Πολυνομοσχέδιο:τι χάνει το δημόσιο, τι κερδίζουν οι τράπεζες

Μεγάλη  η ζημιά του Ελληνικού Δημοσίου, που η Κυβέρνηση προσπαθεί να αποκρύψει με διάφορα τεχνάσματα.

Τα μέλη του Ταμείου απολαμβάνουν διακριτή μεταχείριση, αφού με ειδική διάταξη στο νομοσχέδιο, απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη για ενέργειες, που είναι σε βάρος του συμφέροντος του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Η μεθόδευση για απαλλαγή των μελών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από κάθε ευθύνη,καταβάλλοντας μάλιστα και δικαστικά έξοδα για τυχόν διώξεις, αποδεικνύει ότι οι χειρισμοί αυτοί είναι δώρο στα διαπλεκόμενα συμφέροντα, που θα αποκτήσουν τον έλεγχο του τραπεζικού συστήματος και μέσω αυτών ολόκληρης της οικονομίας σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, δηλαδή σε βάρος των Ελλήνων φορολογούμενων πολιτών.

Με την  ψήφιση αυτού του νόμου θα προκύψουν τεράστια ζητήματα, οικονομικά, πολιτικά και ηθικά και υπάρχουν σοβαρότατες ευθύνες για την απαξίωση της δημόσιας περιουσίας.

Η βιασύνη των τραπεζιτών να σπεύσουν να ανακοινώσουν τις ΑΜΚ πριν τη νομοθετική κάλυψη προκαλεί ερωτηματικά. Άραγε βιάζονται να προλάβουν τις εκλογές και την ανάληψη της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ ;

Οι αποφάσεις των τραπεζών για ΑΜΚ έτυχαν της στήριξης των εκπροσώπων του Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΧΣ, που μετέχουν ως μέλη του ΔΣ των τραπεζών, χωρίς νομοθετική κάλυψη ;

Αυτή τη φορά ξένα funds θα ονομαστούν επενδυτές, με κάποια αδιευκρίνιστα κριτήρια ή μόνο αν συμφωνήσουν ότι θα διατηρήσουν τις μετοχές, που θα αποκτήσουν, για χρονικό διάστημα, που δεν ορίζεται αλλά αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

 

 

1. Με το άρθρο 7 : Οι αποφάσεις για τις τιμές διάθεσης των μετοχών ή των μετατρέψιμων ομολογιών λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία του Γενικού Συμβουλίου και μετά από σύνταξη 2 εκθέσεων αποτίμησης από ανεξάρτητους χρηματοοικονομικούς συμβούλους.

Η τιμή διάθεσης στον ιδιωτικό τομέα δύναται να είναι χαμηλότερη της τιμής προηγούμενων καλύψεων μετοχών από το Ταμείο, ή της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής.

Αυτό αποτελεί και τη φωτογραφική διάταξη για να επιτραπεί η ΑΜΚ της Eurobank σε τιμή πολύ χαμηλότερη της προηγούμενης ΑΜΚ. Έτσι απελευθερώνεται το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ να εγκρίνει την έκδοση νέων μετοχών της Eurobank σε εξευτελιστική τιμή αφού θα έχει προηγηθεί η εκτίμηση της αξίας της από 2 χρηματοοικονομικούς εκτιμητές.

Είναι το πιο σημαντικό από το νομοσχέδιο αυτό και θεωρούμε ότι δεν αφορά μόνο την Eurobank αλλά και τις υπόλοιπες τράπεζες και κυρίως την Εθνική.

Εξυφαίνεται σχέδιο που θα έχει αποτέλεσμα την άμεση καταγραφή ζημιάς στην περιουσία του ΤΧΣ, αφού οι μετοχές, που κατέχει θα αποτιμηθούν πολύ χαμηλότερα της αξίας κτήσης τους. Επιπλέον επιδιώκεται κυριολεκτικά ξεπούλημα των τραπεζών Eurobank και Εθνική αλλά και τίποτε δεν αποκλείει να αφορά και στις άλλες τράπεζες. Η πιθανή δικαιολογία τους είναι ότι αυτές οι τράπεζες, λόγω των προβλημάτων τους, έχουν απαξιωθεί και ίσως μελλοντικά να μην καταφέρουν να ανακτήσουν μεγαλύτερα ποσά από αυτά, που μπορούν να εισπράξουν τώρα.

