Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας – ΟΑΕΔ

Από το Εθνικό σχέδιο δράσης για την απασχόληση των νέων

Στο πλαίσιο της Δράσης χρηματοδοτείται η πρακτική άσκηση των μαθητών – σπουδαστών των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ σε επιδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης αντίστοιχες των επαγγελματικών τους προσόντων.

Τα προγράμματα αυτά συμβάλλουν στην αφομοίωση και στην προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας, στην εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στις ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ για την διάθεση θέσεων πρακτικής άσκησης.

 

2.  Στοχοθεσία

Ομάδα – στόχος

Μαθητές – σπουδαστές των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ 

Αναμενόμενα αποτελέσματα

  • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από τους μαθητές – σπουδαστές των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ
  • Σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με αγορά εργασίας

Δείκτες παρακολούθησης

771 Επωφελούμενοι από προγράμματα πρακτικής άσκησης

 

3.   Οικονομικά Στοιχεία

Προϋπολογισμός:

10.842.000 €

Πηγές Χρηματοδότησης:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

 

4.  Χρονικός Προγραμματισμός

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης

Η Δράση θα υλοποιηθεί από 1.1.2012 μέχρι το έτος 2015

5. Διοικητικά Στοιχεία

Προτεινόμενος Δικαιούχος

Η δράση υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ

Οργανωτικές ρυθμίσεις

Όλες οι απαιτούμενες οργανωτικές ρυθμίσεις και ενέργειες ωρίμανσης έχουν ολοκληρωθεί και η Δράση ήδη υλοποιείται.