Σχολικό βοήθημα 300 ευρώ

Ο σωστός όρος δεν είναι “σχολικό βοήθημα” αλλά “Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης”. Ωστόσο επικράτησε ο τίτλος “Σχολικό βοήθημα”.

 

Σύμφωνα λοιπόν με το  άρθρο 27 του Νόμου 3016/2002 παράγραφος 1, οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρείς για να λάβεις την οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ, είναι:

1.Το πραγματικό ή το τεκμαρτό εισόδημα να ανέρχεται μέχρι τις 3.000 ευρώ.
2. Οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να έχουν οιαδήποτε περιουσία στο όνομά τους.
3. Οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να μισθώνουν κάποια οικία, αλλά να φιλοξενούνται κατά δήλωσή τους στην Εφορία.
4. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Τα ανήλικα τέκνα θα πρέπει να φοιτούν σε Δημοτικό Σχολείο ή σε Γυμνάσιο και να είναι μέχρι 16 ετών.

Θα  χρειαστείτε:
-εκκαθαριστικό της Εφορίας
-βεβαίωση του Διευθυντή του Σχολείου ότι το ανήλικο τέκνο φοίτησε σε τάξη υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Δημοτικό και Γυμνάσιο)
-πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο θα το λάβεις από τον Δήμο όπου έχεις την οικογενειακή σου μερίδα ή από τα ΚΕΠ.

Διαδικασία
  Η σχετική εγκύκλιος για φέτος,
 έχει αποσταλεί στα σχολεία και πως όλοι οι διευθυντές και υπάλληλοι των διευθύνσεων εκπαίδευσης είναι ενήμεροι. Υποβάλλετε τα δικαιολογητικά στο διευθυντή  του σχολείου. Στην αίτηση  στο σχολείο, θα σας ζητηθεί και IBAN τραπεζικού λογαριασμού ώστε να  κατατεθούν τα χρήματα. Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία στο σχολείο δεν κάνετε ΚΑΜΙΑ περαιτέρω ενέργεια, απλώς περιμένενετε να μπούν τα χρήματα στο λογαριασμό σου. Πλέον οι Δ.Ο.Υ. δεν είναι αρμόδιες για τη διαδικασία και την πληρωμή της συγκεκριμένης ενίσχυσης, παρά μόνο το σχολείο.

 

Ν. 3016/14.5.2002 -ΦΕΚ 110 Α/17.5.2002

Άρθρο 27
Μέτρα κοινωνικής πολιτικής

Στο άρθρο 1 του Π.Δ. 179/1986 (ΦΕΚ 69 Α) προστίθεται εδάφιο ιστ ως εξής:
«ιστ) Τα επιδόματα μακροχρονίως ανέργων».

συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και
μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται από την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, χορηγείται από το έτος
2002 ετήσια εισοδηματική ενίσχυση ως εξής:
α) Εξακοσίων (600) ευρώ, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους δεν υπερβαίνει το ποσό των
χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.
β) Τριακοσίων (300) ευρώ, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους κυμαίνεται μεταξύ του
ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και του ποσού των δύο χιλιάδων διακοσίων (2.200
ευρώ). 51 52 53
Ως μόνιμη κατοικία για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης νοείται η συνεχής διαμονή στις
παραπάνω περιοχές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών. Η προϋπόθεση αυτή
βεβαιώνεται από την κατά τόπο αρμόδια δημοτική ή κοινοτική αρχή.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης, καθώς και
οποιαδήποτε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Με όμοιες αποφάσεις
δύνανται να αναπροσαρμόζονται τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά της οικονομικής ενίσχυσης και
των εισοδηματικών ορίων.
3. Σε οικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, που έχουν τέκνα που φοιτούν σε δημόσια σχολεία και
το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ,
καταβάλλεται από το έτος 2002 ετήσια οικονομική ενίσχυση ύψους τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε
παιδί μέχρι το πέρας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης του και κατ ανώτατο όριο μέχρι και του δέκατου
έκτου έτους (16ου) έτους της ηλικίας του.
«Η ενίσχυση αυτή καταβάλλεται με τη λήξη εκάστου σχολικού έτους, μετά από βεβαίωση του
διευθυντή του σχολείου για την εγγραφή του μαθητή και την κανονική παρακολούθηση των
μαθημάτων κατά το σχολικό έτος που έληξε»

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και
οποιαδήποτε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Με όμοιες αποφάσεις
δύνανται να αναπροσαρμόζονται τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά της οικονομικής ενίσχυσης και
των εισοδηματικών ορίων.
4. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται το συνολικό ετήσιο
φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό
τρόπο, εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του από κάθε
πηγή.
Οι παραπάνω εισοδηματικές ενισχύσεις δεν λαμβάνονται υπόψη για τον κατά περίπτωση
προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγούνται αυτές.