Υποτίμηση του ΕΥΡΩ το 2012

Υποτίμηση ως προς το σύνολο των ξένων νομισμάτων, σημείωσε το ΕΥΡΩ κατά το έτος 2012 σύμ-
φωνα με τους σταθμισμένους δείκτες ισοτιμίας που καταρτίζει το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και
Μελετών (ΚΕΕΜ) του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων.

Πιο συγκεκριμένα, η σωρευτική μεταβολή του
σταθμισμένου δείκτη ισοτιμίας του
συνόλου των νομισμάτων, στο δωδε-
κάμηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου
2012, δηλαδή ως προς τις μέσες τιμές
του Δεκεμβρίου 2011, ανήλθε, με βά-
ση τις σταθμίσεις του συνολικού εξω-
τερικού εμπορίου των χωρών της ζώ-
νης του ΕΥΡΩ (εισαγωγές και εξαγω-
γές), σε +2,20% ως αποτέλεσμα της
ανατίμησης των ευρωπαϊκών (εκτός
ζώνης ΕΥΡΩ) νομισμάτων κατά
+3,94% και της ανατίμησης των λοιπών νομισμάτων κατά +0,80%. Έτσι, κατά τη διάρκεια του
2012, το ΕΥΡΩ σημείωσε σωρευτική υποτίμηση -2,15% ως προς το σύνολο των νομισμάτων,
-3,79% ως προς τα ευρωπαϊκά (εκτός ζώνης ΕΥΡΩ) νομίσματα και -0,79% ως προς τα λοιπά
νομίσματα.
Σημειώνεται ότι κατά το έτος 2011 το ΕΥΡΩ είχε υποτιμηθεί σωρευτικά κατά -0,51% ως προς το σύ-
νολο των νομισμάτων ενώ είχε ανατιμηθεί κατά +2,04% ως προς τα ευρωπαϊκά (εκτός ζώνης ΕΥΡΩ)
νομίσματα. Επίσης, κατά το έτος 2010 το ΕΥΡΩ είχε υποτιμηθεί σωρευτικά κατά -8,65% ως προς το
σύνολο των νομισμάτων και -4,92% ως προς τα ευρωπαϊκά (εκτός ζώνης ΕΥΡΩ) νομίσματα.
Εξάλλου, από τις μέσες ετήσιες
μεταβολές των σταθμισμένων
δεικτών, δηλαδή κατά το δω-
δεκάμηνο του 2012 έναντι του
αντίστοιχου δωδεκάμηνου του 2011,
προκύπτει ότι το ΕΥΡΩ υποτιμήθηκε
κατά -5,12% ως προς το σύνολο των
νομισμάτων, -2,54% ως προς τα ευ-
ρωπαϊκά (εκτός ζώνης ΕΥΡΩ) νομί-
σματα και -7,11% ως προς τα λοιπά
νομίσματα.