Συγγραφεῖς τῆς «γραμματικῆς»; Μά ποιοί εἶναι τέλος πάντων;

Βάσει τῆς προηγουμένης ἀναρτήσεώς μας, μὲ τίτλον
Ποιοί γλωσσολόγοι εἶναι γλωσσολόγοι;
κάναμε μίαν πολὺ ὑπομονετικὴ προσπάθεια νὰ ἐρευνήσουμε μὲ βάσιν, κυρίως τὴν σχολή, στὴν ὁποίαν διδάσκουν καὶ τὶς σπουδές τους, ὅλους τοὺς γλωσσολόγους.
Πλὴν ἐλαχίστων φυσικά, οἱ γλωσσολόγοι ποὺ ἔχουμε δὲν εἶναι καὶ τόσο …γλωσσολόγοι!
Σήμερα λοιπὸν ἀπεφάσισα νὰ ἐρευνήσω τὸ εἶδος τῶν συγγραφέων τῆς «γραμματικῆς» ποὺ ἔχουν φορτώσει στὰ παιδιά μας.
Καὶ δυστυχῶς, ἀνεκάλυψα μία ἀπὸ τὰ ἴδια παρακαλῶ!Ἔχουμε καὶ λέμε λοιπόν:

Εἰρήνη Φιλιππάκη Warburton, σπουδὲς στὴν ἀγγλικὴ φιλολογία, διδάσκει στὸ τμῆμα Νέων Ἑλληνικῶν τοῦ Reading U.K.. Συγγραφεύς!
Ἐπὶ πλέον πληροφορίες, «ἁλιευμένες» ἀπὸ τὸν χῶρο τῶν Πανεπιστημιακῶν καὶ τῶν γλωσσολόγων: (Τῶν πραγματικῶν, ὄχι τῶν γιαλαντζί!)
Πρόκειται γιὰ πρόσωπο ποὺ ἐκπαιδεύει συστηματικῶς «γλωσσολόγους», οἱ ὁποῖοι συνήθως διορίζονται σὲ Ἑλληνικὰ Πανεπιστήμια, μὲ κύριον ῥόλο μᾶλλον τὴν ….ἀπογλώσσοποίησιν μας!
Σὲ συνέδριον ποὺ διεξήχθῃ στὸ Παρίσι, τὸ 2001, στὸ ὁποῖον παρίστατο καὶ ὁ Μπαμπινιώτης, ποὺ προήδρευε, συνέβησαν τὰ ἐξῇς:
Ἡ Φιλιππάκη, ἐριστικότατη συνήθως, τοποθετήθηκε λᾶθος σὲ κάποιο ζήτημα. Μία παρισταμένη γλωσσολόγος ἔλαβε τὸν λόγο καὶ τὴν διόρθωσε. Ἡ Φιλιππάκη ἀντέδρασε, ὄχι καὶ τόσο εὐπρεπῶς, ἐμμένοντας στὶς θέσεις της. Ἡ γλωσσολόγος ἐπανέλαβε τὶς δικές της θέσεις, παρουσιάζοντας ἐκ νέου τὶς ἀποδείξεις της…
Θὰ ἐξακολουθοῦσε γιὰ πολὺ ἡ διένεξις, παρὰ τοῦ γεγονότος πὼς ἀπεδείχθῃ δὶς ἡ λανθάνουσα τοποθέτησις τῆς Φιλιππάκη, ἐὰν δὲν ἐπενέβαινε ὁ Μπαμπινιώτης, λαμβάνοντας τὸ μέρος τῆς γλωσσολόγου. (Πολὺ θὰ ἤθελα νὰ γνώριζα τὸ ὄνομα αὐτῆς τῆς γυναίκας, γιὰ νὰ τῆς ἐκφράσω τὰ θερμά μου συγχαρητήρια!!!)
Ἀναλόγου εἴδους περιστατικὰ ἔχουν σημειωθεῖ καὶ σὲ ἄλλα συνέδρια… Ἀλλὰ βλέπετε… Ἡ Φιλιππάκη ἔχει δύναμιν!!!

