Μη εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της ΔΕΗ από την εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά κατοίκων του οικισμού Βουνιχώρας Φωκίδας, όπου έχουν εγκατασταθεί Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), από τις οποίες προκύπτει ότι η ΔΕΗ ΑΕ δεν έχει προχωρήσει στην καταβολή του ειδικού τέλους εγκατάστασης σε αυτούς.

 

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι η ΔΕΗ ΑΕ δεν έχει εκπληρώσει την συγκεκριμένη υποχρέωση παρά το ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που είχαν οι κάτοικοι της περιοχής από την εταιρεία στην οποία ανήκουν τα αιολικά πάρκα, το σχετικό ποσό έχει παρακρατηθεί για να αποδοθεί σε αυτούς. Για το λόγο αυτό και επειδή, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, τα ανωτέρω ποσά θα έπρεπε να καταβληθούν στην τοπική κοινότητα, οι κάτοικοι είχαν απευθύνει σχετικό ερώτημα στον Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ), το οποίο ουδέποτε απαντήθηκε.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επικοινώνησε αρχικά με τον ΛΑΓΗΕ. Παρά ταύτα, επειδή δεν έλαβε καμία απάντηση, απηύθυνε έγγραφο στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ ΑΕ στις 28-2-2013 με το οποίο τον ενημέρωσε για τα ζητήματα που θέτουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς επίσης και για την μη ανταπόκριση των υπηρεσιών της ΔΕΗ ΑΕ. Επίσης, ζήτησε τις απόψεις του σχετικά με την καθυστέρηση ως προς την εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της ΔΕΗ ΑΕ .

 

Ωστόσο, ο Συνήγορος του Πολίτη ουδέποτε έλαβε απάντηση στο έγγραφό του από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ ΑΕ και οι κάτοικοι της Βουνιχώρας δεν έχουν ακόμα λάβει τα ποσά που δικαιούνται.