Οι προοπτικές στις Κατασκευές

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ

Ο δείκτης παραγωγής στις Κατασκευές κατέγραψε το 2012 απώλειες της τάξης του 26,1% σε σχέση με το 2011, όταν το 2011 ο δείκτης συρρικνωνόταν κατά 28,1%, εξελίξεις που συνολικά αποτυπώνουν την ταχύρυθμη συρρίκνωσή του μέσα σε μόλις μια διετία, που όμως έχει ξεκινήσει από το 2008. Ακολούθως, η μέση τιμή του δείκτη κατήλθε το 2012 στο κατώτερο επίπεδό της την περίοδο 2006-2012.

 

Σε ότι αφορά τους δείκτες που δείχνουν τις εξελίξεις στην οικοδομική δραστηριότητα, ο αριθμός αδειών κατά το 2012 περιορίστηκε κατά 36,7% (έναντι 28,5% το 2011). Σε καμία περιφέρεια δεν σημειώθηκε πέρυσι αύξηση του αριθμού τους: η μεγαλύτερη κάμψη σημειώθηκε στην Αττική (-47,8%), ενώ ακολούθησαν τα Ιόνια νησιά (-47,7%), η Στερεά Ελλάδα (-41,3%), η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη (-36,1%) και η Θεσσαλία (-35,9%). Η πιο περιορισμένη πτώση σημειώθηκε στην Ήπειρο (-27,5%).


Διάγραμμα 3.2

Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές -ετήσια ΠΜ (%)- στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη-17 και Δείκτης Επιπέδου Εργασιών στην Ελλάδα (1996-2006=100)

 

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ/Eurostat/ΙΟΒΕ


Παρόμοια ήταν η τάση τόσο στο δείκτη όγκου όσο και του δείκτη επιφάνειας, οι οποίοι περιορίστηκαν κατά 28,9% και 30,4% αντίστοιχα. Ως προς το σκέλος της χρηματοδότησης της κατασκευαστικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τα τελευ-ταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (Ιανουάριος 2013), τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών διαμορφώνονται στο 3,20%, εμφανίζοντας οριακή πτώση σε σχέση με τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2012 (στο 3,22% μέσος όρος). Ο δείκτης εκτιμήσεων-συναλλαγών οικιστικών ακινήτων με διαμεσολάβηση τραπεζών, συρρικνώθηκε το 2012 κατά 34,2%, έναντι πτώσης 42,5% πρόπερσι. Η μικρή επιβράδυνση της μείωσης οφείλεται στην αύξηση που παρουσίασε ο δείκτης στο τελευταίο τρίμηνο του 2012 (κατά 15,4%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011, λόγω της αύξησης του αριθμού των εκτιμήσεων το τελευταίο τρίμηνο του 2012 ως αποτέλεσμα της απόφασης ορισμένων μεγάλων εμπορικών τραπεζών για επανεκτίμηση σημαντικού μέρους οικιστικών ακινήτων τους, τα οποία αποτελούν αντικείμενο χρηματοδότησης ή εξασφάλιση χορηγούμενων δανείων. Παρά τις ανωτέρω δυσμε-νείς εξελίξεις, από την έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ για όλο το 2012 προκύπτει μικρή βελτίωση στο δείκτη επιχειρηματικού κλίματος στον τομέα των κατασκευών από τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα που βρέθηκε το 2011.