Τα προβλήματα στις τσιμεντοβιομηχανίες

 

Οι  τσιµεντοβιοµηχανίες της χώρας, παλεύουν καθηµερινά για την επιβίωσή τους,η οποία πλέον αποτελεί πρόβληµα για πολύ ικανούς λύτες.

 Παρά τις αµφιταλαντεύσεις της διεθνούς οικονοµίας οι εξαγωγικές ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου αντιµετώπισαν µε επιτυχία ένα ακόµη δύσκολο έτος που δυστυχώς εκτιµάται ότι θα συµπαρασύρει σε µέτρια αποτελέσµατα και το 2013.

 

Τι λέει ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων

 

 

Το 2012 χαρακτηρίζεται ως έτος αστάθειας στις διεθνείς αγορές πρώτων υλών µε συγκρατηµένη ως και µειωµένη σε πολλά προϊόντα ζήτηση, µε µείωση ή σηµαντική πτώση τιµών και ιδιαίτερα στα µέταλλα, µε µία σαφή τάση ύφεσης πολλών οικονοµιών της Ε.Ε. που επηρέασε, ως ήταν φυσικό τις διεθνείς αγορές ΟΠΥ και τέλος µε δυσβάστακτη αύξηση του κόστους ενέργειας σε πολλές ευρωπαϊκές βιοµηχανίες που τις οδήγησε σε υπολειτουργία ή κλείσιµο, µε αντίστοιχες επιπτώσεις και στη ζήτηση ΟΠΥ,αναφέρει  ο Συνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρησεων.

 

«Παρά τις αµφιταλαντεύσεις της διεθνούς οικονοµίας οι εξαγωγικές ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου αντιµετώπισαν µε επιτυχία ένα ακόµη δύσκολο έτος που δυστυχώς εκτιµάται ότι θα συµπαρασύρει σε µέτρια αποτελέσµατα και το 2013.

Αντίθετα λόγω της συνεχούς πτώσης των οικοδοµικών και κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, αποτέλεσµα της τεράστιας εσωτερικής οικονοµικής κρίσης, οι εταιρείες παραγωγής αδρανών και δοµικών υλικών όπως και οι τσιµεντοβιοµηχανίες της χώρας, παλεύουν καθηµερινά για την επιβίωσή τους, η οποία πλέον αποτελεί πρόβληµα για πολύ ικανούς λύτες»καταλήγει η ανακοίνωση δίνοντας  αναλυτικά στοιχεία  για καθε προιόν:


ΑΛΟΥΜΙΝΑ – ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ – ΒΩΞΙΤΗΣ

Στην Μεταλλουργεία της ΑΛΟΥΜΙΝIΟ A.E. το 2012 η παραγωγή ένυδρης αλούµινας έφτασε τους 784.000 τον. µειωµένη έναντι του 2011 λόγω της έντονης συγκράτησης της διεθνούς αγοράς.

Το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής αυτής καλύφθηκε από ελληνικό βωξίτη (1.400.000 τον.) ως πρώτη ύλη και δευτερευόντως από εισαγόµενο (400.000 τον.).

Η παραγωγή πρωτόχυτου αλουµινίου παρά την µέτρια ζήτηση στις χώρες της Ε.Ε., την αισθητή µείωση κατανάλωσης στην ελληνική αγορά και την διακύµανση της τιµής του µετάλλου στη διεθνή αγορά σε ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα, κρατήθηκε περίπου η ίδια µε το 2011 (165.000 τον.).

Στο εργοστάσιο ξεκίνησε πιλοτικά η εφαρµογή του «Creeping» δηλαδή της αύξησης της παραγωγής αλουµινίου µέσω αύξησης της έντασης του ηλεκτρικού ρεύµατος στις λεκάνες ηλεκτρόλυσης. Αναµένεται µετά από καθολική εφαρµογή της µεθόδου αυτής η αύξηση της ετήσιας παραγωγής αλουµινίου κατά 7.000 τον.

