Επίδομα μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες

 Προβλέπει ο νόμος 4097/2012

Ο Συνήγορος του Πολίτη θα εξετάζει πλέον αν παραβιάζεται η αρχή της ίσης
μεταχείρισης μεταξύ γυναικών και ανδρών στους αυτοαπασχολούμενους
εργαζόμενους, όταν δέχεται καταγγελίες για διακρίσεις λόγω φύλου σε
εργασιακά θέματα. Αυτό προβλέπει ο νέος νόμος 4097/2012 «Εφαρμογή της
αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση
αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας − Εναρμόνιση της νομοθεσίας με
την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», που δημοσιεύθηκε
στις 3.12.2012, στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ειδικότερα, ο νόμος στοχεύει στην εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ
γυναικών και ανδρών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική απασχόληση ή
συμβάλλουν στην άσκηση τέτοιας απασχόλησης. Σημαντική καινοτομία του νόμου
είναι η δυνατότητα χορήγησης επιδόματος μητρότητας στις
αυτοαπασχολούμενες γυναίκες (άρθρο 6), το οποίο να επιτρέπει την προσωρινή
διακοπή του επαγγέλματός τους, λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας, για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) εβδομάδων. Αναμένεται η έκδοση της
κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία θα ορίζει ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας που
θα χορηγεί το σχετικό επίδομα, καθώς και το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία
χορήγησης του επιδόματος αυτού.
Ο Συνήγορος του Πολίτη ορίζεται, με το άρθρο 8 του συγκεκριμένου νόμου, ως
φορέας παρακολούθησης της εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων. Υπενθυμίζεται ότι ο
Συνήγορος είναι ήδη επιφορτισμένος με την προώθηση, την παρακολούθηση και την
υποστήριξη της ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου
(ν. 3896/2010).
:
• http://www.synigoros.gr/?i=isotita-ton-fylon.el