Διαφάνεια στις οικονομικές καταστάσεις των εταιριών

Διαφάνεια των οικονομικών καταστάσεων τους για το 2012 θα πρέπει να αναζητούν οι εταιρίες καθώς μετά από ελέγχους των ρυθμιστικών αρχών τα τελευταία χρόνια, παρατηρήθηκε ασάφεια στις γνωστοποιήσεις ειδικότερα των σημαντικών κρίσεων και εκτιμήσεων στις οποίες προβαίνουν οι διοικήσεις προκειμένου να εφαρμοστούν οι λογιστικές αρχές που διέπουν τις οικονομικές καταστάσεις, όπως για παράδειγμα σε θέματα ζημιών απομείωσης ανάλυση των γεγονότων που προκάλεσαν τις απομειώσεις και παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν στον υπολογισμό των ανακτήσιμων αξιών.

Τα «ευρήματα» αυτά, των ρυθμιστικών αρχών, επιβεβαιώνονται από τα συμπεράσματα έρευνας της Ernst & Young, τα οποία παρουσιάσθηκαν σε ειδική εκδήλωση της εταιρίας με τίτλο «IFRS Breakfast Briefing», επί δείγματος οικονομικών καταστάσεων του 2011 Ευρωπαϊκών εισηγμένων εταιριών μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην έρευνα, έγινε ξεχωριστή ανάλυση σε δείγμα Ελληνικών εταιριών μεγάλης κεφαλαιοποίησης,

Όπως τονίσθηκε στην εκδήλωση, η διαφάνεια των οικονομικών καταστάσεων, επιτυγχάνεται μέσω των ολοκληρωμένων γνωστοποιήσεων τόσο στις περιοχές που τονίστηκαν από τις ρυθμιστικές αρχές όσο και σε πρόσθετα θέματα που έχουν εντοπιστεί από την εμπειρία των στελεχών της  Ernst & Young στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων π.χ. περιπλοκότητα στην αναγνώριση εσόδων, επίπτωση της μεταβλητότητας των φορολογικών νόμων καθώς και η επιβολή πρόσθετων εισφορών. Επίσης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του 2012, τονίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη εξέτασης της επίδρασης των αλλαγών στα ΔΠΧΑ που έχουν εφαρμογή τόσο στην παρούσα χρήση όσο και στις μελλοντικές χρήσεις με κυριότερη την πιθανή επίπτωση των νέων προτύπων ενοποίησης ΔΠΧΑ 10, 11, 12 και 13, εφαρμογή των οποίων συνεπάγεται υψηλό βαθμό κρίσεων και εκτιμήσεων. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο θέμα της συνέπειας στην ερμηνεία, εφαρμογή και ρύθμιση των ΔΠΧΑ, η οποία είναι αποφασιστικής σημασίας για την επίτευξη ενός ενιαίου συνόλου υψηλής ποιότητας παγκοσμίων προτύπων.

Παράλληλα, στην εκδήλωση τονίσθηκε ότι, λόγω διατήρησης του δυσμενούς οικονομικού κλίματος έχουν απασχολήσει έντονα θέματα όπως η λήξη σημαντικού μέρους του δανεισμού στα επόμενα χρόνια, η πιθανή δυσκολία στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και δυσκολίες συμμόρφωσης με δανειακές ρήτρες. Τα θέματα αυτά οδηγούν ολοένα και περισσότερο στην επιτακτική ανάγκη των γνωστοποιήσεων σχετικών με τις πιθανές επιπτώσεις κινδύνων και αβεβαιοτήτων αναφορικά με την ικανότητα των εταιρειών να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας υπό την οποία καταρτίζονται οι οικονομικές τους καταστάσεις.

 

Η έρευνα για το 2011

Σταθερότητα στους δείκτες απόδοσης των εταιριών διεθνώς, παρά τη δύσκολη κατάσταση της οικονομίας, παρατηρήθηκε κατά τη μελέτη των οικονομικών καταστάσεων του 2011, ωστόσο όμως, σε επίπεδο Ελλάδας σημειώθηκε διατήρηση χαμηλών αποδόσεων.

 

Βασικός δείκτης απόδοσης

Ευρώπη

Ελλάδα

2011

2010

2011

2010

Καθαρό περιθώριο κέρδους από λειτουργικές δραστηριότητες, προ-φόρου

18%

18%

7%

8%

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων

24%

26%

9%

12%

Δείκτης δανεισμού προς ίδια κεφάλαια

79%

80%

110%

100%

Δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας

121%

125%

136%

141%

 

Η έρευνα εστίασε σε θέματα καταγραφής ζημιών από απομείωση της αξίας περιουσιακών στοιχείων, αποκαλύπτοντας ότι το 11% των εταιρειών του ευρωπαϊκού δείγματος και 20% του ελληνικού δείγματος κατέγραψαν ζημίες απομείωσης σε μη χρηματοοικονομικά στοιχεία οι οποίες υπερέβαιναν το 5% των Ιδίων Κεφαλαίων. Επίσης, το 23% των εταιρειών του ευρωπαϊκού δείγματος και 24% του ελληνικού δείγματος (εξαιρουμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων) που κατείχαν χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση κατέγραψαν ζημίες απομείωσης.

 

Πρόσθετα στοιχεία που αναλύθηκαν στην έρευνα αφορούσαν σε θέματα γνωστοποιήσεων για την έκθεση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο κρατικό χρέος, τις αυξανόμενες αναδιαρθρώσεις και αναδιοργανώσεις ομίλων καθώς και συνενώσεις επιχειρήσεων ως κίνηση αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης.