Το δίκτυο RIPESS Europe

Το δίκτυο RIPESS Europe (Réseau Intercontinental de Promotion del ’Économie Sociale Solidaire – Europe) δημιουργήθηκε χάρη στη συνεργασία που αναπτύχθηκε μέσω του δίκτυου RIPESS International κατά τη διάρκεια των συναντήσεων για την παγκοσμιοποίηση της αλληλεγγύης. Το 4ο Παγκόσμιο Φόρουμ για την «παγκοσμιοποίηση της αλληλεγγύης – Lux’09», που έλαβε χώρα στο Schifflange του Λουξεμβούργου τον Απρίλιο του 2009, οδήγησε στο ξεκίνημα μιας προσπάθειας και στη καλλιέργεια σχέσεων γνωριμίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των δικτύων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε παγκόσμιο και ηπειρωτικό επίπεδο.

 

Και είναι το 2011, στο ιδρυτικό συνέδριο στη Βαρκελώνη, όπου γεννήθηκε το δίκτυο RIPESS Europe – Economy Solidarity Europe, αποτέλεσμα της συνεργασίας των αντιπροσώπων των δικτύων Βελγίου, Καταλωνίας, Γαλλίας, Ισπανίας, Ουγγαρίας, Λουξεμβούργου, Ιταλίας, Ρουμανίας και Γερμανίας.

 

Οι δύο επίσημες γλώσσες του είναι η αγγλική και η γαλλική.

 

Τα δύο συμβουλευτικά όργανα του  RIPESS Europe είναι το Γραφείο Συντονισμού αποτελούμενο από 3 μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από 12 μέλη και τη Γενική Συνέλευση αποτελούμενη από τα τωρινά 21 μέλη.

 

Το δίκτυο RIPESS Europe – Economy Solidarity Europe έχει ως σκοπό την ανταλλαγή των πρακτικών και την δέσμευση σε κοινές δράσεις που μπορούν να διευρύνουν και να βελτιώσουν την ορατότητα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

 

Αυτό το δίκτυο στοχεύει στην ομοσπονδιοποίηση των δρώντων και των οργανώσεων της Κοινωνικής Οικονομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να προωθήσει άλλους τρόπους παραγωγής, κατανάλωσης, αποταμίευσης και ανταλλαγής για τη δημιουργία δικαιότερων οικονομικών κανόνισμών και μιας περισσότερο αλληλέγγυας ανάπτυξης. Οι σκοποί του προς το παρόν είναι να:

 

  1. καταστήσει ορατά τα δίκτυα, τους δρώντες, και τις εμπειρίες της Κοινωνικής Οικονομίας (εξωτερική και εσωτερική ορατότητα)
  2. μοιραστεί τις εμπειρίες και τις καλές πρακτικές,
  3. αναπτύξει και να προωθήσει τη οικονομική συνεργασία μεταξύ των δρώντων και των δικτύων της Κοινωνικής Οικονομίας,
  4. οικοδομήσει κοινά προγράμματα,
  5. αναπτύξει μια συλλογική νοημοσύνη,
  6. αρθρώσει μια κοινή φωνή,
  7. εξαπλωθεί μέσω της Βόρειας και Ανατολικής Ευρώπης ώστε να επιτευχθεί μια γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία.