ­λιερ­γού­με­νη έκτα­ση. Το 2.000 κα­τεί­χαν 8,8 εκα­τομ. στρέμ­μα­τα , ενώ το 2010 είχαν φτά­σει τα 10,85 εκα­τομ. στρέμ­μα­τα.

Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά για το πόσο τα­ξι­κή είναι η ουσία των ευ­ρω­ε­νω­σια­κών πο­λι­τι­κών για την αγρο­τιά είναι οτι μέσα στη δε­κα­ε­τία 2.000 -2.010 , οι πλού­σιοι αγρό­τες , η αστι­κή τάξη του χω­ριού με ιδιο­κτη­σία πάνω από 1 . 000 στρέμ­μα­τα , αύ­ξη­σαν την ιδιο­κτη­σία τους σε γή  , από 1.616 στρέμ­μα­τα σε 2.506 στρέμ­μα­τα.

Τα τε­λευ­ταία πέντε χρό­νια, κα­τα­λα­βαί­νει κα­νείς οτι αυτη η τάση συ­ντρι­βής των φτω­χών αγρο­τών και η ενί­σχυ­ση της αγρο­τι­κής αστι­κής τάξης στη δε­κα­ε­τία 2.000 – 2.010 , έχει από­λυ­τα πα­ρο­ξυν­θεί , κάτω από το βάρος της οι­κο­νο­μι­κής κρί­σης και των μνη­μο­νια­κών πο­λι­τι­κών. Για το πόσο πραγ­μα­τι­κά πα­ρα­γω­γι­κή είναι αυτή η με­τα­φο­ρά πλού­του και γαιών από τους πολ­λούς στους ελά­χι­στους  , φαί­νε­ται από το στοι­χείο της έρευ­νας της Εθνι­κής Στα­τι­στι­κής Αρχής για τη συ­γκε­κρι­μέ­νη δε­κα­ε­τία. Ο αριθ­μός των καλ­λιερ­γού­με­νων εκτά­σε­ων έπεσε κατα ένα εκα­τομ­μύ­ριο στρέμ­μα­τα. Έτσι φτά­σα­με να πει­νά­ει κό­σμος και τα χέρσα χω­ρά­φια να πολ­λα­πλα­σιά­ζο­νται.

 

Το «ευ­ρω­παι­κό κε­κτη­μέ­νο» χάρην του οποί­ου οι ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ υπέ­γρα­ψαν την τρίτη και πλέον σφα­για­στι­κή για το λαικό ει­σό­δη­μα  συμ­φω­νία με τους θε­σμούς του ιμπε­ρια­λι­σμού , απο­τε­λεί το κε­κτη­μέ­νο του πλού­του και στην πόλη και στο χωριό. Η με­γά­λη λαική πλειο­ψη­φία των ερ­γα­ζο­μέ­νων και της φτω­χής αγρο­τιάς δεν έχει κα­νέ­ναν λόγο να στη­ρί­ξει τις επι­λο­γές του με­γά­λου κε­φα­λαί­ου και των εκ­προ­σώ­πων του.

 • Οι πο­λι­τι­κές κε­φα­λαί­ου – Ε.Ε  πρέ­πει να μαυ­ρι­στούν.
 • Η συ­θη­κο­λό­γι­ση των ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ πρέ­πει να μαυ­ρι­στεί.
 • Ψη­φί­ζου­με – στη­ρί­ζου­με Λαική Ενό­τη­τα

Χτί­ζου­με την κοι­νω­νι­κή αντί­στα­ση –Ανοί­γου­με προ­ο­πτι­κή δι­καιο­σύ­νης και σο­σια­λι­σμού.

*Πηγή: rproject.gr