Η νέα αλιευτική πολιτική είναι μοχλός ανάπτυξης

Άρθρο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
κ. Αθανάσιου Τσαυτάρη στην εφημερίδα
«ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ»

Η νέα αλιευτική πολιτική είναι μοχλός ανάπτυξης
Ως γνωστό λίγους μήνες πριν είχε επέλθει συμφωνία για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), ενώ εκκρεμεί η έγκριση από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων των τεσσάρων Κανονισμών που έχουν ήδη υιοθετηθεί.
Αντίστοιχα για τον τομέα της Αλιείας είχε επέλθει συμφωνία για τους δύο από τους τρεις Κανονισμούς, δηλαδή του Κανονισμού για τη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική (Κ.Αλ.Π.) και του Κανονισμού για την Κοινή Οργάνωση Αγοράς (Κ.Ο.Α.) και μόλις πριν δέκα μέρες επετεύχθη η συμφωνία και για τον Κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (Ε.Τ.Θ.Α.), συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη και επιτυχία της Ελληνικής Προεδρίας.
Η συμφωνία για το Ε.Τ.Θ.Α. αποτελεί την πρώτη μεγάλη επιτυχία της Ελληνικής Προεδρίας, στον τομέα της Αλιείας, καθότι θα αποτελέσει το διαρθρωτικό Ταμείο για τη στήριξη του τομέα, για την επόμενη επταετία στην Ε.Ε., μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Αλιείας που σχεδιάζουν τα κράτη μέλη. Θα αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό ανάπτυξης του τομέα στην Ευρώπη, προσβλέποντας σε μια αειφόρο αλιεία, βιώσιμη ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών και μείωση της ανεργίας στην Ευρώπη, χρηματοδοτώντας και στηρίζοντας την εφαρμογή των πολιτικών του τομέα, δηλαδή της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από το Ταμείο και τη νέα Κ.Αλ.Π., στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών, ένα τομέα πολυσήμαντο για τη χώρα μας, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.
Το Ταμείο, ο προϋπολογισμός του οποίου φτάνει τα 6.400.000.000 ευρώ, θα συμβάλλει στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και εφαρμογή της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και θα επιδιώξει να άρει τους περιορισμούς και τα εμπόδια για την ανάπτυξη του τομέα, με πρωταρχικό στόχο μια βιώσιμη και αειφόρο «Γαλάζια Ανάπτυξη» για τους Ευρωπαίους πολίτες.
Προτεραιότητα του Ταμείου αποτελεί η προώθηση της βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιεργειών, με την παράλληλη ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, βάσει ενός παραγωγικού μοντέλου φιλικού προς το περιβάλλον, αξιοποιώντας την επιστημονική γνώση και τη συλλογή δεδομένων και σεβόμενο τον καταναλωτή σε όλες τις εκφάνσεις του (βελτίωση γενετικού υλικού, προστασία των γεννητόρων-εκτροφή-μεταποίηση-τουρισμός).
Το νέο αυτό χρηματοδοτικό εργαλείο θα συμβάλλει στην προώθηση της απασχόλησης, της οικονομικής ανάπτυξης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές που εξαρτώνται από τον τομέα της Αλιείας, καθώς επίσης και στην ποιότητα διαβίωσής τους, μέσω της προώθησης έργων υποδομής, με την ταυτόχρονη απλοποίηση των διαδικασιών στην πρόσβαση για χρηματοδότηση.
Με την υιοθέτηση της νέας Κ.Αλ.Π. και του Ε.Τ.Θ.Α. και την έναρξη των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Αλιείας, ενδεικτικά θα χρηματοδοτηθούν μέτρα για:
· την ενίσχυση του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών
· τη μεταποίηση και εμπορία
· την έρευνα και την καινοτομία
· τον έλεγχο και τη συλλογή δεδομένων
· την μικρή παράκτια αλιεία και τους νέους αλιείς,
· την προστασία του καταναλωτή (ανιχνευσιμότητα /επισήμανση των αλιευτικών προϊόντων)
· την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων
· τη δημιουργία υποδομών (π.χ. αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης και αλιευτικά καταφύγια)
· τη βιώσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών, μέσω των τοπικών προγραμμάτων ανάπτυξης
Ειδικά, για τον τομέα των υδατοκαλλιεργειών το Ε.Τ.Θ.Α. θα στηρίξει δράσεις όπως:

· την προώθηση της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας
· τη στροφή σε περιβαλλοντικά φιλικότερες μεθόδους παραγωγής,
· τον εκσυγχρονισμό των μονάδων
· τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων
· τις παραγωγικές επενδύσεις
Η προώθηση της δημιουργίας του Ταμείου για πρώτη φορά, σε συνδυασμό με την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για το δημοσιονομικό πλαίσιο, υπήρξε η βασική και πιο καίρια από τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας για τον τομέα της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών. Χτίζουμε την Ευρώπη του 2020 τοποθετώντας γερά θεμέλια για την επίτευξη των κοινών μας στόχων. Βελτίωση της αλιευτικής διαχείρισης, ορθολογική ανάπτυξη του τομέα, δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης στις παράκτιες περιοχές, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των θαλάσσιων βιολογικών μας πόρων και την βιωσιμότητα του θαλάσσιου οικοσυστήματος.