Στον τοµέα του βωξίτη δραστηριοποιούνται οι εταιρείες S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά, ∆ΕΛΦΟΙ ∆ΙΣΤΟΜΟ ΑΜΕ και ΕΛΜΙΝ Α.Ε. Η συνολική παραγωγή του 2012 ανήλθε σε 1.816.000 τον. περίπου, µειωµένη έναντι του 2011, κύρια λόγω µείωσης εξαγωγών που οφείλεται στη διεθνή κρίση του κατασκευαστικού τοµέα και στις ανακατατάξεις και διακυµάνσεις της διεθνούς αγοράς. Η εταιρεία S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά διατηρεί δεσπόζουσα θέση στην παραγωγή βωξίτη φτάνοντας τους 1.056.000 τον. το 2012.

 
ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

Στον τοµέα αυτό δραστηριοποιείται η εταιρεία µέλος του ΣΜΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ αξιοποιώντας και καθετοποιώντας παραπροϊόντα της εκµετάλλευσης µαρµάρου τα οποία αποτελούνται κατά 96% από ανθρακικό ασβέστιο.

Τα παραπροϊόντα (λατύπες) οδηγούνται σε σπαστηροτριβεία από τα οποία παράγεται µαρµαρόσκονη µε κοκκοµετρία 0-2 mm η οποία χρησιµοποιείται κατά κύριο λόγο στην κατασκευή κονιαµάτων.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται από το 1999 στην βιοµηχανία ετοίµων κονιαµάτων µε την εµπορική ονοµασία marmoline και alfamix, παράγοντας πλήθος προϊόντων όπως αδιάβροχοι σοβάδες, σοβάδες µίας στρώσης, παραδοσιακοί και επισκευαστικοί σοβάδες, στόκοι και στεγανωτικά υλικά.

Επίσης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο ∆ιόνυσο λειτουργεί και µονάδα παραγωγής πληρωτικών υλικών (filler) εκµεταλλευόµενη τα υψηλής λευκότητας παραπροϊόντα της εξόρυξης µαρµάρου για την παραγωγή κρυσταλλικού ανθρακικού ασβεστίου 10, 20, 40, 60, 80 και 120 µm. Τα προϊόντα χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία χρωµάτων, πλαστικών, καλωδίων, ασφαλτικών και ζωοτροφών.

Εκτός ΣΜΕ στο αντικείµενο αυτό δραστηριοποιούνται και άλλες εταιρείες όπως ΠΕΡΡΑΚΗΣ – ΤΖΙΩΝΑΣ, ΖΑΦΡΑΝΑΣ και η ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ η οποία παράγει προϊόντα ανθρακικού ασβεστίου προηγµένης τεχνολογίας όπως λεπτόκοκκα υδρόφιλα και υδρόφοβα προϊόντα από κρυσταλλικό και µικροκρυσταλλικό ανθρακικό ασβέστιο και νανοπροϊόντα πολύ µικρής διαµέτρου.

Συνολικά η εθνική παραγωγή προϊόντων ανθρακικού ασβεστίου το 2012 εκτιµάται ότι ανέρχεται σε 380.000 τον. µε αισθητά µειωµένη έναντι των προηγουµένων ετών λόγω της συνεχιζόµενης µεγάλης εσωτερικής οικονοµικής κρίσης που πλήττει ιδιαίτερα τον κατασκευαστικό τοµέα.

 

 
ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ Α∆ΡΑΝΗ

Οι εταιρείες του Συνδέσµου: ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ, τα λατοµεία τροφοδοσίας των εργοστασίων της τσιµεντοβιοµηχανίας ΤΙΤΑΝ, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΧΑΛΥΨ, LAFARGEBETON, ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ και ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ. Α.Ε. παρήγαγαν ασβεστολιθικά προϊόντα είτε ως πρώτη ύλη για την παραγωγή τσιµέντων, είτε ως δοµικά υλικά.

