Σημαντική βελτίωση στο οικονομικό κλίμα, αλλά οριακή επιδείνωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Φεβρουάριο του 14

 

ΟΔείκτηςΟικονομικούΚλίματοςστηνΕλλάδα βελτιώνεται τον Φεβρουάριο και διαμορφώνεται στις 94,8 μονάδες, από 92,6 μονάδες το προηγούμενο μήνα, επίδοση που είναι η υψηλότερη των τελευταίων 5½ ετών. Απότουςεπιμέρουςτομείς, σημειώνεταιβελτίωση στην πλευρά των επιχειρήσεων, με τις επιχειρηματικές προσδοκίεςσε όλους τους εξεταζόμενους τομείς, Βιομηχανία, ΛιανικόΕμπόριο, Υπηρεσίεςκαι κυρίως στις Κατασκευές να ανακάμπτουν. Αντίθετα, ηκαταναλωτικήεμπιστοσύνηκινείται πτωτικά για δεύτερο κατά σειρά μήνα. Συνολικά η τάση βελτίωσης του δείκτη φαίνεται να ενισχύεται στις αρχές τους έτους, εξέλιξη που συγκλίνει με τα ευρύτερα μακροοικονομικά στοιχεία (εξασθένιση της ύφεσης), αλλά και με επιμέρους βραχυχρόνιους δείκτες σε επιμέρους τομείς της οικονομίας. Όπως έχουμε επισημάνει και σε προηγούμενα δελτία, διαμορφώνονται σταδιακά συνθήκες σταθεροποίησης της οικονομίας, με αποτέλεσμα να προσαρμόζονται αντίστοιχα και οι προσδοκίες πολιτών και επιχειρήσεων στα νέα εισοδηματικά δεδομένα και στα νέα δεδομένα της εγχώριας ζήτησης, σε χαμηλότερα βεβαίως της προ κρίσης επίπεδα. Αναλυτικότερα:

 

Ø  στηΒιομηχανία, οι προβλέψειςγιατηβραχυπρόθεσμηεξέλιξητης παραγωγήςκαιοιεκτιμήσειςγιατοτρέχονεπίπεδο παραγγελιώνκαιζήτησης κερδίζουνέδαφος, μετοδείκτη για τααποθέματανα παραμένειαμετάβλητος.

Ø  στιςΥπηρεσίες, οιεκτιμήσειςτωνεπιχειρήσεωνγιατηντρέχουσαδραστηριότητάτουςβελτιώνονται, όπως και, οριακά, εκείνεςγιατηντρέχουσαζήτησηκαιοι προβλέψειςγιατηβραχυπρόθεσμηεξέλιξήτους.

Ø  στοΛιανικόΕμπόριο, οιδυσμενείςεκτιμήσειςγιατιςτρέχουσες πωλήσεις περιορίζονται, όπως συμβαίνει και με τιςαρνητικές προβλέψειςγιατιςβραχυπρόθεσμες προοπτικέςτους, μετο δείκτηόμως τωνεκτιμημένωναποθεμάτωνναδιευρύνεται.

Ø  στιςΚατασκευές, οιαρνητικές προβλέψειςγιατο πρόγραμμαεργασιώντωνεπιχειρήσεωνπαραμένουν στα ίδια επίπεδα, ενώοδείκτηςγιατην απασχόλησηενισχύεταιεκ νέου και ωθεί το δείκτη ανοδικά.

Ø  στηνΚαταναλωτικήΕμπιστοσύνη, οι προβλέψειςγιατηνοικονομικήκατάστασητουνοικοκυριούκαι γιατηνοικονομικήκατάστασητηςχώρας, καθώςκαι οιαντίστοιχεςγιατηνεξέλιξητηςανεργίαςτοεπόμενο 12μηνοπαραμένουν σχεδόν αμετάβλητες, ενώοι προθέσειςγιααποταμίευσηεπιδεινώνονται.