Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης

Νέες ρυθμίσεις για τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης και την ηλεκτρονική υποβολή της. Πιο συγκεκριμένα, κατόπιν έκδοσης του ΦΕΚ Β’ 2579 στις 30 Νοεμβρίου 2015, οι Υπουργοί Δικαιοσύνης, διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων-οικονομικών συμφώνησαν ότι όσον αφορά το Άρθρο 1 περί διαδικασίας υποβολής δήλωσης της περιουσιακής κατάστασης, αυτός που υποχρεούται να δηλώσει τα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να το κάνει ηλεκτρονικά μέσω των υπηρεσιών του TAXISnet.

Προκειμένου να γίνει εξακρίβωση των στοιχείων, ο υποβάλλων θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τους προσωπικούς κωδικούς που έχει αιτηθεί και του παρέχουν πρόσβαση στο σύστημα TAXISnet.

Δήλωση στοιχείων υπόχρεου και οικογένειας

Ως προς το περιεχόμενο της δήλωσης, ο φορολογούμενος οφείλει να συμπεριλάβει τόσο τα δικά του περιουσιακά στοιχεία όσο και της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του. Αν δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, ο υπόχρεος πρέπει να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει κάποια μεταβολή στη δήλωσή του. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να ενημερώσει για τις αλλαγές που έχουν γίνει στα περιουσιακά του στοιχεία από το προηγούμενο έτος, με την πραγματοποίηση των αναγκαίων μεταβολών, διαγραφών ή προσθηκών. Κλείνοντας, τονίζεται ότι στην αρχική δήλωση αναγράφονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία πέραν των μεταβολών.

Δήλωση από κοινού

Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων γίνεται από κοινού με τη/το σύζυγο. Αν αρνηθεί ή αδυνατεί να κάνει δήλωση από κοινού, τότε ο υπόχρεος οφείλει να το δηλώσει και να κάνει ατομική υποβολή. Αν υπάρχει διαπιστωμένη διάσταση ή διαζύγιο, τότε ο υπόχρεος πρέπει να το δηλώσει και να κάνει δήλωση μόνο της δικής του περιουσίας.

Δήλωση στοιχείων υπόχρεου

Τα στοιχεία του υπόχρεου, όπως το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο και ο ΑΦΜ είναι ίδια με αυτά που εμφανίζονται στο φορολογικό μητρώο. Αν διαπιστωθεί κάποιο λάθος θα πρέπει πρωτίστως να διορθωθούν στο φορολογικό μητρώο πριν τη δήλωση. Ο υπόχρεος δηλώνει τα στοιχεία του, όπως Α.Δ.Τ., διεύθυνση, τηλέφωνο την ημέρα που υποβάλλει τη δήλωση, ενώ άλλα στοιχεία όπως υπηρεσιακά, οικογενειακά κ.λπ. δηλώνονται όπως ήταν το έτος που αφορά η δήλωση.

Περιουσιακά στοιχεία ευρισκόμενα εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων

Γίνεται δήλωση όσων περιουσιακών στοιχείων δεν φυλάσσονται σε πιστωτικά ιδρύματα ή σε θυρίδες και αφορούν μετρητά, πολύτιμα είδη, πολύτιμα μέταλλα, πολύτιμους λίθους και τιμαλφή. Να σημειωθεί ότι το ποσό των μετρητών εκτός τραπεζών πρέπει να δηλωθεί εφόσον ξεπερνά τις 15.000 ευρώ, ενώ η αξία των λοιπών στοιχείων εφόσον υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ, αθροιστικά για τον υπόχρεο, τη σύζυγο και τα ανήλικα παιδιά.