Η συνολική παραγωγή σε εθνικό επίπεδο εκτιµάται ότι ανήλθε σε 29 εκ. τον., νέο ρεκόρ ιστορικού χαµηλού λόγω της συνεχιζόµενης µεγάλης οικονοµικής κρίσης της χώρας. Από αυτήν την παραγωγή οι 13.368.000 τον. αποτελούν παραγωγή των εταιρειών µελών του ΣΜΕ µε συνολικό κύκλο εργασιών 15 εκ. ευρώ περίπου.

Για το 2013 εκτιµάται ότι τουλάχιστον η χαµηλότατη αυτή παραγωγή θα σταθεροποιηθεί.

 

  ΑΤΤΑΠΟΥΛΓΙΤΗΣ

Τα κοιτάσµατα ατταπουλγίτη και σαπωνίτη της ΓΕΩΕΛΛΑΣ είναι υψηλής ποιότητας, τα µοναδικά στην Ευρώπη και από τα µεγαλύτερα παγκοσµίως. Τα προϊόντα της εταιρείας προορίζονται κυρίως για χρήσεις που εκµεταλλεύονται τις απορροφητικές και θιξοτροπικές τους ιδιότητες. Το µεγαλύτερο τµήµα της παραγωγής προορίζεται για εξαγωγή, ενώ αξιόλογες είναι και οι ποσότητες που διατίθενται στην εγχώρια αγορά.

 Ήδη τα επεξεργασµένα στη σύγχρονη µονάδα προϊόντα ατταπουλγίτη καλύπτουν ανάγκες της χηµικής, κατασκευαστικής βιοµηχανίας και της βιοµηχανίας ζωοτροφών, σαν συνεκτικό υλικό για χρήση σε µοριακά φίλτρα, βοηθητικό ροής/anticakingagents και άλλες εφαρµογές. Επίσης επεξεργασµένα προϊόντα ατταπουλγίτη χρησιµοποιούνται ως αποχρωστικές γαίες σπορελαίων και λιπαντικών, καλύπτοντας ανάγκες ραφιναριών και διυλιστηρίων. Άλλες χρήσεις απορροφητικών προϊόντων ατταπουλγίτη της ΓΕΩΕΛΛΑΣ είναι ως φορείς αγροχηµικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, βιοµηχανικά απορροφητικά, άµµοι υγιεινής και άλλα.

Κατά το έτος 2012, παρά την εγχώρια οικονοµική κρίση και σε αντίθεση µε την πλειοψηφία των λοιπών βιοµηχανικών επιχειρήσεων της χώρας, η ΓΕΩΕΛΛΑΣ Α.Μ.Μ.Α.Ε διατήρησε την ανοδική της πορεία, µε τον όγκο πωλήσεων σε τελικά προϊόντα να διαµορφώνεται σε περίπου 10.000 τον.

Κατά τη διάρκεια του έτους δόθηκε µεγάλη έµφαση και επενδύθηκαν πόροι στην έρευνα και ανάπτυξη, τόσο στον τοµέα των κοιτασµάτων και λατοµείων µε πλήρη χαρακτηρισµό και χαρτογράφησή τους, όσο και στον τοµέα της ανάπτυξης νέων, καινοτόµων προϊόντων και τεχνολογιών. Προχώρησε η διαδικασία απόκτησης µιας ακόµη άδειας εκµετάλλευσης λατοµείου βιοµηχανικών ορυκτών, το οποίο αναµένεται να τεθεί σε εκµετάλλευση το έτος 2013. Παράλληλα, νέα προϊόντα, κυρίως στις εφαρµογές των bleachingearths και των animalfeedsupplements, έχουν τεθεί σε παραγωγή, µε πολύ καλή αποδοχή εκ µέρους των πελατών.

Για το έτος 2013, διαγράφονται αρκετά αισιόδοξες προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων και διείσδυση της εταιρείας σε νέες αγορές, µέσω και της ανάπτυξης καινούριων προϊόντων και δικτύων.

