Η Ελληνική Οικονομία κατά το 2ο τρίμηνο του 15

Το ΙΟΒΕ εκδίδει τέσσερις φορές το χρόνο την «Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία». Βασικοί σκοποί της έκθεσης είναι η ανάλυση των εκάστοτε οικονομικών εξελίξεων στην Ελλάδα, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και η διατύπωση προβλέψεων για την πορεία της ελληνικής οικονομίας μεσοπρόθεσμα. 

Η έκθεση αποτελείται από τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα συνοψίζονται οι σημαντικότερες εξελίξεις της παγκόσμιας οικονομίας, με έμφαση στα τεκταινόμενα σε οικονομικό επίπεδο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, αναλύεται το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα βάσει των σχετικών δεικτών της Έρευνας Οικονομικής Συγκυρίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία στην Ελλάδα πραγματοποιεί το ΙΟΒΕ. Αξιολογούνται η ασκούμενη οικονομική πολιτική και η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, καθώς και o βαθμός προώθησης διαρθρωτικών αλλαγών. 

Η έκθεση για το 2ο τρίμηνο του 15 εδώ

http://iobe.gr/docs/economy/ECO_Q2_15_REP_GR.pdf