Υπενθυμίζουμε ότι το κόστος της Eurobank είναι :

 • Ανακεφαλαιοποίηση                                 5,85 δις
 • Ανακεφαλαιοποίηση Νέου Ταχ. Ταμιευτ   0,5 δις
 • Funding gap για εξυγίανση Ταχ. Ταμ.       4,1 δις
 • Ανακεφαλαιοποίηση νέας Proton             0,65 δις

Σύνολο                                                             11,1 δις

 

 

2. Με το άρθρο 8: Καθορίζονται διατάξεις σχετικές με τη διάθεση μετοχών από το ΤΧΣ. Κατ’ αρχήν απαγορεύεται η διάθεση προς επιχείρηση η οποία ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο κράτος. Στην παράγραφο 3 αναφέρεται ότι : Το Ταμείο δύναται να μειώνει την συμμετοχή του στα πιστωτικά ιδρύματα μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυμάτων, δια της παραίτησης από την άσκηση ή δια της διάθεσης των δικαιωμάτων προτίμησης που του αναλογούν.

Και στις περιπτώσεις αυτές επιτρέπεται οι τιμές διάθεσης ή κάλυψης, να είναι χαμηλότερες της τιμής κτήσης των μετοχών από το Ταμείο ή της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής.

Δηλαδή προκαλείται από τη μια πλευρά άμεση μείωση της αξίας των μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ (dilution) για όλες τις τράπεζες και από την άλλη πλευρά μείωση του ποσοστού συμμετοχής του ΤΧΣ έτσι ώστε η συμμετοχή του στα μετοχικά κεφάλαια των τραπεζών, που έχει χρηματοδοτήσει να γίνει αμελητέα και ασήμαντη.

Υπενθυμίζουμε ότι το κόστος ανακεφαλαιοποίησης της Alpha είναι 4,02 δις και της Πειραιώς 7 δις με επιπλέον κόστος για το fundinggap της Αγροτικής (7,4 δις) και των κυπριακών καταστημάτων (1,6 δις) αλλά και της Εθνικής 8,7 δις.

Έτσι μειώνεται το ποσοστό συμμετοχής του στις τράπεζες, που μπορούν με διαδοχικές αυξήσεις και παραιτήσεις του Ταμείου, να περιορίσουν το ποσοστό του, έτσι ώστε να χαθεί ο στρατηγικός και ουσιαστικός του ρόλος ως βασικού μετόχου και μάλιστα χωρίς να έχει κανένα έσοδο.

 

3. A7. 1 παράγρ. 224. «Οι αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, εφόσον λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, θεωρούνται σύμφωνες με το σκοπό του Ταμείου και το δημόσιο συμφέρον, επωφελείς και συμφέρουσες για το Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο και υπηρετούσες τη χρηστή διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου, όσον αφορά την αστική ευθύνη των μελών του Γενικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και του προσωπικού του Ταμείου, έναντι τρίτων και έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.»

Απαλλάσσονται πλήρως όλοι του Ταμείου από τις ευθύνες τους και όχι μόνο αυτό αλλά το Ταμείο καλύπτει όλες τις δαπάνες για δικαστικές ενέργειες που θα στραφούν εναντίον τους εκ των προτέρων. Δηλαδή προσφέρουν πλήρη κάλυψη στους πάντες για το χάρισμα των ποσών που διέθεσε το Ταμείο για τη σωτηρία των τραπεζών.

 

4.  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων : «Έως την οριστική απομείωση του χαρτοφυλακίου του συνεχίζει τη δραστηριότητα του αποκλειστικά για τις υφιστάμενες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες όπως αυτές περιγράφονται στον ως άνω Κανονισμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με τους ήδη υφιστάμενους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, συναλλασσόμενους του Ταμείου, χωρίς δυνατότητα χορήγησης νέων δανείων προς αυτούς από αυτό τον κλάδο ούτε αποδοχής οποιωνδήποτε νέων καταθέσεων, με την εξαίρεση της ανανέωσης των ήδη υφιστάμενων καταθέσεων.»

Με τη διάταξη αυτή ουσιαστικά τελειώνουν το ΤΠ&Δ και το ερώτημα είναι γιατί απεμπολούν ένα ευέλικτο χρηματοδοτικό εργαλείο τη μοναδική τραπεζική λειτουργία, που ήταν εκτός κεφαλαιακής επάρκειας, με ευχέρειες στη δυνατότητα χρηματοδότησης της ανάπτυξης και στην κατανομή πόρων σε παραγωγικούς κλάδους που έχουν καθοριστική σημασία για την οικονομία της χώρας.