 

  ΓΥΨΟΣ

Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2012, παρά τη µεγάλη κρίση που πλήττει την οικοδοµική και κατασκευαστική δραστηριότητα, έφτασε τους 746.000 τον., ιδιαίτερα αυξηµένη έναντι του 2011. Αυτό οφείλεται στη µεγάλη αύξηση των εξαγωγών οι οποίες υπερέβησαν το 50% της συνολικής παραγωγής.

Η παραγωγή που κατευθύνθηκε στο εσωτερικό της χώρας κάλυψε κύρια τις ανάγκες της εγχώριας τσιµεντοβιοµηχανίας και των µονάδων παραγωγής γυψοσανίδας και γυψοκονιαµάτων.

Εκτιµάται ότι και το 2013 οι εξαγωγές του υλικού θα έχουν καλή πορεία επηρεάζοντας θετικά το συνολικό ύψος παραγωγής.

Τα βασικά κέντρα παραγωγής της γύψου παραµένουν την Κρήτη (περιοχή Σητείας), στην Αµφιλοχία και στο Αιτωλικό.

Οι εταιρείες µέλη του ΣΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτό είναι η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. του Οµίλου ΤΙΤΑΝ και η ΛΑΒΑ Μ.Λ. Α.Ε. του Οµίλου ΗΡΑΚΛΗΣ στο Αλτσί της Σητείας.

 

  ΚΙΣΣΗΡΙΣ

Η ελαφρόπετρα στην Ελλάδα παράγεται εξ ολοκλήρου στο ορυχείο της νησίδας Γυαλί. Εκεί δραστηριοποιείται η ΛΑΒΑ Μεταλλευτική & Λατοµική, η οποία παραµένει επί σειρά ετών η πρώτη εξαγωγική εταιρία ελαφρόπετρας παγκοσµίως.

Η ελαφρόπετρα είναι χηµικά αδρανές πορώδες ηφαιστειογενές ορυκτό, το οποίο χρησιµοποιείται στις κατασκευές (παραγωγή ελαφροβαρών δοµικών στοιχείων, ελαφροσκυροδέµατος), σε γεωτεχνικά έργα (εξυγίανση χαλαρών εδαφών, κατασκευή λιµένων κ.α.), στις καλλιέργειες (υπόστρωµα υδροπονικών καλλιεργειών, βελτιωτικό εδαφών, κ.α) και σε αρκετές βιοµηχανικές εφαρµογές.

Η εταιρεία τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει σε έρευνα για την χρήση του υλικού σε υδροπονικές καλλιέργειες και ως συστατικό υποστρωµάτων για φυτεµένα δώµατα. Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι το υλικό συµπεριφέρεται ιδιαίτερα καλά σ΄ αυτές τις εφαρµογές, οπότε οι νέες χρήσεις του υλικού έχουν αρχίσει να περνούν στην αγορά.

Η παραγωγή ελαφρόπετρας κατά το 2012 έφτασε τους 386.000 τον. παρουσιάζοντας µείωση έναντι του 2011 λόγω της συνεχιζόµενης µεγάλης εσωτερικής οικονοµικής κρίσης που επηρεάζει τις βιοµηχανικές, οικοδοµικές και κατασκευαστικές δραστηριότητες και λόγω της εµφανιζόµενης αστάθειας της διεθνούς αγοράς.

 

 
ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΣ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ – ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΜΑΖΕΣ

Στον τοµέα του λευκολίθου και των µαγνησιακών προϊόντων δραστηριοποιούνται οι εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ και ΒΙΟΜΑΓΝ (η οποία προσπαθεί να επαναδραστηριοποιήσει την παραγωγή µαγνησιακών προϊοντων στην περιοχή της Β. Ευβοίας, ως διάδοχο σχήµα της FIMISCO και της παλιάς ΒΙΟΜΑΓΝ που λειτούργησε από το 1996 έως το 2000).

Παρά το δυσµενές οικονοµικό κλίµα και το περιβάλλον παγκόσµιας ύφεσης, η «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ», µοναδική παραγωγός µαγνησίας της χώρας, κατάφερε να διατηρήσει τα µερίδια αγοράς της και να παραµείνει σε τροχιά κερδοφορίας.

