Ποιες διατάξεις τροποποιούνται και ποιες καταργούνται στο νόμο για την κεφαλαιακή ενίσχυση τραπεζών

Είναι οι ακόλουθες

  1. 1. Με την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της από 19.4.2012 ΠΝΠ που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του σχεδίου νόμου τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 3864/2010 (ΦΕΚ Α’ 119), που έχει ως εξής:
  2. 2. Με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της από 19.4.2012 ΠΝΠ που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του σχεδίου νόμου τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 3864/2010 (ΦΕΚ Α’ 119), που έχει ως εξής:
  3. 15. Με την παράγραφο 2 του άρθρου Δεύτερου της από 30.4.2012 ΠΝΠ που κυρώνεται με το άρθρο δεύτερο του σχεδίου νόμου τροποποιείται η παράγραφος 9 του άρθρου 6 του ν.3864/2010 (ΦΕΚ Α’ 119), που έχει ως εξής:
 
«1. Το κεφάλαιο του Ταμείου ανέρχεται στο ποσό των δέκα δισεκατομμυρίων (10.000.000.000) ευρώ προερχόμενο από κεφάλαια που θα αντληθούν στο πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δυνάμει του ν.3845/2010, καλύπτεται σταδιακά από το Ελληνικό Δημόσιο και ενσωματώνεται σε τίτλους, οι οποίοι δεν είναι μεταβιβάσιμοι μέχρι τη λήξη της κατά το προηγούμενο άρθρο διάρκειας του Ταμείου. Το κεφάλαιο του Ταμείου δύναται να αυξηθεί, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.»  
 
 
«2. Το κεφάλαιο του Ταμείου κατατίθεται, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, σε ειδικό έντοκο λογαριασμό του Ταμείου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος αποκλειστικά για το σκοπό του παρόντος νόμου.
 
Το παρεχόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος επιτόκιο θα συμφωνείται με το Ταμείο και δεν θα δύναται να υπερβαίνει ή να είναι κατώτερο από τα παρακάτω επιτόκια: α) το εφαρμοζόμενο από το Ευρωσύστημα επιτόκιο πάγιας διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων και β) το μέσο δείκτη των επιτοκίων του ευρώ για τοποθετήσεις στη χρηματαγορά διάρκειας μιας ημέρας (ΕΟΝΙΑ).».  
 
3.             Με την περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της από 19.4.2012 ΠΝΠ που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν. 3864/2010 (ΦΕΚ Α’ 119), όπως είχε τροποποιηθεί  με την παράγραφο 2 του άρθρου 50 του ν.4021/2011, (ΦΕΚ Α’  218),  που έχει ως εξής: 
 
« 3. Περιουσία του Ταμείου αποτελεί το κατατεθειμένο κεφάλαιο και οι τόκοι της προηγουμένης παραγράφου, οι εκδιδόμενες από πιστωτικά ιδρύματα και αποκτώμενες από το Ταμείο μετοχές κατά τα άρθρα 7 και 9 του παρόντος, καθώς και όλα τα δικαιώματα οικονομικής φύσης που απορρέουν από κατοχή κοινών μετοχών σε πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, συμπεριλαμβανομένων αυτών από την εκκαθάριση των ως άνω πιστωτικών ιδρυμάτων.». 
 
 
4.             Με την περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της από 19.4.2012 ΠΝΠ  που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του σχεδίου νόμου τροποποιείται η περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3864/2010 (ΦΕΚ Α’ 119), που έχει ως εξής: 
 
« 2. Το αίτημα του πιστωτικού ιδρύματος για κεφαλαιακή ενίσχυση πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από:
 
 (α) επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο καθορίζει τους τρόπους με τους οποίους το πιστωτικό ίδρυμα θα διασφαλίσει κερδοφορία και βιωσιμότητα εντός τριών ετών βάσει συντηρητικών εκτιμήσεων και το οποίο έχει αξιολογηθεί ως βιώσιμο και αξιόπιστο από την Τράπεζα της Ελλάδος, στο οποίο στοιχειοθετείται το ύψος της αναγκαίας κεφαλαιακής ενίσχυσης και περιγράφονται αναλυτικά τα μέτρα, τα οποία το πιστωτικό ίδρυμα προτίθεται να λάβει, ώστε να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν η διασφάλιση και ενίσχυση της φερεγγυότητάς του, μέσω, μεταξύ άλλων, αύξησης κεφαλαίου (και μέσω της παροχής κεφαλαιακής ενίσχυσης από το Ταμείο), της πώλησης κλάδων του πιστωτικού ιδρύματος και/ή αποκατάστασης της κερδοφορίας του, μέσω μείωσης εξόδων, κινδύνων ή την εξασφάλιση στήριξης από άλλες εταιρίες του ομίλου, και» 
 
5.             Με την περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της από 19.4.2012 ΠΝΠ που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του σχεδίου νόμου τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 (ΦΕΚ Α’ 119), που έχει ως εξής: 
 
«1. Η κατά τον παρόντα νόμο κεφαλαιακή ενίσχυση παρέχεται μέσω συμμετοχής του Ταμείου σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος με την έκδοση κοινών μετοχών ή υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών.».
 