Για παράδειγμα η Γερμανική KfW, το Γαλλικό Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, η Γαλλική Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι εκτός κεφαλαιακής επάρκειας και έχουν συγκεκριμένο ρόλο στις οικονομίες αυτών των χωρών. Εδώ γιατί να καταργήσουμε αυτή την ευέλικτη μορφή χρηματοδότησης .

 

 

5.  Άρθρο 7Α : «Οι εν λόγω περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου του Ταμείου θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιωτική συμμετοχή στην πρώτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα λάβει χώρα μετά τη δημοσίευση του παρόντος είναι τουλάχιστον ίση με το 50%».

Δηλαδή αν το ΤΧΣ καταβάλει το 50 % στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα έχει περιορισμούς στα δικαιώματα ψήφου, ανεξάρτητα αν στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο η συμμετοχή του είναι μεγαλύτερη από το 50 %.

 

6.  «Άρθρο 8       Διάθεση ιδίας συμμετοχής

Με απόφαση του Ταμείου καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία διάθεσης του συνόλου ή μέρους των μετοχών πιστωτικού ιδρύματος που κατέχει το Ταμείο, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στις παρ. 3 και 4 το αργότερο εντός πενταετίας από τη συμμετοχή του στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος

Γιατί αυτός ο περιορισμός για την πενταετία και όχι όταν οι τιμές διάθεσης είναι συμφέρουσες ;;

Παρ. 3 του ίδιου άρθρου : «Το Ταμείο δύναται να μειώνει την συμμετοχή του στα πιστωτικά ιδρύματα μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυμάτων, δια της παραίτησης από την άσκηση ή δια της διάθεσης των δικαιωμάτων προτίμησης που του αναλογούν». Νομιμοποιείται η ενέργεια απεμπόλησης των δικαιωμάτων του ΤΧΣ για μείωση του στρατηγικού ρόλου που έχει ως βασικός μέτοχος στις τράπεζες.

Παρ. 4 του ίδιου άρθρου : . «Οι οριζόμενες τιμές διάθεσης ή κάλυψης, δύνανται να είναι χαμηλότερες της τιμής κτήσης των μετοχών από το Ταμείο ή της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής».

Νομιμοποιείται πλήρως η ενέργεια απομείωσης της αξίας των μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ με άμεσο αποτέλεσμα την καταγραφή ζημιάς (dilution) της περιουσίας του Ταμείου δηλαδή του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Παρ. 6 του ίδιου άρθρου : «Με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου καθορίζεται η μεθοδολογία της υπό στοιχείο (iii) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ανταλλαγής παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΠΥΣ 38/2012 και της. προσαρμογής των όρων και προϋποθέσεών τους….».

Δεν ξεκαθαρίζεται ακριβώς τι πρόκειται να γίνει με τα δικαιώματα επαναγοράς μετοχών που υπενθυμίζουμε ότι χαρίσθηκαν στους παλαιούς μετόχους των τραπεζών μια παγκόσμια πρωτοτυπία και τώρα μάλλον υπάρχει σχέδιο επιπρόσθετης πριμοδότησής τους με ποσά που θα διατεθούν από το Ταμείο.

Η απορία είναι ποιες είναι οι προθέσεις των κυβερνώντων για τα warrants. ; Άραγε πρόκειται να μεθοδευτεί η εξαγορά τους μέσω δημόσιας προσφοράς ;

Ποια είναι η σκοπιμότητα της βιασύνης που διαφαίνεται να διακατέχει την Κυβέρνηση για να ολοκληρώσουν τα σχέδια των τραπεζιτών για άμεση απόκτηση του ελέγχου των τραπεζών τους με την μείωση του ποσοστού συμμετοχής του ΤΧΣ και μάλιστα χωρίς να διασφαλιστεί ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα έχει ζημιές δισεκατομμυρίων.

 

7. Παραμένει η χορήγηση πιστοποιητικού βιωσιμότητας από την ΤτΕ στο πιστωτικό ίδρυμα για την υποβολή της αίτησης χορήγησης ενίσχυσης από το Ταμείο.

Παραμένει αυτή η ευχέρεια και ίσως να υπάρξει η δυνατότητα κεφαλαιακής ενίσχυσης της τράπεζας Αττικής και των συνεταιριστικών τραπεζών.

