Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε): Η νέα μορφή εταιρίας, με κεφάλαιο μόλις ενός Ευρώ, τα βήματα & το κόστος δημιουργίας της καθώς και οι προθεσμίες υποχρεωτικής απογραφής όλων των εταιριών – Συνέντευξη του Μιχάλη Γιάγκα, Προέδρου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων

Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) άρχισε να συζητείται στη χώρα μας πριν από το 2000, να μορφοποιείται το 2003 και να γίνεται νόμος κράτους το 2005 (3419/2005) χωρίς όμως να εφαρμοστεί καθόλου …. μέχρι το 2011!

Το 2011 με την κοινή υπουργική απόφαση Κ1/802/11 (ΦΕΚ 470Β/2011) καθορίστηκαν με λεπτομέρεια οι διαδικασίες δημιουργίας των διαφόρων εταιριών (Ομόρρυθμος Εταιρία, Ετερόρρυθμος Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ανώνυμη Εταιρία) σε ένα και μοναδικό σημείο (υπηρεσίες μιας στάσης). Για την τεράστια σημασία που έχει για την εθνική μας οικονομία το νέο νομικό πλαίσιο για την δημιουργία μιας εταιρίας, προκύπτει από το εξής απλό παράδειγμα:

Για να δημιουργηθεί μια Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) μέχρι σήμερα χρειαζόταν ο ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί σε οκτώ διαφορετικά σημεία, να ακολουθήσει έντεκα διαφορετικές διαδικασίες γεμάτες χαρτοβασίλειο και γραφειοκρατία και να χρειαστεί (επιεικώς) τουλάχιστον ενάμιση  μήνα! Με το νέο θεσμικό πλαίσιο, η δημιουργία μιας ΕΠΕ απαιτεί πλέον από τον ενδιαφερόμενο να απευθυνθεί σε ένα και μοναδικό σημείο (αντί για 8), να ακολουθήσει μία και μοναδική διαδικασία (αντί για 11) και να διαθέσει μία μόνο μέρα (αντί για ενάμιση μήνα!) προκειμένου να ολοκληρώσει την δημιουργία μιας Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΟΕ). Σχετικό με το θέμα αυτό είναι το αναλυτικό άρθρο μας 1ης Απριλίου 2011 με τίτλο «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ): Επί τέλους πραγματικότητα μετά από προσπάθειες οκτώ ετών».

Στο άρθρο μας αυτό περιγράφεται συνοπτικά όλη η διαδικασία και το κόστος που απαιτείται για να δημιουργηθεί στην Ελλάδα μια Ομόρρυθμος Εταιρία ή Ετερόρρυθμος Εταιρία ή Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης ή Ανώνυμη Εταιρία με ταυτόχρονη παράθεση των κειμένων των Νόμων 3419/2005 και 3853/2010 καθώς και της κοινής υπουργικής απόφασης Κ1/802/11.

Τον Απρίλιο του 2012 γνωστοποιήθηκε με τον Ν 4072/11.4.2012 μια νέα εταιρική μορφή (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία – ΙΚΕ) που σχεδιάστηκε από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου με ελάχιστο κεφάλαιο … ενός μόλις ευρώ!

Για την καλύτερη δυνατή κατανόηση της νέας αυτής απλοποιημένης μορφής εταιρίας, απευθυνθήκαμε στον Μιχάλη Γιάγκα*, Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων, ο οποίος απάντησε πρόθυμα στις ερωτήσεις που του θέσαμε. Υπενθυμίζεται ότι τα επιμελητήρια αποτελούν την βάση πάνω στην οποία στηρίχτηκε η πρακτική εφαρμογή του θεσμού του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) για σειρά ουσιαστικών λόγων, όπως είναι το εκτεταμένο πανελλαδικό δίκτυο των επιμελητηρίων σε όλους τους νομούς της χώρας και σε όλες  τις μεγάλες πόλεις, το εξειδικευμένο με το αντικείμενο προσωπικό καθώς και η πλήρης μηχανογράφηση που διαθέτουν.

Τέλος, όσον αφορά το κρίσιμο θέμα που παρουσιάζεται διαχρονικά και αφορά το κλείσιμο των επιχειρήσεων για πολλούς και διαφορετικούς λόγους (επιχειρηματική αστοχία, λόγοι υγείας, δυσαρμονία σχέσεων, θέματα ανώτερης βίας κ.α) το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο είναι τόσο πολύπλοκο που δυσκολεύει εξαιρετικά το κλείσιμο μιας επιχείρησης πριν ή μετά την «καταστατική» λήξη της. Ο εκσυγχρονισμός και η απλοποίηση της διαδικασίας προκειμένου μια επιχείρηση (κάθε μορφής) να κλείνει μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, θα γίνει νομοθετικά μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία απογραφής των επιχειρήσεων. Μόνο με την «συμπλήρωση» αυτή θα έχει «ολοκληρωθεί» ο κύκλος για τον απόλυτα αναγκαίο εκσυγχρονισμό όλων των διαδικασιών που αφορούν την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα – θέμα στο οποίο θα επανέλθουμε.

