Τα νεώτερα για τον νόμο Κατσέλη

Πιστοποιημένος εκτιμητής ακινήτων θα αναλαμβάνει να προσδιορίσει την τιμή πώλησης ενός κατασχεμένου ακινήτου, σύμφωνα με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.

Όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, από την 1η Ιουνίου, αρμόδιος για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται είναι ο δικαστικός επιμελητής, ο οποίος, για το σκοπό αυτό, υποχρεούται να προσλάβει, κατά την κρίση του, πιστοποιημένο εκτιμητή.

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η πώληση ενός κατασχεμένου ακινήτου, καθώς η τιμή εκκίνησης δεν είναι πλέον η αντικειμενική του αξία, αλλά η πολύ χαμηλότερη εμπορική.

Η προθεσμία

Ο πιστοποιημένος εκτιμητής οφείλει, εντός της προθεσμίας που του τίθεται, να συντάξει εγγράφως και να παραδώσει την εκτίμησή του στον δικαστικό επιμελητή.

Αυτή πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά ή διεθνή αναγνωρισμένα εκτιμητικά πρότυπα.

Υπόχρεος για την καταβολή της αμοιβής του εκτιμητή είναι ο επισπεύδων την αναγκαστική εκτέλεση, ενώ το ποσό αυτό βαρύνει, τελικώς, εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση.

Ο νόμος Κατσέλη

Η παραπάνω εξέλιξη είναι πολύ σημαντική, καθώς από αυτήν θα εξαρτηθεί το ποσό που θα κληθεί να αποπληρώσει κάποιος που εντάσσεται στο νέο νόμο Κατσέλη.

Κι αυτό καθώς οι ρυθμίσεις που προωθούνται από τα δικαστήρια προβλέπουν τα εξής:

Πρώτο στάδιο
Για 3 έτη καταβολή δόσης που συνίσταται στο διαθέσιμο εισόδημα του οφειλέτη, αφού αφαιρεθούν το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των ευλόγων δαπανών διαβίωσης του ίδιου και των προστατευόμενων μελών.

Δεύτερο στάδιο
Για 20 χρόνια με έντοκες δόσεις, καταβολή ποσού τέτοιου, ώστε οι πιστωτές δεν θα βρεθούν σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν που θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμού) και ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει το μέγιστο της δυνατότητας αποπληρωμής του.

Δηλαδή, ο οφειλέτης θα καταβάλει ποσό ίσο τουλάχιστον με την εμπορική αξία του ακινήτου (ανεξαρτήτως εισοδηματικής δυνατότητας).

Εάν οι οικονομικές δυνατότητες του οφειλέτη το επιτρέπουν, θα καταβληθεί και μεγαλύτερο ποσό από την εμπορική αξία του ακινήτου.

Τρίτο στάδιο
Ρευστοποίηση λοιπών ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, όπως με την προηγούμενη νομοθεσία