Προβλέπεται όμως και εξάντληση εθελοντικών μέτρων άντλησης κεφαλαίων ή μείωσης των κεφαλαιακών ενισχύσεωνόπως :

 • Μη διανομή κερδών
 • Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
 • πωλήσεις στοιχείων ενεργητικού και χαρτοφυλακίων ή κλάδων δραστηριότητας για την άντληση κεφαλαίων,
 • πράξεις μεταβίβασης κινδύνου ή τιτλοποίησης χαρτοφυλακίων,
 • πράξεις διαχείρισης παθητικού, συμπεριλαμβανομένων εθελοντικών μετατροπών τίτλων υβριδικού κεφαλαίου και τίτλων μειωμένης εξασφάλισης σε τίτλους που προσμετρώνται στα ίδια κεφάλαια κατηγορίας 1 του πιστωτικού ιδρύματος, οι οποίες θα πρέπει να συμβάλλουν στη δημιουργία κεφαλαίων κατά 100 %, αν οι κεφαλαιακές ανάγκες δεν μπορούν να καλυφθούν πλήρως,

 

8. Αν δεν επιτύχουν τα εθελοντικά μέτρα τότε με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αποφασίζεται η υποχρεωτική εφαρμογή μέτρων, (bailin) όπως : 

 • απορρόφηση τυχόν ζημιών από τους μετόχους 
 • τη μείωση της ονομαστικής αξίας των προνομιούχων μετοχών και άλλων υποχρεώσεων που προσμετρώνται στα ίδια κεφάλαια κατηγορίας 1
 • μετατροπή των προνομιούχων μετοχών και άλλων υποχρεώσεων που προσμετρώνται στα ίδια κεφάλαια κατηγορίας 1 και, εν συνεχεία, εφόσον είναι απαραίτητο, λοιπών υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης του πιστωτικού ιδρύματος, σε τίτλους κεφαλαίου που προσμετρώνται στα ίδια κεφάλαια της κατηγορίας 1, ώστε να αποκατασταθεί το αναγκαίο επίπεδο του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας για τα πιστωτικά ιδρύματα

Τα παραπάνω εντάσσονται στη λογική του bailin αλλά περιορίζονται στις μετοχές και στα ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης και δεν περιλαμβάνουν καταθέσεις.

 

 

9. Στο άρθρο 2 γίνεται σαφής αναφορά στο νόμο 4046/12 (μνημονιακός νόμος) ότι «και       το Ταμείο ενεργεί σε συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας που απορρέουν από το νόμο 4046/2012 (Α’ 28), όπως αυτές επικαιροποιούνται δυνάμει της παραγράφου 3.δ΄του άρθρου 1 του ίδιου νόμου).

 

 

10. Στους σκοπούς του Ταμείου δεν εντάσσονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος των πράξεων και αποφάσεων των οργάνων της ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων. Τα μέλη των συλλογικών οργάνων του Ταμείου δεν έχουν καμία εξουσία ή αρμοδιότητα ως προς πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που έχουν την ευθύνη διεξαγωγής της ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων. Παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα από τις εκκαθαρίσεις των bad banks αποτελούν έσοδα για το Ταμείο εντούτοις δεν ελέγχονται οι εκκαθαριστές αλλά μάλλον παραμένουν στη δικαιοδοσία της ΤτΕ.

 

 

11. Επισπεύδονται οι διαδικασίες για τις προθεσμίες των Γενικών Συνελεύσεων για τις ΑΜΚ αφού συντέμνονται στο 1/3 αυτών που προβλέπονται από τον ν. 2190/20.

Παρατηρείται μια βιασύνη να προλάβουν τις ημερομηνίες, ίσως των εκλογών.

Η άποψή μας ότι για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος δεν θα έπρεπε να τροποποιηθεί ο νόμος 3864 έτσι όπως περιγράφεται από το νομοσχέδιο αυτό.

Η μόνη τροπολογία του ν. 3864 που θα ήταν προς το συμφέρον του Ελληνικού λαού είναι να θεσμοθετεί τη δημόσια ιδιοκτησία και ο έλεγχος των τραπεζών, αφού έχουν χρησιμοποιήσει δημόσιο χρήμα.

 

http://www.iskra.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=15836:trapezes-polynomosxedio&catid=58:oikonomiki-politiki&Itemid=182