 

 

Μιχάλης Γιάγκας*

Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων

 

Κύριε Πρόεδρε, τι ακριβώς είναι και πως προέκυψε η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρία;

Η  θεσμοθέτηση του νέου αυτού εταιρικού τύπου, της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην κατεύθυνση της απλοποίησης των διαδικασιών και του εκσυγχρονισμού του περιβάλλοντος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και θα ήταν πολλαπλώς ωφέλιμο αν όλα αυτά, είχαν υλοποιηθεί χρόνια πριν –  όταν αποτελούσαν βασική διεκδίκηση των εργαζόμενων στα Επιμελητήρια.

Όπως γνωρίζετε, στην Ελλάδα η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες και ως προς τη νομική τους μορφή Προσωπικές. Οι επιχειρηματίες από τις εταιρικές μορφές επιλέγουν τον τύπο της  Ανώνυμης Εταιρίας που προσιδιάζει όμως σε μεγάλες επιχειρήσεις ενώ η εταιρική μορφή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Οι λόγοι, για τους οποίους η  Ε.Π.Ε.  ως ενδιάμεση μορφή μεταξύ Α.Ε και Προσωπικής, δεν προσελκύει τους ενδιαφερόμενους και ιδιαίτερα τους μικρομεσαίους είναι πολλοί, πιο γνωστοί όμως είναι οι δυσκίνητες ρυθμίσεις του νόμου, η ανάγκη πληθωρικής συμβολαιογραφικής παρέμβασης (εντονότερης από ότι στην ανώνυμη εταιρία), καθώς και η «διπλή» πλειοψηφία (προσώπων και κεφαλαίων) που απαιτείται για τη λήψη των εταιρικών αποφάσεων.

Ήταν λοιπόν επιτακτική η ανάγκη εκσυγχρονισμού του ελληνικού εταιρικού δικαίου για την εξυπηρέτηση της μικρομεσαίας επιχείρησης και η θεσμοθέτηση μιας νέας εταιρικής μορφής που θα διακρίνονταν για την ευελιξία και την απλότητά της και θα ανταποκρίνονταν περισσότερο στις πρακτικές απαιτήσεις  των επιχειρηματιών. Έτσι, με το νόμο 4072/2012 θεσμοθετήθηκε, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική  Εταιρεία (Ι.Κ.Ε) η οποία  είναι κεφαλαιουχική με νομική προσωπικότητα, είναι επίσης εμπορική, ακόμα και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση και για την ίδρυσή της απαιτείται κεφαλαιακή εισφορά ενός (1) Ευρώ.

 

 

 

Θα μπορούσατε να μας αναφέρετε όλα τα βήματα που απαιτούνται για να δημιουργηθεί μια Ι.Κ.Ε;

-Η σύσταση της Ι.Κ.Ε. συντελείται με ένα μόνο βήμα σε ένα μόνο σημείο. Στην Υπηρεσία μιας Στάσης. Απαιτείται μόνο καλή προετοιμασία και η σύνταξη απλού ιδιωτικού εγγράφου το οποίο αποτελεί και το καταστατικό της εταιρείας και το οποίο υποβάλλεται, παρακάμπτοντας συνήθεις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης, που λειτουργούν στα Επιμελητήρια από τους ιδρυτές / αιτούντες ή εκπρόσωπο αυτών.

Σε ειδικές περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται το καταστατικό να συνταχθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο, τότε Υπηρεσία μιας Στάσης είναι ο πιστοποιημένος συμβολαιογράφος που θα συντάξει τη συμβολαιογραφική πράξη σύστασης. Το ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο – καταστατικό – της Ι.Κ.Ε. αποτελεί το νομικό έγγραφο της συστάσεως της εταιρείας αλλά επίσης προδιαγράφει και όλα τα βασικά θέματα που αφορούν στις σχέσεις των εταίρων, στη διοίκηση της εταιρείας, σε θέματα που αφορούν τη διάρκεια ζωής της αλλά και τη διάλυσή της και πρέπει να περιέχει τουλάχιστον:

  Το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας και την τυχόν ηλεκτρονική διεύθυνση των εταίρων. Εάν η εταιρεία συστήνεται ως μονοπρόσωπη, το όνομα του μοναδικού εταίρου υποβάλλεται σε δημοσιότητα δια του Γ.Ε.ΜΗ.

     Tην εταιρική επωνυμία που πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιέχονται ολογράφως οι λέξεις: «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή η συντομογραφία «ΙΚΕ». Εάν πρόκειται για μονοπρόσωπη, στην επωνυμία συμπεριλαμβάνονται οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή «Μονοπρόσωπη ΙΚΕ».

