Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια)

Από το Εθνικό σχέδιο δράσης για την απασχόληση των νέων

Στο πλαίσιο της Δράσης οι φοιτητές των πανεπιστημίων υποστηρίζονται στην προσπάθειά τους για έξοδο στην αγορά εργασίας, αποκτούν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σχετική με το αντικείμενο των σπουδών τους, αφομοιώνουν γνώσεις, αναπτύσσουν δεξιότητες και καλλιεργείται η επαγγελματική τους συνείδηση.

Επιδιώκεται η επέκταση και η ποιοτική αναβάθμιση του θεσμού σε τέτοιο βαθμό, ώστε η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/ σπουδαστών να μην αποτελεί μόνο αίτημα των Ιδρυμάτων προς την αγορά εργασίας, αλλά και αίτημα της αγοράς εργασίας προς τα Ιδρύματα. Συγκεκριμένα, προωθείται η ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων, τόσο για την αύξηση των συμμετεχόντων φοιτητών, όσο και για την προσέλκυση περισσοτέρων επιχειρήσεων υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης.

Μέσα από τη Δράση αυτή επιδιώκεται η ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή, με τις παρακάτω ενέργειες:

–        Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης όλων των ιδρυμάτων

–        Ενημέρωση, καθοδήγηση και συμβουλευτική των φοιτητών

–        Οργάνωση και συντονισμός των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης

–        Δικτύωση και Συνεργασία του Γραφείου Διασύνδεσης με ΓΔ, επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς και ενώσεις αποφοίτων

–        Οργάνωση δυνατότητας Πρακτικής Άσκησης για ειδικές ομάδες φοιτητών (ΑΜΕΑ, μειονότητες, κλπ)

–        Οργάνωση δυνατότητας Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό

–        Ενημέρωση των επιχειρήσεων, οργανισμών και συλλογικών φορέων για τα προγράμματα Πρακτικής Άσκησης

–        Συστηματική  παρακολούθηση και εποπτεία των προγραμμάτων της Πρακτικής Άσκησης

–        Άμεση επικοινωνία φοιτητή-εργοδότη με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης κατά την διάρκεια εκπόνησης της πρακτικής άσκησης

 

2.   Στοχοθεσία

Ομάδα – στόχος

Φοιτητές, σπουδαστές όλων των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αναμενόμενα αποτελέσματα

  • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από τους φοιτητές των Πανεπιστημίων
  • Σύνδεση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας

Δείκτες παρακολούθησης

20.472 θέσεις Πρακτικής Άσκησης φοιτητών

3. Οικονομικά Στοιχεία

Προϋπολογισμός:

22.611.411 €

Ανάλυση και Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού

Ο προϋπολογισμός προκύπτει με βάση τις τεκμηριωμένες προτάσεις των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που υποβλήθηκαν στη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και αξιολογήθηκαν από επιτροπές εμπειρογνωμόνων.

Πηγές Χρηματοδότησης:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

 

4. Χρονικός Προγραμματισμός

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης

Η Δράση υλοποιείται από την 1/1/2012 έως 2015. 

 

5. Διοικητικά Στοιχεία

Προτεινόμενος Δικαιούχος

Η Δράση υλοποιείται από όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας.

Οργανωτικές ρυθμίσεις

Όλες οι απαιτούμενες οργανωτικές ρυθμίσεις και ενέργειες ωρίμανσης έχουν ολοκληρωθεί και η Δράση ήδη υλοποιείται.