Τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού

Όπως περιγράφονται στο προσχέδιο  του Κρατικού Προϋπολογισμού 2014:

Τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού, μετά τη μείωση των επιστροφών, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 46.990 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας υστέρηση 1.528 εκατ. ευρώ ή 3,1% έναντι του στόχου του επικαιροποιημένου ΜΠΔΣ. Στην ως άνω υστέρηση συμπεριλαμβάνονται και 723 εκατ. ευρώ για επιστροφές φόρων παρελθόντων οικονομικών ετών που εξοφλούνται από την ειδική πίστωση και των οποίων η επίπτωση είναι δημοσιονομικά ουδέτερη στο ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης. Αν αφαιρεθούν τα εν λόγω 723 εκατ. ευρώ, τότε η πραγματική απόκλιση έναντι του στόχου στο σκέλος των εσόδων, σε ταμειακή βάση, περιορίζεται στα 805 εκατ. ευρώ. Η απόκλιση αυτή υπερκαλύπτεται σε δημοσιονομική βάση (accrual), μετά τις εθνικολογιστικές προσαρμογές και συγκεκριμένα από τις εξής πηγές:


• την τελευταία δόση του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων που θα εισπραχθεί τον Ιανουάριο 2014, λόγω της παράτασης που είχε δοθεί στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ύψους 100 εκατ. ευρώ περίπου,
• τις εισπράξεις των φόρων περιουσίας (ΦΑΠ 2013) και των φόρων περιουσίας παρελθό-ντων οικονομικών ετών (ΦΑΠ 2011 και 2012) τους δύο πρώτους μήνες του 2014, καθώς δόθηκε η δυνατότητα αποπληρωμής των φόρων αυτών σε δόσεις που ολοκληρώνονται το Φεβρουάριο 2014, ύψους 350 εκατ. ευρώ περίπου,
• τις εισπράξεις του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (ΕΕΤΑ 2013) μέχρι και το Μάρ-τιο 2014, ύψους 180 εκατ. ευρώ περίπου, και
• την απόδοση από την Τράπεζα της Ελλάδος στο Ελληνικό Δημόσιο του εναπομένοντος υπολοίπου κερδών της για τη χρήση 2013, με την εκτιμώμενη καταβολή μερίσματος ύ-ψους 480 εκατ. ευρώ.
Κατόπιν των ως άνω εθνικολογιστικών προσαρμογών, προκύπτει ότι τα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού το 2013, σε δημοσιονομική βάση, κινούνται στο πλαίσιο των στόχων που είχαν τεθεί, γεγονός που συμβαίνει για πρώτη φορά την τελευταία πενταετία. Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται σε ένα έτος που για πρώτη φορά τα τελευταία έτη, επήλθαν στοχευμένες ελα-φρύνσεις σε φόρους, όπως είναι η μείωση κατά 15% στο ΕΕΤΑ 2013 και η μείωση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση. Η επίτευξη των στόχων των εσό-δων του Κρατικού Προϋπολογισμού, εντός του έκτου έτους ύφεσης, συνιστούν θετική προο-πτική για την επίτευξη του στόχου των εσόδων και για το επόμενο έτος.

Άμεσοι φόροι
Από την άμεση φορολογία, εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν 19.172 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση κατά 9,1% έναντι του 2012 και 4,7% έναντι του στόχου του επικαιροποιημένου ΜΠΔΣ. Οι εκτιμήσεις αυτές συμπεριλαμβάνουν τις δημοσιονομικές παρεμβάσεις που ελήφ-θησαν το Νοέμβριο 2012. Οι αποκλίσεις στους άμεσους φόρους έναντι των εφετινών στόχων σε ταμειακή βάση, οφείλονται κυρίως στην παράταση που δόθηκε στην υποβολή των φορο-λογικών δηλώσεων νομικών προσώπων, με αποτέλεσμα την είσπραξη μιας δόσης του οφει-λόμενου φόρου τον Ιανουάριο 2014 και στην αποπληρωμή των φόρων περιουσίας (ΦΑΠ 2013) και φόρων περιουσίας παρελθόντων οικονομικών ετών (ΦΑΠ 2011 και 2012) σε δόσεις, δύο εκ των οποίων θα εισπραχθούν μέχρι και το Φεβρουάριο 2014. Επίσης, οι φόροι πε-ριουσίας αναμένεται να διαμορφωθούν σε χαμηλότερα επίπεδα έναντι του στόχου λόγω κυ-ρίως της μείωσης κατά 15% του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (ΕΕΤΑ 2013), έναντι του προηγούμενου Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ 2012), η οποία θεσπίστηκε εντός του τρέχοντος έτους, μεταγενέστερα δηλαδή από την ψήφι-ση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2013. Σημειώνεται ότι, οι εισπράξεις της ΔΕΗ για το ΕΕΤΑ του Μαρτίου 2014 θα αποδοθούν στο Ελληνικό Δημόσιο στο τέλος του ίδιου μήνα, βελτιώνοντας το δημοσιονομικό ισοζύγιο του 2013 κατά 180 εκατ. ευρώ περίπου. Αντίθετα, οι άμεσοι φόροι εισοδήματος ειδικών κατηγοριών αναμένεται να υπερβούν τους στόχους, κυ-ρίως, λόγω της καλύτερης του αναμενόμενου απόδοσης των φόρων επί των τόκων των κατα-θέσεων, repos κ.λπ., αποτέλεσμα που οφείλεται και στη σταδιακή επιστροφή των καταθέσεων στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Έμμεσοι φόροι
Από τους έμμεσους φόρους, αναμένεται να εισπραχθούν 24.628 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 5,6% έναντι του 2012, αλλά αύξηση κατά 0,1% έναντι του στόχου του επικαιροποιη-μένου ΜΠΔΣ. Σημειώνεται ότι, ο στόχος επιτυγχάνεται παρά τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση, η οποία αρχικά είχε εκτιμηθεί ότι θα οδηγούσε σε απώλεια εσόδων ύ-ψους 140 εκατ. ευρώ περίπου. Η καλύτερη έναντι του στόχου εκτέλεση στο σκέλος των έμ-μεσων φόρων αποδίδεται:
• στη σταδιακή ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης που, σε συνδυασμό με την αύξηση της τουριστικής κίνησης, τόνωσε τις εισπράξεις ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και
• στις αυξημένες εισπράξεις του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, λόγω της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.
Η καλή πορεία των ως άνω εσόδων αντιστάθμισε τη μεγάλη απώλεια εσόδων από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και ιδίως το ΦΠΑ πετρελαιοειδών, η οποία επήλθε μετά την ε-ναρμόνιση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Υπενθυμίζεται ότι, τον Οκτώ-βριο 2012, χρόνο κατάρτισης του σχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2013, οι προβλέ-ψεις ενσωμάτωναν αύξηση εσόδων από αυτή την πηγή, η οποία όμως δεν συντελέστηκε λόγω της κατά 70% περίπου μείωσης της κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης.