Γεωργιαφέντης Μιχάλης, (Μιχαήλ) σπουδὲς στὴν ἀγγλικὴ φιλολογία, διδάσκει ὥς λέκτωρ στὸ Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν, στὸ τμῆμα ἀγγλικῆς φιλολογίας. Συγγραφεύς!
Βάσει τῆς ἐρεύνης ὅμως ποὺ ἔχουμε κάνει, ὁ Γεωργιαφέντης δὲν ἔχει καμμίαν ἀπολύτως δικαιοδοσία νὰ συγγράφῃ βιβλίον γραμματικῆς ποὺ ἀπευθύνεται σὲ μαθητὲς δημοτικοῦ.
Ἴσως νὰ ἔχῃ ὅλα τὰ δικαιώματα τοῦ κόσμου νὰ γράφῃ γιὰ τὴν ἀγγλική… Ἀλλὰ γιὰ τὴν Ἑλληνική… Ὄχι!!!
(Ἀλήθεια, θά τολμοῦσε νά κάνῃ τέτοιου εἴδους παρεμβάσεις στήν ἀγγλική;)

Κοτζόγλου Γεώργιος, βάσει βιογραφικοῦ, γλωσσολόγος, σπουδὲς στὸ τμῆμα φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μὲ κατεύθυνσιν στὴν γλωσσολογία. Διδάσκει στὸ τμῆμα γλωσσολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Αἰγαίου γλωσσολογία.
Σημαντικὴ λεπτομέρεια. Ἡ Εἰρήνη Φιλιππάκη Warburton ἦταν ἡ ἐπιβλέπουσα καθηγήτριά του στὸ μεταπτυχιακό του!!! Συγγραφεύς! (Νά ἀναρωτηθῶ γιά τήν σχέσιν καί τίς κοινές ἤ μή ἰδέες τους;)

Λουκᾶ Μαργαρίτα, ἐκπαιδευτικός, Π.Ε. (Πρωτοβάθμια ἐκπαίδευσις;) γιὰ τὴν ὁποία δὲν βρῆκα κάτι σὲ βιογραφικό, ἀλλὰ οὔτε καὶ κάποιο σχολεῖο ποὺ νὰ διδάσκει., συγγραφεύς!
Ἔμαθα ὅμως, ἀπὸ ἔγκυρες πηγὲς, πὼς οὐδεμίαν σχέσιν ἐπισης ἔχει μὲ τὴν διδαχὴ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης σὲ παιδιὰ δημοτικοῦ, τῶν Ἑλληνικῶν σχολείων. Ἔχει διδάξει στὴν Κύπρο σὲ παιδιὰ ἀλλοδαπῶν… Κάπου γύρω ἀπὸ τὴν Φιλιππάκη περιστρέφεται ἐπίσης.

Ἔχουμε λοιπὸν καὶ λέμε.
Φιλιππάκη. Διδάσκει ἑλληνικὴ γλῶσσα σὲ ἀλλοδαποὺς καὶ σὲ Ἑλληνόπουλα τοῦ ἐξωτερικοῦ!
Οὐδεμίαν σχέσιν ἔχει μὲ τὸ ἀντικείμενον, ποὺ λέγεται διδαχὴ Ἑλληνικῆς γλώσσης σὲ Ἑλληνόπουλα τοῦ ἐσωτερικοῦ, ποὺ ἔχουν ὥς μητρική τους τὴν Ἑλληνικὴ κι ὄχι ὁποιανδήποτε ἄλλην γλῶσσα τοῦ πλανήτου!
Ἔχει συγγράψει μάλλιστα καὶ μίαν γραμματική, μὲ τίτλον «Greek grammar: A comprehensive grammar of the modern language», τοῦ ὁποίου τὸ πρῶτον κεφάλαιον ἁπλώνεται σὲ 27 σελίδες καὶ οὐσιαστικῶς ἀποσαφηνίζει ἀπολύτως σὲ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ μαθητὲς τὴν προφορὰ τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων. Μόνον!
Φιλοδοξεῖ ὅμως, κατὰ πῶς ἀναφέρεται στὸν πρόλογο, νὰ γίνῃ ἐγχειρίδιον ὄχι μόνον τῶν ἐκτὸς Ἑλλάδος μαθητῶν πρωτοβαθμίου ἐκπαιδεύσεως, ἀλλὰ καὶ Πανεπιστημιακοῦ ἐπιπέδου, διότι τέτοιο ἔργο δὲν ἔχει ξαναπαρουσιαστεῖ στὰ χρονικά. (Τὰ γράφουν μέσα αὐτά!!!) Δῆλα δὴ φιλοδοξοῦν οἱ συγγραφεῖς τοῦ ἐν λόγῳ βιβλίου νὰ ἀντικατασταθοῦν ὅλα τὰ ἐγχειρίδια γραμματικῆς ἀπὸ τὸ δικό τους ἔργο! Νὰ τὸ διαδώσουν παντοῦ! (Ξεκάθαρες οἱ προθέσεις τους… Δὲν μποροῦμε νὰ μὴν τοὺς τὸ ἀναγνωρίσουμε!)