 Την έδρα της εταιρείας, τον σκοπό της

    Το κεφάλαιο της εταιρείας, τουλάχιστον 1 ευρώ, και το συνολικό αριθμό των εταιρικών μεριδίων.

 Τον αρχικό αριθμό των μεριδίων κάθε εταίρου και το είδος της εισφοράς που αυτά εκπροσωπούν (κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές).

  Τον τρόπο διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

  Τη διάρκεια της εταιρείας. Επισημαίνεται ότι εάν στο καταστατικό δεν αναφέρεται διάρκεια, η εταιρεία διαρκεί δώδεκα έτη από τη σύστασή της.

Οι ιδρυτές της υπό σύσταση εταιρείας οφείλουν να γνωρίζουν ακόμη μερικά στοιχεία, όρους και προϋποθέσεις που διευκολύνουν την διαδικασία όπως:

  Το καταστατικό και οι τροποποιήσεις του, οι αποφάσεις των εταίρων και τα πρακτικά μπορούν να συντάσσονται εκτός από τα ελληνικά και σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

– Παράταση είναι δυνατή με απόφαση των εταίρων της.

– Όργανα της εταιρείας είναι η συνέλευση των εταίρων και ο/οι διαχειριστής/ες, κατ’ αντιστοιχία με την ΕΠΕ.

– Διαχειριστής μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο (εάν ο εταίρος είναι νομικό πρόσωπο, οφείλει να ορίσει φυσικό πρόσωπο που θα είναι Διαχειριστής).

– Η ΙΚΕ λύεται οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων, όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας και αν κηρυχθεί πτώχευση και τότε ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

– Υπάγονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ βάσει του Ν. 4072/12  οι διαχειριστές ΙΚΕ και ο μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, ενώ  προαιρετικά μπορούν να υπαχθούν οι λοιποί εταίροι.

– Ο χώρος στον οποίο θα στεγάζεται η εταιρεία θα είναι η επαγγελματική  έδρα και θα είναι στο δήμο που αναφέρεται στο καταστατικό και αρκεί μόνο να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση της διεύθυνσης, για την εγκατάσταση της εταιρείας, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του υπόχρεου.

– Όλοι οι ιδρυτές / μέλη και ο διαχειριστής/ες της Ι.Κ.Ε πρέπει να είναι φορολογικά ενήμεροι.  Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί είτε θα κληθούν να το πράξουν σε επόμενο στάδιο από την Υπηρεσία Μιας Στάσης είτε, εφόσον δεν συμβεί δεν θα μπορεί να ιδρυθεί η εταιρεία και τέλος

– Να έχουν αποφασίσει και να ορίσουν ποιος θα είναι ο αντιπρόσωπός τους για τις διαδικασίες σύστασης της εταιρείας.

Οι ιδρυτές/ αιτούντες ή ο εκπρόσωπος αυτών, εφόσον έχει έγγραφη προς τούτο εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους, προσερχόμενοι στην Υπηρεσία μιας στάσης:

α) οφείλουν να έχουν μαζί τους τα νομιμοποιητικά έγγραφα (Αστυνομική ταυτότητα, άδεια παραμονής κλπ) που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι της Κ1-802/2012 Υπ. Απόφασης

β) συμπληρώνουν, υπογράφουν και υποβάλλουν τα απαιτούμενα έγγραφα, αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και λοιπά δικαιολογητικά.

γ) δίδουν εντολή προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης να προβεί σε αναζήτηση και λήψη των στοιχείων και των πιστοποιητικών που είναι απαραίτητα για τη σύσταση της εταιρείας

δ)προβαίνουν στις απαραίτητες καταβολές (πληρωμές) στο όνομα και για λογαριασμό της υπό σύσταση εταιρείας ή/και των ιδρυτών. Οι αποδείξεις πληρωμής, εκδίδονται στο όνομα του προσώπου για λογαριασμό του οποίου έγινε η καταβολή και

ε) ορίζουν τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο κατατίθενται τα ποσά τα οποία επιστρέφονται, στην περίπτωση που η σύσταση της εταιρείας δεν ολοκληρωθεί.

Η Υπηρεσία μιας Στάσης εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες (προέλεγχος επωνυμίας, προέγκριση χρήσης επωνυμίας, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα των ιδρυτών, εγγραφή στο ασφαλιστικό ταμείο των ιδρυτών, χορήγηση Α.Φ.Μ. στους ιδρυτές εφόσον απαιτείται) και έχουν συμφωνήσει οι ιδρυτές / αιτούντες ή ο εκπρόσωπος αυτών, προβαίνει στην καταχώρηση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., και αποστέλλει ηλεκτρονικά ή με τηλεομοιοτυπία αίτημα εγγραφής της εταιρείας στα Μητρώα του αρμόδιου Επιμελητηρίου. Το Επιμελητήριο αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα αποστέλλει ηλεκτρονικά, με αυτοματοποιημένο τρόπο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ή με τηλεομοιοτυπία στην Υπηρεσία Μιας Στάσης βεβαίωση εγγραφής της εταιρείας στα σχετικά Μητρώα.

