Επαναλειτουργία Μονάδας Μεταμοσχεύσεων Ήπατος ΓΝΑ «Λαϊκό»

Ο Συνήγορος του Πολίτη μετά από αναφορές πολιτών, εξέτασε το ζήτημα της λειτουργίας της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων Ήπατος (ΜΜΗ) του ΓΝΑ «Λαϊκό». Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) είχε διατυπώσει αρνητική γνώμη επί της αιτήσεως του ΓΝΑ «Λαϊκό» για χορήγηση οριστικής άδειας λειτουργίας της ΜΜΗ. Αυτό είχε ως συνέπεια τη διακοπή λειτουργίας της Μονάδας,λόγω λήξης ισχύος, της προσωρινής άδειας και τη δημιουργία προβλημάτων όσον αφορά την περίθαλψη των εγγεγραμμένων στη λίστα της υποψήφιων προς μεταμόσχευση ηπατοπαθών. Η μόνη ΜΜΗ που παραμένει σε  λειτουργία στην Ελλάδα, αυτή του ΓΝΠΘ «Ιπποκράτειο», αδυνατεί να εξυπηρετήσει όλους τους ασθενείς, με συνέπεια αρκετοί να μεταβαίνουν στο εξωτερικό με μεγάλο γραφειοκρατικό και οικονομικό κόστος (ιδιωτικό ή για τον ασφαλιστικό φορέα).

 

Έπειτα από επισκόπηση όλων των πραγματικών και νομικών δεδομένων που τέθηκαν υπόψη του, ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από το Υπουργείο Υγείας να αναπέμψει το αίτημα του ΓΝΑ «Λαϊκό» για χορήγηση οριστικής άδειας λειτουργίας της ΜΜΗ στον ΕΟΜ, προκειμένου να επανεκτιμηθεί. Ο ΕΟΜ σε αρκετές περιπτώσεις διατυπώνει θετική γνώμη σχετικά με την οριστική λειτουργία μιας Μονάδας, παρά τη μη πλήρωση κάποιων εκ των όρων. Ο Συνήγορος υποστήριξε ότι, αν και δεν χωρεί παρέκκλιση από τους προβλεπόμενους εκ του νόμου όρους λειτουργίας μίας Μονάδας, οι όποιες ελλείψεις πρέπει να συνεκτιμώνται με τις συνέπειες που θα επέσυρε η διακοπή λειτουργίας της. Επιπλέον η δημιουργία πρότυπου-πολυδύναμου μεταμοσχευτικού κέντρου στην Αττική, σε αόριστο μελλοντικό χρόνο, ως επιχείρημα για τη μη χορήγηση οριστικής άδειας λειτουργίας στη ΜΜΗ του ΓΝΑ «Λαϊκό», δεν αντισταθμίζει τη διακοπή της λειτουργίας της, αναφορικά με την κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών των εγγεγραμμένων στη λίστα της ΜΜΗ του ΓΝΑ «Λαϊκό» υποψήφιων ληπτών.

 

Σε συνέχεια της πρότασης του Συνηγόρου του Πολίτη, η αίτηση του ΓΝΑ «Λαϊκό» επαναξιολογήθηκε από τον ΕΟΜ. Με την από 24/07/2012 απόφασή του, το ΔΣ του ΕΟΜ έκρινε ομόφωνα ότι με βάση τον πληθυσμό, τις γεωγραφικές αποστάσεις, τον αριθμό των δοτών και τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών δεδομένων, είναι αναγκαία η ύπαρξη τουλάχιστον δύο ΜΜΗ στη χώρα και διατύπωσε θετική γνώμη για την επαναλειτουργία της ΜΜΗ του ΓΝΑ «Λαϊκό». Επιπλέον, ο ΕΟΜ ζήτησε εγγράφως από τους συναρμόδιους φορείς να συνεργαστούν προς αυτήν την κατεύθυνση και να προβούν στις άμεσες ενέργειες, προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα του ΓΝΑ «Λαϊκό» για ενίσχυση της στελέχωσής του με ιατρικό προσωπικό.