Λουκᾶ. Δίδαξε κάποιαν στιγμὴ στὴν Κύπρο, σὲ κάποιο σχολεῖον, μὲ ἀντικείμενον ὅμως τὰ παιδιὰ ἀλλοδαπῶν κυρίως, καὶ γιὰ πολὺ μικρὸ διάστημα. Ἔως ἐκεῖ ἴσως νὰ εἶναι καλή. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ὄχι! Ἀπό ποῦ κι ὥς ποῦ παρεμβαίνει σέ χωράφια πού δέν ἔχει ἰδέα γιά τό πῶς σπέρνονται;

Γεωργιαφέντης, ἀγγλικά… Νὰ τὸ κλείσουμε ἐδῶ καλλίτερα!

Κοτζόγλου, δημιούργημα τῆς Φιλιππάκη.. .Ἄς τὸ κλείσουμε κι αὐτὸ ἐδῶ…

Γιὰ τοὺς κριτές, ἀξιολογητές, συμβούλους… Δὲν τὸ ἀνοίγω διόλου ὥς θέμα. Δὲν ἔχω στοιχεῖα καὶ δὲν ἔχουν συγγράψει. Ἔκριναν.
Πλὴν τοῦ Παπαρίζου, ποὺ ἐπίσης μὲ κάνει νὰ ἀναρωτιέμαι ἡ λογική του, γιὰ τὴν ἐπιλογὴ τῆς συγγραφικῆς ὁμάδος.
Ἀλήθεια, ποιά ἦταν τά κριτήρια καί οἱ στόχοι του;
Νά μετατρέψῃ τά Ἑλληνόπαιδα σέ Μάο-Μάο, τά ὁποῖα ἐάν κάποτε θά ἤθελαν νά μάθουν τήν γλῶσσα τους, νά μήν μποροῦν νά τήν ἀντιληφθοῦν;

Γιὰ τὴν ὥρα σᾶς ἀφήνω.
Ἔχουμε κι ἄλλα… Μὰ σιγὰ σιγά…

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς αὐτοὶ εἶναι ἀτελείωτοι.

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ἀλήθεια, ποιῶν ἔργων εἶναι ἡ ἐντολή νά μήν διορθώνονται τά ὀρθογραφικά λάθη τῶν παιδιῶν στά σχολεῖα, ἀκόμη καί στίς πρῶτες τάξεις τοῦ δημοτικοῦ; Γιατί παιδάκι δημοτικοῦ ἰσχυρίστηκε πώς ὁ δάσκαλός του εἶπε: «δὲν πειράζει ἐὰν μπερδεύετε τὰ «ὄμικρον» μὲ τὰ ὠμέγα.. Οὔτε ἐὰν γράφετε ὅλα τὰ ιιιι μὲ ἰώτα»… Νά τό ἐρευνήσουμε; Ποίων τίς ὑπογραφές θά βροῦμε κάτω ἀπό τίς ἐγκυκρίους; Τῶν συμβούλων, τῶν παιδαγωγῶν ἤ τῶν «γλωσσολόγων»;
Σημείωσις:

Οἱ κριτές, ἀξιολογητές, ἐπιμελητές, ἄν κι ἀρχικῶς εἶχα ἀποφασίσει νὰ μὴν καταπιαστῶ μαζύ τους, ἐπεὶ δὴ εἶχα κάνει ἤδη τὴν ἔρευνα, παραθέτω ἁπλῶς τὰ καταγεγραφέντα, ἀποτελέσματα αὐτῆς.
Τὰ πολλὰ ἐρωτήματα ἀφοροῦν στὸν Παπαρίζο. Ἀλλὰ καλλίτερα ῥίξτε μίαν ματιά, ἔτσι, γιὰ νὰ γνωρίζετε.

Κατσιμαλῆ Γεωργία, γιὰ γλωσσολόγος, ποὺ διδάσκει στὸ τμῆμα γλωσσολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης. Ἡ ὑπογραφή της εἶναι μέσα στὶς ὑπόλοιπες. (Νά μήν στηρίξῃ τό σπίτι της; Ἤ ἄλλως, νά μήν εὐλογήσῃ τά ….γένια της;), κριτὴς ἀξιολογητής!

Γκόλιαρης Χρῆστος, τέως σχολικὸς σύμβουλος Π. ἐκπαιδεύσεως. Ἀγνώστων λοιπῶν βιογραφικῶν στοιχείων.,κριτὴς ἀξιολογητής!

Παναγιώτου Βασιλική, ἐκπαιδευτικός, ἀγνώστων βιογραφικῶν στοιχείων, κριτής.

Τσίγκα Θεοδώρα, φιλόλογος, ἐπίσης ἀγνώστων βιογραφικῶν στοιχείων, φιλολογικὴ ἐπιμέλεια.