Με τον τρόπο αυτό  ολοκληρώνεται η διαδικασία σύστασης της εταιρείας, με τη χορήγηση ατελώς των σχετικών βεβαιώσεων. Όλες οι ενέργειες πραγματοποιούνται εντός της μέρας, εκτός σοβαρών ελλείψεων, με ένα Βήμα, μία Στάση, μια Υπηρεσία.

Η διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων και οι διεπαφές με συναρμόδιους φορείς (ΔΟΥ, Ασφαλιστικά Ταμεία κλπ) έχουν πραγματοποιηθεί από την Υπηρεσία μιας Στάσης χωρίς επιβάρυνση και ενασχόληση του Επιχειρηματία.

 

 

 

Πόσο είναι το κόστος δημιουργίας μιας Ι.Κ.Ε; Πως κατανέμεται στα παραπάνω βήματα που περιγράψατε;

Το ελάχιστο ύψος εταιρικού κεφαλαίου που απαιτεί ο νόμος για την σύσταση μιας Ι.Κ.Ε. είναι ένα (1) ευρώ, το οποίο πρέπει να είναι καταβεβλημένο κατά τη σύστασή της.

Για να συσταθεί η εταιρεία, απαιτείται η καταβολή στην Υπηρεσία μιας Στάσης  Γραμματίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας, ποσού 70 ευρώ . Εάν οι ιδρυτές είναι πάνω από 3, το κόστος προσαυξάνεται κατά 5 ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή. Το γραμμάτιο αυτό δεν επιστρέφεται, έστω και  αν δεν ολοκληρωθεί η εγγραφή. Επιπλέον απαιτούνται:

  1. Το τέλος καταχώρησης Γ.Ε.Μ.Η. (10 ΕΥΡΩ).
  2. Το κόστος εγγραφής στο Επιμελητήριο, το οποίο καθορίζεται από το κάθε Επιμελητήριο. (περίπου 50 Ευρώ)
  3. Το τέλος υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών, το οποίο ανέρχεται σε ποσό 5,80 €.
  4. Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (1% επί του κεφαλαίου που αναγράφεται στο καταστατικό).

Ο υπολογισμός του ακριβούς κόστους σύστασης μιας εταιρείας από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με το Ν. 3853/2010, ανάλογα με τον τύπο της εταιρείας και το κεφάλαιο αυτής, θα μπορεί να γίνεται ελεύθερα και δωρεάν στο διαδικτυακό τόπο Γ.Ε.ΜΗ., όπου θα τηρείται το σχετικό λογισμικό το οποίο τώρα βρίσκεται υπό κατασκευή.

Εκτός όμως από τα παραπάνω, πιθανόν να υπάρχουν και οι εξής οικονομικές επιβαρύνσεις:

Αμοιβή Συμβολαιογράφου εφόσον η σύσταση της Ι.Κ.Ε. δεν γίνει με απλό ιδιωτικό έγγραφο αλλά με συμβολαιογραφικό. Το κόστος είναι 44,02 ευρώ για την σύνταξη του συμβολαίου πλέον 6 ευρώ ανά φύλλο, πλέον Φ.Π.Α. 23%. Το κόστος των αντιγράφων είναι 5 ευρώ ανά φύλλο, πλέον Φ.Π.Α. 23%. Το συμβολαιογραφικό κόστος καταβάλλεται στον συμβολαιογράφο και δεν αποτελεί μέρος του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης.

Αμοιβή δικηγόρου, εφόσον οι εταίροι ή κάποιος από αυτούς επιθυμεί παρουσία του δικηγόρου. Σύμφωνα με τον νόμο δεν απαιτείται η παρουσία δικηγόρου κατά την σύσταση της Ι.Κ.Ε.  Πάντως, σε περίπτωση παρουσίας του η ελάχιστη αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σε 1% για ποσό έως 44.02,5429 και 0,5% για ποσό πάνω από αυτό, επί του ποσού της εταιρικής σύμβασης, δηλαδή το ύψος του κεφαλαίου της εταιρίας. Το του δικηγόρου εισπράττεται από τον ίδιο τον δικηγόρο και δεν αποτελεί μέρος του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης.

Η καταβολή των ποσών του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης, του Φ.Σ.Κ., καθώς και λοιπών καταβολών για λογαριασμό τρίτων ή για χορήγηση αντιγράφων και βεβαιώσεων που αφορούν στην εταιρεία, γίνεται τοις μετρητοίς. Εάν η αξία τους υπερβαίνει το ποσό των 1.500 € τότε είτε με τραπεζική επιταγή είτε με κατάθεση του συνολικού ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς με Αριθμό 5051052381-136, ΙΒΑΝ GR19 0172 0510 0050 5105 2381 136 και προσκόμιση του αποδεικτικού κατάθεσης της Τράπεζας.