Απόκτηση ή μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων

Σε περίπτωση που αποκτηθεί ή απολεσθεί εμπράγματο δηλωθέν δικαίωμα όσον αφορά το ακίνητο, πρέπει να γίνει δήλωση αυτής της αλλαγής εντός του έτους, όπως και των στοιχείων του συμβολαίου που αποδεικνύει την απόκτηση ή την μεταβίβασή του. Αν αυτό το δικαίωμα προκύπτει κατόπιν κληρονομιάς, θα πρέπει να δηλωθούν τα στοιχεία του κληρονομούμενου καθώς και η ιδιότητα του κληρονόμου και το πώς επήλθε η κληρονομιά στα χέρια του. Όσον αφορά τα οχήματα, τα πλωτά και τα εναέρια μέσα, αντιστοίχως πρέπει να δηλωθεί η απόκτηση και η μεταβίβασή τους μέσα στο έτος.

Ηλεκτρονική υποβολή

Υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τη δήλωση και χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του TAXISnet για εξακρίβωση στοιχείων, ο υπόχρεος μπορεί να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και ακινήτων (έντυπο Ε9). Στη συνέχεια πρέπει να στείλει μαζί με τη δήλωση τα ηλεκτρονικά αρχεία των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος και ακινήτων ή να υποβάλλει απευθείας τις δηλώσεις μέσω του TAXIS. Κατά την υποβολή της δήλωσης θα μεταφέρονται ηλεκτρονικά στην εφαρμογή με βάση αρχεία της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) όλα τα στοιχεία από την τελευταία δήλωση εισοδήματος και περιουσιακής κατάστασης από τη δήλωση ακινήτων εφόσον οι υπόχρεοι δεχθούν να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες αυτές από το TAXIS. Ο υπόχρεος μπορεί να κρατήσει αντίγραφο της δήλωσης όπου θα αναγράφονται ο αριθμός και η ημερομηνία υποβολής για να το χρησιμοποιήσει ως αποδεικτικό.

Διασφάλιση απορρήτου στοιχείων

Προκειμένου να διασφαλιστεί το απόρρητο και η ακεραιότητα των στοιχείων του υπόχρεου χρησιμοποιείται ψηφιακό πιστοποιητικό και κρυπτογράφηση των στοιχείων στη βάση δεδομένων ενώ παράλληλα τηρούνται πολιτικές ασφάλειας.

Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται από τα όργανα ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης όπως και των αρχών ελέγχου μόνο για τους υπόχρεους για τους οποίους είναι αρμόδια. Για να γίνει ο έλεγχος ορίζονται οι υπάλληλοι όπως και τα δικαιώματα πρόσβασής τους στα στοιχεία ενώ η πρόσβαση γίνεται μόνο με προσωπικό όνομα χρήστη και κωδικό. Παράλληλα καταγράφονται όλες οι ενέργειές τους στο σύστημα.

Περιεχόμενο, τύπος και διαδικασία υποβολής της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων

Το περιεχόμενο και ο τύπος δήλωσης οικονομικών συμφερόντων συνοδεύονται από γενικές οδηγίες και επεξηγήσεις. Μαζί με τα περιουσιακά στοιχεία δηλώνονται ηλεκτρονικά και τα οικονομικά συμφέροντα είτε από τον υπόχρεο είτε από την ή το σύζυγο και μπορεί να κρατήσει αντίγραφο της δήλωσης στην οποία θα αναγράφονται η ημερομηνία υποβολής και ο αριθμός. Ενδεικτικά, ο φορολογούμενος χρειάζεται να συμπληρώσει τις εταιρείες στις οποίες κατέχει διοικητική θέση ή ασκεί δεσπόζουσα επιρροή λόγω συμμετοχής στο κεφάλαιό της.

Πότε ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολής δηλώσεων

Η ηλεκτρονική υποβολή ξεκινά την 1 Ιανουαρίου 2016, με εξαίρεση τα πρόσωπα της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3213/2003 που αντικαταστάθηκε από το άρθρο 224 του Ν. 4281/2014, για τα οποία η ηλεκτρονική υποβολή ξεκινά υποχρεωτικά από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.