Μπερερὴς Πέτρος, σύμβουλος παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου, ὑπεύθυνος κατὰ τὴν συγγραφή. Σπουδὲς στὰ παιδαγωγικά, ψυχολογία, τμήματος φιλολογίας, Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μὲ μεταπτυχιακὰ στὴν παιδαγωγική. Ἐπίσης ἄσχετος μὲ τὴν γλωσσολογία, τῆς ὁποίας διαμάντι εἶναι τὸ ἐν λόγῳ βιβλίον. (Γιὰ γραμματικὴ δὲν κάνει, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ἄλλη ὑπόθεσις!)
Ὁ μόνος ἴσως σχετικὸς μὲ τὸ ἀντικείμενον, ἀλλὰ ἀπλῶς σύμβουλος καὶ ὑπεύθυνος. Ἀλήθεια, πόσο κοντά στήν πραγματικότητα ὅμως εἶναι; Γλωσσολογικὰ ἴσως νὰ στέκῃ τὸ ἐγχείρημα, διδακτικῶς σαφῶς καὶ στέκει γιὰ παιδιὰ τῶν ὁποίων δὲν εἶναι μητρική τους ἡ Ἑλληνική, ἀλλά γιά παιδιά τῶν ὁποίων εἶναι μητρική τους ἡ Ἑλληνική; Σέ ἄλλην χώρα ζεῖ ὁ Μπερερής; Ἤ μήπως δέν ἐρεύνησε διόλου τό ἔργον, τοῦ ὁποίου ἦταν ὑπεύθυνος;

Παπαρίζος Χρῆστος, σύμβουλος παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου. Ὑπεύθυνος κατὰ τὴν συγγραφή. Διδάκτωρ γλωσσολογίας μὲ σπουδὲς στὴν γαλλικὴ φιλολογία. (Ἐπίβλεψις διπλωματικῆς του ἐργασίας ἀπὸ Ἄλκηστιν Χιδίρογλου Ζαχαριάδη.)
Ὁ Χ. Παπαρίζος εἶναι διδάκτωρ τμήματος γαλλικῆς ἤ ἑλληνικῆς φιλολογίας; Καί γιατί ἀναλαμβάνει ἕνα τέτοιο ἔργο κάποιος πού εἶναι ἀπόφοιτος γαλλικῆς φιλολογίας; Στήν γαλλική γλῶσσα θά τοῦ ἐπιτρεπόταν νά κάνῃ τέτοιες παρεμβάσεις;

Κι ἐπεὶ δὴ θεωρῶ πὼς ὁ Παπαρίζος εἰδικῶς ἔχει παίξει σημαντικότατον ῥόλον στὰ παραπάνω, σᾶς μεταφέρω ὅλο τὸ βιογραφικό του:

Ο Χρίστος Α. Παπαρίζος είναι διδάκτωρ γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. και διπλωματούχος Διδακτικής των Ζωντανών Γλωσσών. Από το 1997 είναι Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, αρμόδιος σε θέματα γλώσσας. Αντικείμενα της έρευνάς του είναι η διδακτική της γλώσσας, η πραγματολογία και ο γλωσσικός σχεδιασμός, ενώ οι στόχοι του εστιάζονται στην αξιοποίηση δεδομένων της γλωσσολογίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Αποτέλεσμα αυτών των αναζητήσεων ήταν να εισαχθεί, για πρώτη φορά σε εθνική κλίμακα, πραγματολογική προσέγγιση της γλώσσας στο δημοτικό και, παράλληλα, να αναπτυχθούν αναλυτικά προγράμματα, για πρώτη φορά επίσης ενταγμένα σε γλωσσικό σχεδιασμό (1997-2003).
Έχει δημοσιεύσει βιβλία και πολλά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων.

(Μήπως νά ἀναζητήσουμε κάποιες σχέσεις τῶν παραπάνω μέ τίς θέσεις Διαμαντοπούλου, καθῶς ἐπίσης καί τήν πρόθεσίν της νά καταστήσῃ ἐπίσημο γλῶσσα τήν ἀγγλική; Ἔ;)

Μερικὰ ἐρωτήματα γιὰ τοὺς παραπάνω, ἰδίως στὸν Παπαρίζο:
ἔχουν συνειδητοποιήσει πώς ἀποκλειστικῶς ὑπεύθυνοι γιά τήν ἀμορφωσιά, ἀγραμματοσύνη καί ἀνορθογραφία τῶν Ἑλλήνων σήμερα εἶναι ἀποκλειστικῶς αὐτοί, μαζύ μέ τόν μέντορά τους τόν Μπαμπινιώτη; Θά μαζέψουν ἐπί τέλους τό θράσος τους; Θά κυττάξουν ἐπί τέλους τόν καθρέπτη τους; Θά κάνουν τήν αύτοκριτική τους; Ἤ μήπως ἀκριβῶς γιά ἐτοῦτον τόν λόγο ἔχουν λάβει αὐτές τίς θέσεις πού κρατοῦν;

http://filonoi.gr/poioi-einai-oi-syggrafeis-ths-grammatikhs/