Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων και ευνοϊκές ρυθμίσεις για δανειολήπτες

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων αρνείται να υιοθετήσει ευνοϊκές ρυθμίσεις νόμου για δανειολήπτες σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας

Δημόσιος υπάλληλος, ενταγμένη σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, κατήγγειλε την απόρριψη αιτήματός της από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) για αναστολή καταβολής των δόσεων δανείου της.

 

Ο νόμος (ν. 4052/2012) προβλέπει ότι το Μ.Τ.Π.Υ. μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, «να αναστείλει την καταβολή των δόσεων για έξι (6) ή περισσότερους μήνες, κατά τους οποίους θα καταβάλλονται μόνο οι αναλογούντες τόκοι, και στη συνέχεια να παρατείνει το χρόνο αποπληρωμής του δανείου κατά δώδεκα (12) ή περισσότερους μήνες, σε σχέση με τον απομένοντα συμβατικό χρόνο, με αντίστοιχο επανυπολογισμό των ισόποσων μηνιαίων δόσεων».

 

Το Μ.Τ.Π.Υ. απέρριψε το αίτημα προτάσσοντας ως κύριο επιχείρημα την ανάγκη να εισπράξει στο συντομότερο χρονικό διάστημα τα χρήματά του ώστε να μπορέσει να αντεπεξέλθει στον βασικό προορισμό του που είναι η παροχή μερίσματος στους δικαιούχους. Αντ’ αυτού αποφάσισε τη μείωση κατά 50% της παρακρατούμενης δόσης του δανείου κατά τη διάρκεια της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Παρ΄ ότι είναι σαφές ότι το Ταμείο δεν υποχρεούται, αλλά έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στις διευκολύνσεις που προβλέπονται από τον νόμο, ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε να εφαρμοστούν αυτές οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες που έχουν τεθεί στο καθεστώς αυτό ενόψει δύο βασικών παραμέτρων:

 

(α) Αφ΄ ενός, οι υπάλληλοι αυτοί βρέθηκαν, και μάλιστα αιφνιδιαστικά, σε πολύ δυσμενέστερη οικονομική κατάσταση από όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους τους. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (ν. 4024/2011), σε αυτούς, και μέχρι τη συνταξιοδότησή τους, «καταβάλλεται αποκλειστικά το 60% του βασικού μισθού που ελάμβανε κατά το χρόνο εισόδου σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, χωρίς την καταβολή οποιωνδήποτε άλλων πρόσθετων αμοιβών, αποδοχών και επιδομάτων». Συνεπώς, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν, στην τρέχουσα δυσμενή συγκυρία, ακόμη πιο οξυμένα οικονομικά/βιοτικά προβλήματα και η απαλλαγή από την υποχρέωση αποπληρωμής των δόσεων για το διάστημα που βρίσκονται στο καθεστώς αυτό θα συνιστούσε για αυτούς ένα σημαντικό μέτρο ανακούφισης 
(β) Αφ΄ ετέρου, ο αριθμός των υπαλλήλων αυτών υπολογίζεται, βάσει επίσημων στοιχείων, ότι είναι ιδιαιτέρως μικρός. Επομένως, η όποια επιβάρυνση του Ταμείου από την εφαρμογή των ευνοϊκών διατάξεων εκτιμάται ότι θα είναι, εάν όχι αμελητέα, τουλάχιστον απολύτως διαχειρίσιμη, χωρίς δηλαδή να έχει από μόνη της δυσμενείς επιπτώσεις στην παροχή μερίσματος στους μετόχους. 

Το Μ.Τ.Π.Υ. δεν αποδέχθηκε την πρόταση του Συνηγόρου, εμμένοντας στο επιχείρημα ότι «κύριος σκοπός του Ταμείου είναι να παράγει και να απονείμει μέρισμα και όχι οι χρηματικές διευκολύνσεις στους μετόχους».