Περιορισμοί οικονομικής ελευθερίας

Κατάργηση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ ως προϋπόθεση για την άσκηση επαγγέλματος, μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

 

 

Πολίτης διαμαρτυρήθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη γιατί το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού απέρριψε αίτημά του για χορήγηση άδειας κατ’ οίκον διδασκαλίας της Αγγλικής και της Γαλλικής γλώσσας, με την αιτιολογία ότι στερείται Πιστοποιητικού Στρατολογικού Γραφείου τύπου Α΄, καθώς είχε αναβολή λόγω σπουδών.

 

Η νομοθεσία (Ν. 2545/1940) προβλέπει ότι οι αιτούντες άδεια διδασκαλίας κατ’ οίκον μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας), καθώς και ξένων γλωσσών οφείλουν να διαθέτουν εκτός των ειδικών προσόντων για τη διδασκαλία των μαθημάτων της ειδικότητάς τους, τα απαιτούμενα προσόντα για τον διορισμό σε αντίστοιχη θέση της δημόσιας εκπαίδευσης.

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, με έγγραφό του προς τον Ειδικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας ζήτησε να καταργηθεί η ως άνω προϋπόθεση, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι:

(α) Η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Στρατολογικού Γραφείου τύπου Α΄, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας κατ’ οίκον διδασκαλίας αποτελεί κατάλοιπο παρωχημένης νομοθεσίας, η οποία ρύθμιζε το νομικό καθεστώς της προαναφερόμενης επαγγελματικής δραστηριότητας σε συνθήκες εντελώς διαφορετικές από τις επικρατούσες σήμερα, (β) Η προσκόμιση του εν λόγω πιστοποιητικού έχει καταργηθεί στην περίπτωση χορήγησης άδειας διδασκαλίας σε φροντιστήρια ήδη από το έτος 1986 δημιουργώντας συνεπώς συνθήκες άνισης μεταχείρισης μεταξύ των ασκούντων συναφή επαγγελματική δραστηριότητα, (γ) Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται για τη χορήγηση άδειας για την άσκηση σειράς άλλων επαγγελμάτων στον ιδιωτικό τομέα, όπως ενδεικτικά για την άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου, του ιατρού, του οικονομολόγου, του λογιστή, κλπ. και (δ) Η επίμαχη προϋπόθεση είναι εξαιρετικά δυσμενής ιδιαίτερα για τους νέους που πλήττονται από την ανεργία, λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης, δημιουργώντας το κατάλληλο εργασιακό κλίμα για την προσφορά «μαύρης εργασίας».

 

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, το υπουργείο Παιδείας ενημέρωσε την Αρχή ότι η άδεια διδασκαλίας κατ’ οίκον αντικαταστάθηκε με την αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος (Ν. 3919/2011). Επίσης, ότι, με Υπουργική Απόφαση η οποία θα ισχύσει από την 1/5/2013, το Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου (τύπου Α΄) δεν περιλαμβάνεται πλέον μεταξύ των απαιτουμένων δικαιολογητικών αναγγελίας έναρξης και επικαιροποίησης ασκήσεως της διδασκαλίας σε φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών καθώς και της κατ’ οίκον διδασκαλίας.