Φυσικά, εφόσον υπάρχει η τεχνική δυνατότητα η καταβολή μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικών ή / και τηλεφωνικών τραπεζικών υπηρεσιών (web ή / και phonebanking), πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή και διατραπεζικά.

Το Γραμμάτιο κόστους σύστασης της εταιρείας καταβάλλεται μετά την υποβολή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών ενώ τα υπόλοιπα ποσά καταβάλλονται πριν από την καταχώρηση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Σε περίπτωση που η σύσταση της εταιρείας δεν ολοκληρωθεί για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπο των εταίρων και δεν καταχωρηθεί η εταιρεία στο Γ.Ε.ΜΗ, επιστρέφεται το σύνολο των καταβληθέντων ποσών, εκτός του Γραμματίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας. Η επιστροφή του ποσού γίνεται εντός προθεσμίας τριάντα 30 ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη εργάσιμη ημέρα που λήγει η προθεσμία θεραπείας των ελλείψεων στο λογαριασμό που έχει δηλωθεί.

 

 

 

Ποιες είναι οι πιο σημαντικές διαφορές του συστήματος που ίσχυσε στη χώρα μας για ολόκληρες δεκαετίες με το νέο σύστημα δημιουργίας μιας ΙΚΕ;

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική  Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) είναι μια νέα νομική μορφή που μπαίνει στη ζωή μας, κάπου ανάμεσα στις Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Προέκυψε ως εξελικτικός τύπος εταιρείας στο πλαίσιο αναμόρφωσης του εταιρικού δικαίου   και εισάγει ένα νέο τύπο “ιδιωτικής” εταιρείας που  προορίζεται κυρίως για τη μικρομεσαία επιχείρηση, καθότι ο πλησιέστερος στην Ι.Κ.Ε. εταιρικός τύπος σήμερα στην χώρα μας είναι αυτός της Ε.Π.Ε. και η σχετική νομοθεσία (Ν. 3190/55), εξακολουθεί να ισχύει σχεδόν αναλλοίωτη.

Δεν πρόκειται για μια προσωπική εταιρεία, αλλά  κεφαλαιουχική με νομική προσωπικότητα και είναι επίσης εμπορική, ακόμα και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση.  Δηλαδή από την μία μεριά διαθέτει κεφάλαιο και από την άλλη περιορισμένη ευθύνη των εταίρων της για τα χρέη της Εταιρείας. Ευθύνεται μόνο αυτή με την περιουσία της για τις εταιρικές υποχρεώσεις, με εξαίρεση την ευθύνη που αναλαμβάνει πρωτογενώς ο εταίρος με εγγυητικές εισφορές.

Η Ι.Κ.Ε. είναι το  αντίστοιχο αυτού που στην Ευρώπη ονομάζεται Private Company (P.C.) και μάλιστα δίνεται η δυνατότητα η επωνυμία της εταιρείας να απεικονίζεται εξολοκλήρου με λατινικούς χαρακτήρες ή σε ξένη γλώσσα, ακολουθούμενη από την ένδειξη P.C.  Μέχρι σήμερα αυτό συνέβαινε με το διακριτικό τίτλο, για τις Α.Ε. και τις Ε.Π.Ε., αλλά δεν ίσχυε για την επωνυμία της εταιρείας (άρθρο 44 του Ν.4072/2012).

Οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στις κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις ισχύουν και για τις Ι.Κ.Ε. εκτός αν από τον νόμο προβλέπεται κάτι διαφορετικό η δε φορολογία εισοδήματος καθορίζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 109 του ΚΦΕ, ειδικότερα όπως ισχύει για τις Ε.Π.Ε. (Ν.4072/2012, άρθρο 116 παρ. 11).

Βασικό της χαρακτηριστικό είναι ότι απαιτείται η συμμετοχή ενός τουλάχιστον εταίρου με τη λήψη τουλάχιστον ενός μεριδίου, που αντιστοιχεί σε κεφαλαιακή εισφορά αξίας τουλάχιστον 1 ευρώ.

Ωστόσο, είναι δυνατή η συμμετοχή εταίρων και η λήψη μεριδίων και με άλλα είδη εισφορών: τις εξωκεφαλαιακές και τις εγγυητικές των οποίων η αξία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75% του ποσού της ευθύνης που αναλαμβάνει ο εταίρος έναντι των δανειστών της εταιρείας.

Η αποσύνδεση της εταιρικής συμμετοχής και των μεριδίων από το κεφάλαιο, αποτελεί τη βασική καινοτομία του νόμου σε σχέση με το παρελθόν. Τα εταιρικά μερίδια ανάγονται όχι αποκλειστικά στο κεφάλαιο, ως μοναδικό παρονομαστή, αλλά σε ένα ευρύτερο παρονομαστή, που αποτελείται από την αξία του συνόλου των εισφορών. Τέτοιες μπορεί να είναι:

Οι κεφαλαιακές εισφορές είναι οι γνωστές σε όλους  παροχές σε χρήμα ή σε είδος, οι οποίες αποτιμώνται άμεσα στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα μάλιστα με τους κανόνες του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα ,για τις Α.Ε.

Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές συνίστανται σε παροχές που δεν μπορούν να αποτιμηθούν άμεσα, όπως απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης, εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών και αναφέρονται στη συνεισφορά εργασίας.

Οι εγγυητικές εισφορές. Είναι το καινούργιο όμως που φέρνει η Ι.Κ.Ε. Αυτές είναι εισφορές που συνίστανται στην ανάληψη ευθύνης έναντι των τρίτων για τα χρέη της εταιρείας μέχρι το ποσό που ορίζεται στο καταστατικό. Ο εταίρος που παρέχει εγγυητική εισφορά θεωρείται ότι δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι σε θέση και ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε να είναι σε θέση κατά πάντα χρόνο, να προβεί στις καταβολές των χρεών της εταιρείας μέχρι του ποσού ανάληψης της ευθύνης του.

Δηλαδή γίνονται δεκτές και άλλες εισφορές (πλην των κεφαλαιακών) και μάλιστα εισφορές που είτε από τη φύση τους δεν μπορούν να παρασταθούν στο ισολογισμό. Κατά τούτο η εταιρία μπορεί να έχει στοιχεία προσωπικής εταιρίας.

Επίσης η σύστασή της είναι πιο ευέλικτη και σύγχρονη από αυτήν της ανώνυμης εταιρίας, ενώ  μπορεί να συσταθεί και ως μονοπρόσωπη και έχει   ορισμένη διάρκεια (12 έτη, αν και η παράλειψη αναγραφής της διάρκειας δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας της εταιρείας).

Η δημοσιότητα της εταιρίας πραγματοποιείται είτε στην ιστοσελίδα της είτε στο Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς να απαιτείται δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ. και τέλος συστήνεται και τροποποιείται με απλό ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο ελέγχεται από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (δεν απαιτείται δηλαδή συμβολαιογραφικό έγγραφο).

Στην πραγματικότητα δηλαδή, δίνεται με αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα να δημιουργηθεί μια εταιρεία χωρίς εκ των προτέρων καταβεβλημένη μεγάλη κεφαλαιακή βάση, αλλά απλά και μόνο με την εκτίμηση μελλοντικών κερδών.

Είναι μια ευέλικτη νομική μορφή που αξιοποιεί στο έπακρο τον θεσμό του νέου Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), αλλά και τις σύγχρονες δυνατότητες ηλεκτρονικής επικοινωνίας και διακυβέρνησης.

 

 

 

Τι ακριβώς θα γίνει με την υποχρεωτική απογραφή όλων των εταιριών που λειτουργούν στην χώρα μας; Πότε και πώς θα γίνει η απογραφή αυτή και ποιες μορφές εταιριών περιλαμβάνει; (προσωπικές, ΟΕ, ΕΕ κλπ). Ποιες είναι οι προθεσμίες της απογραφής;

Αν θέλαμε να ορίσουμε τι είναι το Γενικό Εμπορικό Μητρώο θα λέγαμε ότι είναι η συγκέντρωση και τήρηση με ενιαίο τρόπο σε ένα επίσημο κοινό δημόσιο βιβλίο (Βάση Δεδομένων) όλων των χρήσιμων για τις εμπορικές συναλλαγές στοιχείων των επιχειρήσεων.

Ως Δημόσιο βιβλίο που τηρείται από Δημόσια Αρχή (τα Επιμελητήρια είναι Ν.Π.Δ.Δ.) έχει την αποδεικτική δύναμη δημοσίου εγγράφου όπου γίνονται υποχρεωτικές ή προαιρετικές δημοσιεύσεις και καταχωρήσεις πληροφοριών σχετικές με τις έννομες σχέσεις, καταστάσεις και δικαιώματα που έχουν ως σκοπό την προστασία των τρίτων ( καταναλωτών, επενδυτών δανειστών και του κράτους).

Είναι το βιβλίο «ληξιαρχικής πράξης» της κάθε επιχείρησης από τη γέννησή της ως το θάνατό της. Εκεί καταγράφονται το καταστατικό και οι τροποποιήσεις, τα όργανα διοίκησης, οι συγχωνεύσεις οι διασπάσεις και οι μετατροπές , η διάλυση και η πτώχευση της επιχείρησης.

Στο εξής δεν θα υφίσταται εμπορική εταιρεία αν δεν έχει συντελεστεί η καταχώρηση της στο ΓΕΜΗ. Η καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. αποτελεί το τελευταίο συνδετικό κρίκο στη δημιουργία του νομικού προσώπου και την επέλευση των έννομων συνεπειών.