6.        Με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 της από 19.4.2012 ΠΝΠ που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του σχεδίου νόμου καταργείται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.3864/2010, που έχει ως εξής: 
 
«Οι μετοχές αυτές δεν μεταβιβάζονται από το Ταμείο σε τρίτα πρόσωπα και δεν είναι δεκτικές εισαγωγής σε οργανωμένη αγορά μέχρι τη λήξη της διάρκειας του Ταμείου (30.6.2017).». 
 
7.        Με την περίπτωση α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της από 19.4.2012 ΠΝΠ που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του σχεδίου νόμου τροποποιείται η  παράγραφος 2 του άρθρου 13 του ν.3864/2010, που έχει ως εξής: 
 
«2. Εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους, το Ταμείο εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και αντίγραφο τους, με την έκθεση του ελεγκτή της επόμενης παραγράφου, καθώς και έκθεση πεπραγμένων του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις εκθέσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου αναφορικά με τη διαχείριση του Ταμείου, αποστέλλεται στη Βουλή των Ελλήνων, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το Ταμείο εκδίδει επίσης μηνιαία ισοζύγια, αντίγραφα των οποίων αποστέλλονται στους παραπάνω αποδέκτες.». 
 
8.        Με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 της από 19.4.2012 ΠΝΠ που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 16Γ του ν.3864/2010, που έχει ως εξής: 
 
«Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.». 
 
9.        Με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της από 19.4.2012 ΠΝΠ που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του σχεδίου νόμου τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν.3556/2007, που έχει ως εξής: 
 
«1. Ο εκδότης δημοσιοποιεί Ετήσια οικονομική έκθεση με το περιεχόμενο που ορίζεται στην επόμενη παράγραφο εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη κάθε οικονομικής χρήσης. Ο εκδότης διασφαλίζει ότι η έκθεση αυτή είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.». 
 
10.    Με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου Πρώτου της από 30.4.2012 ΠΝΠ που κυρώνεται με το άρθρο δεύτερο του σχεδίου νόμου αντικαθίστανται τα εδάφια δεύτερο, τρίτο και τέταρτο της παραγράφου 10 του άρθρου 53 του ν.4021/2011,  που έχουν  ως εξής: 
 
«Η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να δίνουν στο Ελληνικό Δημόσιο χρηματικές προκαταβολές έναντι των ποσών που πρέπει να αποδοθούν από τις εισπράξεις του τέλους και μέχρι 25% του προς είσπραξη ποσού. 
Για την αντιμετώπιση των δαπανών είσπραξης του ανωτέρω τέλους η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος παρακρατούν από τις εισπράξεις ποσοστό 0,25%. 
Η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών ηλεκτρονικά αρχεία που τηρούν και τους ζητούνται από τη Γ.Γ.Π.Σ. και η Γ.Γ.Π.Σ. δικαιούται να προβαίνει σε περαιτέρω επεξεργασία των αρχείων αυτών για τους σκοπούς των διατάξεων του παρόντος άρθρου.». 
 
11.    Με την παράγραφο 2 του άρθρου Πρώτου της από 30.4.2012 ΠΝΠ που κυρώνεται με το άρθρο δεύτερο του σχεδίου νόμου τροποποιείται η παράγραφος 7 του άρθρου 3 του  ν.4046/2012,  που έχει  ως εξής: 
 
«7. Οι διατάξεις των άρθρων 39 και 39Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994, Α΄151), καθώς και του άρθρου 26 του ν. 3728/2008 (Α΄258), δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση ενδοομιλικών συναλλαγών, με αντικείμενο μεταβίβαση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, εφόσον τα ομόλογα αυτά ανταλλαγούν από τις επιχειρήσεις που τα αποκτούν, κατ’ εφαρμογή του προγράμματος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους.».
 
12.    Με την παράγραφο 3 του άρθρου Πρώτου της από 30.4.2012 ΠΝΠ που κυρώνεται με το άρθρο δεύτερο του σχεδίου νόμου τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης ια’ της παρ.1 του άρθρου 10 του ν.736/1977 (ΦΕΚ Α’ 316),  που έχει  ως εξής: 
 
«Ια/ αα. Ποσοστό έως 40% των ετήσιων διαθεσίμων του Τ.Α.Π. αποδίδεται, ως δημόσιο έσοδο, στον Κρατικό Προϋπολογισμό και διατίθεται για την πληρωμή δαπανών του τομέα πολιτιστικής κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού που αφορούν έργα και εργασίες, δραστηριότητες, προμήθειες και λειτουργικές ανάγκες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζεται το αποδιδόμενο ποσοστό και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής.». 
 
