Μείωση λογαριασμού ύδρευσης

Πολίτης διαρτυρήθηκε στο Συνήγορο για την υπερβολική χρέωση παροχής ύδρευσης σε ακίνητο συνιδιοκτησίας του, στη συνοικία Γκάζι του Δήμου Αθηναίων. Στο ακίνητο λειτουργεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, οπότε προβλέπονται αυξημένες καταναλώσεις νερού. Για το λόγο αυτό, ζήτησε από την ΕΥΔΑΠ αύξηση της διατομής της υφιστάμενης παροχής και τη μετατροπή της από κοινή σε ειδική, με σύνθετο μετρητή. Η σχετική σύμβαση υδροληψίας, ισχύος δύο ετών, υπεγράφη το 2010, αλλά  μόλις στις αρχές του 2013, ο πολίτης ενημερώθηκε ότι ο υδρομετρητής υπολειτουργούσε και ότι η ΕΥΔΑΠ προέβη στην αντικατάστασή του. Ωστόσο, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατανάλωσης, η ΕΥΔΑΠ προέβη στην έκδοση λογαριασμού ύψους 40.183 €.

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Ύδρευσης, «Αν διαπιστωθεί ότι ο υδρομετρητής έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί ελαττωματικά, η ΕΥΔΑΠ έχει δικαίωμα να χρεώνει τον υδρευόμενο με τεκμαρτή κατανάλωση, με βάση στοιχεία που προκύπτουν από προηγούμενες καταναλώσεις, καταναλώσεις αντίστοιχου χρονικού διαστήματος, καταναλώσεις καταγραφόμενες από το νέο υδρομετρητή και άλλα στοιχεία που αυτή θα κρίνει προσφορότερα…».

Η ΕΥΔΑΠ ενημέρωσε εγγράφως τον ενδιαφερόμενο ότι προέβη στην τιμολόγηση πρόσθετων κυβικών για το διάστημα, κατά το οποίο υπολειτουργούσε ο ελαττωματικός μετρητής, με βάση τις καταναλώσεις, οι οποίες κατεγράφησαν από το νέο μετρητή, ενώ προφορικά υποστήριξε ότι προέβη σε τεκμαρτή χρέωση, λόγω αδυναμίας πρόσβασης στον υδρομετρητή. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε την καθυστερημένη αντίδραση της ΕΥΔΑΠ, τόσο ως προς τον εντοπισμό της βλάβης του υδρομετρητή, όσο και ως προς την αντικατάστασή του, καθώς και την ελλιπή τεκμηρίωση της υπέρμετρης ένδειξης-χρέωσης.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, η ΕΥΔΑΠ έλεγξε την υπόθεση και αναγνώρισε την εκ παραδρομής χρέωση πρόσθετων κυβικών νερού, λόγω εσφαλμένης ενημέρωσης του μηχανογραφικού της συστήματος. Το αποτέλεσμα ήταν να προβεί στην ακύρωση του αρχικού τιμολογίου, αξίας 40.183€ και στην επανέκδοση νέου, αξίας 13.439€.