Αν δεχτούμε λοιπόν αυτό τον ορισμό και το ρόλο του Γ.Ε.ΜΗ., όπως από το 1999 προσδιόρισε και διεκδίκησε την εφαρμογή του η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων, θα πρέπει να γίνουν  όλες εκείνες οι ενέργειες που διασφαλίζουν αυτό το ρόλο αλλά και το λόγο της θεσμοθέτησής του.

Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα που  θα κάνουν το Γ.Ε.ΜΗαξιόπιστο, θα επιτυγχάνουν τη στήριξη της εμπορικής πίστης και την ασφάλεια των συναλλαγών και θα εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα και διαφάνεια.

Αυτό το σκοπό υπηρετεί η απογραφή των Επιχειρήσεων. Τα στοιχεία που θα περιλαμβάνονται στο Εμπορικό Μητρώο να είναι επικαιροποιημένα, και αξιόπιστα. Το ιστορικό της επιχείρησης θα είναι πλήρες και οι βεβαιώσεις χωρίς ελλείψεις και νομικά προβλήματα.

Επίσης με την απογραφή επιχειρείται η δραστική μείωση των διοικητικών εμποδίων που παρακωλύουν την επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως και η διευκόλυνση των συναλλασσομένων πολιτών αφού η εξυπηρέτησή τους θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, χωρίς την παρεμβολή «συναρμόδιων» Υπηρεσιών.

Ήδη από 2-7-2012 με νομική βάση τις διατάξεις του Ν. 3853/2010    «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις», υλοποιείται πανελλαδικά και  με τρόπο ασφαλή και ενοποιημένο η πλήρης καταγραφή της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, με ότι αυτό συνεπάγεται στο επίπεδο της διευκόλυνσης και της ανάπτυξης του επιχειρείν: για παράδειγμα εξαγωγή στατιστικών, έρευνες αγοράς, κ.ά.

Η Αυτο-Απογραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) για όσα νομικά πρόσωπα έχουν συσταθεί πριν τις 4-4-2011 είναι υποχρεωτική. Υπόχρεοι είναι ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ – Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, Ε.Π.Ε, Α.Ε., ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ – ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.

Η διαδικασία ξεκινάει με σχετική αίτηση – δήλωση η οποία υποβάλλεται με ευθύνη των νομίμων εκπροσώπων του υπόχρεου, ατελώς, ηλεκτρονικά δια μέσου του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. (http://www.businessportal.gr/ ή http://www.businessregistry.gr/) με την επιλογή του εικονιδίου “ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ”, από τα πρόσωπα εκείνα τα οποία έχουν την ευθύνη υποβολής στοιχείων στο TAXIS, με χρήση κωδικών του TAXISNET.

Ο υπόχρεος ελέγχει τα προσυμπληρωμένα πεδία, επιβεβαιώνει τα ορθά και διορθώνει τυχόν ανακριβή, συμπληρώνει τα λοιπά πεδία και υποβάλλει και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά, συνοδευτικά και δικαιολογητικά έγγραφα.

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, χωρίς να απαιτείται να έχουν υπογραφεί ψηφιακά. Πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, αποστέλλονται με συστημένη επιστολή ή προσκομίζονται από τον υπόχρεο στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. εντός πέντε (5) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, προκειμένου να γίνει ο τελικός έλεγχος και να αρχειοθετηθούν στο Φάκελο.

Σε περίπτωση που ο υπόχρεος, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση – δήλωση αυτό-απογραφής για την εγγραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ., θα πρέπει να την υποβάλλει στα γραφεία της κατά περίπτωση αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., η οποία διενεργεί την εγγραφή εφόσον προηγουμένως καταβληθεί το σχετικό τέλος καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ., ύψους 10 ευρώ για κάθε καταχώριση πράξης που προβλέπεται στο Παράρτημα της Κ1-941οικ/2012, όπως αποδεικνύεται από τα σχετικά έγγραφα. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλονται και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση πρωτότυπα νομιμοποιητικά, συνοδευτικά και δικαιολογητικά έγγραφα για την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ., ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, όπως αυτά ορίζονται για κάθε κατηγορία υπόχρεου. Τα ως άνω έγγραφα υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου να καταχωριστούν στο Γ.Ε.ΜΗ.

Αν ο υπόχρεος παραλείψει την εγγραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ. ή υποβάλει ανακριβή στοιχεία (εγγραφή) εντός της τασσόμενης κατά περίπτωση προθεσμίας, επιβάλλονται σε αυτόν οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 17 του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με την επιφύλαξη περαιτέρω κυρώσεων.