13.    Με την περίπτωση α’ της παραγράφου 6 του άρθρου Πρώτου της από 30.4.2012 ΠΝΠ που κυρώνεται με το άρθρο δεύτερο του σχεδίου νόμου τροποποιείται το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 203 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν.2717/1999 (ΦΕΚ Α’ 97), που έχει  ως εξής: 
 
«Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, δηλώνεται και το παγκόσμιο εισόδημα από κάθε πηγή, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή συνδεδεμένου νομικού προσώπου με τον αιτούντα.»
 
14.    Με την περίπτωση γ’ της παραγράφου 6 του άρθρου Πρώτου της από 30.4.2012 ΠΝΠ που κυρώνεται με το άρθρο δεύτερο του σχεδίου νόμου τροποποιείται η παράγραφος 15 του άρθρου 9 του ν.4051/2012, όπως αυτή αναριθμήθηκε με την περίπτωση β’, που έχει  ως εξής: 
 
«15. Για δώδεκα μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα καταβάλλει το ποσό που θα κατέβαλε το ΤΕΚΕ κατά την παράγραφο 13 του άρθρου 63Δ και την παράγραφο 7 του άρθρου 63Ε του ν. 3601/2007. Στην περίπτωση αυτή το Ταμείο θα αποκτά την αξίωση και το προνόμιο του ΤΕΚΕ κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 13Α του ν. 3746/2009.» 
 
 
«9. Εάν το Ταμείο χορηγήσει τη βεβαίωση που προβλέπεται στην παράγραφο 8, το Ταμείο μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος: (α) ορίζει έως δύο εκπροσώπους του στο Διοικητικό Συμβούλιο του πιστωτικού ιδρύματος, που έχουν όλες τις εξουσίες που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 και εισηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ταμείου και επιβλέπουν τη λήψη τους και β) μπορεί να ζητά από το πιστωτικό ίδρυμα κάθε στοιχείο και πληροφορία που θεωρεί απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού του, να διενεργεί ειδικούς ελέγχους (due diligence) και γενικά να ασκεί τα δικαιώματα του, κατ` εφαρμογή του άρθρου 11.»

  1. 16. Με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου τέταρτου του σχεδίου νόμου τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν.3864/2010 (ΦΕΚ Α΄ 119), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της από 19.4.2012 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 94 ), που έχει ως εξής:
«3. Περιουσία του Ταμείου αποτελείτο κατατεθειμένο κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων μετρητών, ομολόγων του ΕΤΧΣ ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων του ΕΤΧΣ, οι τόκοι της προηγουμένης παραγράφου, οι εκδιδόμενες από πιστωτικά ιδρύματα και αποκτώμενες από το Ταμείο μετοχές, ομολογίες και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα κατά το άρθρο 7 του παρόντος και κατά το άρθρο 63 Ε του ν. 3601/2007, άρθρο που έχει προστεθεί με το άρθρο 4 του ν. 4021/2011 (Α` 218), καθώς και όλα τα δικαιώματα οικονομικής φύσης που απορρέουν από τη συμμετοχή του Ταμείου στο μετοχικό κεφάλαιο πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, συμπεριλαμβανομένου του προϊόντος της εκκαθάρισης των ως άνω πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και των δικαιωμάτων έναντι των υπό εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων σε περίπτωση καταβολής του ποσού της διαφοράς της αξίας μεταξύ των μεταφερομένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που αναφέρεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 63Δ του ν. 3601/2007, άρθρου που έχει προστεθεί με το άρθρο 4 του ν. 4021/2011 και στην παράγραφο 7 του άρθρου 63 Ε του ν. 3601/2007.»

 

  1. 17. Με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου τέταρτου του σχεδίου νόμου τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.3864/2010 (ΦΕΚ Α΄ 119), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της από 19.4.2012 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 94 ), που έχει ως εξής:
«1. Η κατά τον παρόντα νόμο κεφαλαιακή ενίσχυση παρέχεται μέσω συμμετοχής του Ταμείου σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος με την έκδοση κοινών μετοχών ή υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών  «(Contingent Convertible Securities) ή άλλα μετατρέψιμα χρηματοπιστωτικά μέσα.».

18.    Με την παράγραφο 2 του άρθρου τέταρτου του σχεδίου νόμου καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 2 της από 19.4.2012 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 94 ), με την οποία είχε προστεθεί δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:
 
«Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνεται η ανωτέρω προθεσμία».
 
  1. 19. Με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου τέταρτου του σχεδίου νόμου τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 28 του ν.3756/2009 (ΦΕΚ Α’ 53), που έχει ως εξής:

 

«2. Για το χρονικό διάστημα συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στα προγράμματα ενίσχυσης της ρευστότητας του ν. 3723/2008, δεν επιτρέπεται η 
αγορά ιδίων μετοχών από τα πιστωτικά ιδρύματα.»