Μη φορολογικά έσοδα
Τα μη φορολογικά έσοδα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 2.270 εκατ. ευρώ, εμφανίζο-ντας αύξηση κατά 1,5% έναντι του προηγούμενου έτους και 5,2% έναντι του στόχου του επι-καιροποιημένου ΜΠΔΣ. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδας θα αποδώσει στο Ελληνικό Δημόσιο το εναπομένον υπόλοιπο των κερδών της για τη χρήση του 2013 μετά την πραγμα-τοποίηση της Γενικής της Συνέλευσης το Φεβρουάριο 2014. Το εν λόγω ποσό, ύψους 480 ε-κατ. ευρώ περίπου, όπως έχει ήδη προαναφερθεί, θα καταγραφεί ταμειακά το Φεβρουάριο 2014, αλλά θα αυξήσει ισόποσα τα έσοδα του 2013 σε δημοσιονομική βάση, μετά τις προ-βλεπόμενες προσαρμογές σύμφωνα με την ενιαία μεθοδολογία European System of Accounts ESA-95.

Μη τακτικά έσοδα
Τα μη τακτικά έσοδα θα διαμορφωθούν στο ποσό των 1.389 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,5% έναντι του 2012 αλλά αύξηση κατά 0,2% έναντι του στόχου του επικαιρο-ποιημένου ΜΠΔΣ. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην είσπραξη εσόδων από προμήθειες λόγω
της παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις τράπεζες στο πλαίσιο του προγράμ-ματος ενίσχυσης της ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων
Οι επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων αναμένεται να διαμορφωθούν στα 2.901 εκατ. ευρώ, δηλαδή στο επίπεδο του στόχου που είχε τεθεί, παρουσιάζοντας μείωση 8,5% έ-ναντι του προηγουμένου έτους. Σημειώνεται ότι το 2013 έχουν επιστραφεί επιπλέον 723 ε-κατ. ευρώ που αφορούν σε επιστροφές φόρων παρελθόντων οικονομικών ετών. Οι επιστρο-φές αυτές καλύπτονται από την ειδική πίστωση για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υ-ποχρεώσεων.
Συνεπώς, το τρέχον έτος οι συνολικές επιστροφές φόρων εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 3.624 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 14% έναντι του 2012, ενισχύοντας τη ρευστότητα της οι-κονομίας.
Μεταφορά απoδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στα χαρτοφυλάκια Κε-ντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFA)
Από τη μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στα χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs) αναμένεται να ει-σπραχθούν 681 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσια των εισπράξεων του περασμένου έτους (303 εκατ. ευρώ). Επιπλέον, σε συνέχεια των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26ης-27ης Νοεμβρίου 2012, μεταφέρονται, από το τρέχον έτος, και τα ποσά που αντιστοιχούν στο Secu-rities Market Programme – SMPs της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και τα οποία αναμένεται να ανέλθουν σε 2.152 εκατ. ευρώ για το 2013. Τονίζεται ότι, τα έσοδα αυτά δεν είχαν υπολογιστεί στον εκτελούμενο Κρατικό Προϋπολογισμό 2013, καθώς απορρέουν από την ως άνω απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μεταγενέστερα δηλαδή από την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2013 από τη Βουλή των Ελλήνων. Τα έσοδα των SMPs θα καταγράφονται εφεξής στον Κρατικό Προϋπολογισμό και θα ανέλθουν σε 10 δισ. ευρώ περί-που συνολικά μέχρι το 2026. Δεδομένου ότι, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού, κατατίθενται απευθείας στον ειδικό λογαριασμό εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους (segregated account) και δεν υπολογίζονται στους στόχους του Προ-γράμματος Οικονομικής Προσαρμογής για το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γενικής Κυβέρ-νησης. Για το 2013, εκτιμάται ότι τα συνολικά έσοδα από ANFAs και SMPs θα ανέλθουν σε 2.833 εκατ. ευρώ.