Οι προθεσμίες υποβολής αίτησης εγγραφής των εταιρειών που έχουν συσταθεί ΠΡΙΝ τις 4/4/2011, έχουν ως εξής:

α) Οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και οι ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε), πρέπει να απογραφούν από 2/7/2012 έως και 30/9/2012

β) Οι ομόρρυθμες εταιρίες (Ο.Ε) και οι ετερόρρυθμες εταιρίες (Ε.Ε), πρέπει να απογραφούν από 23/7/2012 έως και 11/10/2012.

γ) Οι αστικοί συνεταιρισμοί, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πιστωτικοί και αλληλασφαλιστικοί, πρέπει να απογραφούν από 12/10/2012 έως και 31/10/2012.

δ) Τα υποκαταστήματα αλλοδαπών Α.Ε. και Ε.Π.Ε., πρέπει να απογραφούν από 12/10/2012 έως και 31/10/2012.

 

 

 

Ποιες είναι οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τα θέματα αυτά σαν ένα συνοπτικό είδος «βιβλιογραφίας»;

Για την Ι.Κ.Ε. (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρία) είναι (α) ο  Νόμος  4072/12 άρθρα 43 έως και 120 (ΦΕΚ αρ. 86/τα Α’/11-4-12), (β) το υπ΄ αρθμ. πρωτ. Κ1-1084/24-05-12 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, (γ) η υπ΄ αριθμ. πρωτ. Κ2-4113/08-06-12 εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και (δ) η υπ΄ αριθμ.  Κ1-802/24-3-2011 Υπ. Απόφαση (Υπηρεσία μιας Στάσης).

Για την Αυτό-Απογραφή είναι (α) ο Νόμος 3853/2010, (β) η υπ΄ αριθμ. Κ1?941 οικ./27.4.2012 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1468/3-5-2012 και (γ) η υπ΄ αριθμ. Κ1-1136/2012 Υπουργική Απόφαση. Τέλος, χρήσιμοι ιστότοποι είναι www.startupgreece.gov.gr, www.businessportal.gr ή http://www.businessregistry.gr/ και www.gge.gov.gr.

 

Ευχαριστούμε πολύ τον Πρόεδρο της Ο.Σ.Υ.Ε. για την σύντομη και ουσιαστική ανάλυση, μέσω της συνέντευξης του, του απλοποιημένου πλαισίου που αφορά την νέα μορφή εταιρίας (Ι.Κ.Ε.) καθώς και άλλων σοβαρών θεμάτων σχετικά με την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Το μόνο που μένει πλέον είναι η απλοποίηση και των αποτρεπτικών, γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτούνται για να κλείσει, σωστά και τυπικά, μια επιχείρηση, κάτι που προγραμματίζεται (και ελπίζουμε) να γίνει σύντομα!

Λεωνίδας Κουμάκης**

6 Σεπτεμβρίου 2012

lk@kbanalysis.com

 

*Μιχάλης Γιάγκας: Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων (Ο.Σ.Υ.Ε.). Στέλεχος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά και Μέλος Κεντρικού Εποπτικού Συμβουλίου για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, απόφοιτος του ΕΛΚΕΠΑ (ως Προγραμματιστής – Αναλυτής συστημάτων πληροφορικής), κάτοχος αδείας ασκήσεως Οικονομοτεχνικού Επαγγέλματος, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Αγίας Βαρβάρας (Δ.Ε.Α.Δ.Α.Β.), Πρόεδρος των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών (ΔΗ.ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Β.), Αντιδήμαρχος και Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αγίας Βαρβάρας, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Στράτου Αιτωλ/νίας, Οικονομικός Σύμβουλος στην Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων νομού Αττικής (Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α), Μέλος Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών, Πρόεδρος Διαδημοτικού οργάνου του Κέντρου Νέων Ευκαιριών και Υποστήριξης Γυναικών Δυτικής Αθήνας, Μέλος Δ.Σ ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Ταμείο Πρόνοιας Υπαλλήλων Επιμελητηρίων και στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.). Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. από την 16 Δεκεμβρίου 2010.

Επικαιροποίηση 25 Οκτωβρίου 2012:

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας «Doing Business 2013», η θέση της Ελληνικής Οικονομίας βελτιώθηκε σημαντικά και βρίσκεται πλέον στην 78η θέση από την 100η θέση που είχε την αμέσως προηγούμενη χρονιά. Η κατά 22 θέσεις βελτίωση της θέσης της Ελλάδος οφείλεται κυρίως στο γεγονός της εφαρμογής του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, της απλοποίησης των διαδικασιών ίδρυσης μιας επιχείρησης μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης και την δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Η επιτυχημένη συνεργασία Υπουργείου Ανάπτυξης και Επιμελητηρίων, με την συνεργασία της ΟΣΥΕ, αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλους τομείς όπως είναι η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας μεταποιητικών επιχειρήσεων, η διαχείριση εθνικών και κοινοτικών πόρων χωρίς τις γραφειοκρατικές «αγκυλώσεις» κ.α.

 

http://www.casss.gr/PressCenter/Articles/2688.aspx