Η διεθνής αγορά µαγνησίας κατά το 2012 κύρια στην Ε.Ε., εµφάνισε µειωµένη ζήτηση και συµπιεσµένες τιµές, ιδιαίτερα στα πυρίµαχα που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% της παγκόσµιας κατανάλωσης µαγνησίας. Σηµαντικές µειώσεις εµφανίστηκαν και στις αγορές προϊόντων όπως των αγροτροφών και λιπασµάτων που χρησιµοποιούν µαγνησιακά προϊόντα στις πρώτες τους ύλες. Σταθερή ζήτηση και τιµές εµφανίστηκε στους τοµείς των χηµικών, περιβαλλοντικών εφαρµογών, κεραµικών, και ηλεκτρικών εφαρµογών.

Παρά την εθνική κρίση αλλά και τη διεθνή οικονοµική συγκυρία, παρά τον διεθνή υψηλό ανταγωνισµό η «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ» συνεχίζει να αποτελεί τη µεγαλύτερη εξαγωγική επιχείρηση καυστικής µαγνησίας στην Ε.Ε. δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ποιότητα, στη γενικότερη εφαρµογή της «ολικής εξυπηρέτησης» προς τους πελάτες της, στη βελτίωση των υφιστάµενων και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στην προστασία του περιβάλλοντος, στον ανθρώπινο παράγοντα και στη συνεχή ανάπτυξη και διασπορά των παραγωγικών και εµπορικών της δραστηριοτήτων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Η εταιρεία και το 2012 συνέχισε να αναπτύσσει προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας µε θετικά αποτελέσµατα απορρόφησής τους από τη διεθνή αγορά. Ανέπτυξε και προώθησε νέα προϊόντα όπως την υψηλής καθαρότητας καυστική µαγνησία για εξειδικευµένες εφαρµογές σε ελαστικά, πλαστικά, ειδικούς καταλύτες κλπ. και την υψηλής καθαρότητας δίπυρο µαγνησία για εφαρµογές σε υλικά ηλεκτροσυγκόλλησης.

Η παραγωγή λευκολίθου για το 2012 ανήλθε σε 281.000 τον. και η παραγωγή τελικών µαγνησιακών προϊόντων σε 121.000 τον. αισθητά µειωµένες έναντι του 2011.

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ» αποτελεί µια αµιγώς εξαγωγική επιχείρηση πραγµατοποιώντας πωλήσεις και στις πέντε ηπείρους, εξάγοντας το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής της (πλέον του 90% των πωλήσεων από εξαγωγές).

Η εταιρεία βραβεύτηκε το 2012 από τον ΣΕΒΒΕ και την εφηµερίδα ΕΞΠΡΕΣ µε το βραβείο «Ελληνική αξία» Κεντρικής Μακεδονίας.

Η άλλη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην τοµέα αυτόν, η ΒΙΟΜΑΓΝ ΑΕ προγραµµατίζει την εκµετάλλευση δύο παλαιών κοιτασµάτων του Γερορέµατος και του Κακάβου στην ευρύτερη περιοχή του Μαντουδίου Ευβοίας. Ο λευκόλιθος θα εξορύσσεται κύρια υπόγεια και θα εµπλουτίζεται στις εγκαταστάσεις που διαθέτει η εταιρεία στην περιοχή, µετά την ολοκλήρωση της επισκευής και του εκσυγχρονισµού τους.

Τα προϊόντα επεξεργασίας των εργοστασίων εµπλουτισµού είτε θα διατίθενται στις αγορές ως τελικά προϊόντα είτε θα αξιοποιούνται για παραγωγή µαγνησίας µε τη χρησιµοποίηση των υπαρχόντων περιστροφικών ή κατακόρυφων φούρνων που διαθέτει η εταιρεία στη θέση Φούρνοι Μαντουδίου, µετά την επισκευή και τον εκσυγχρονισµό τους.

Για όλα αυτά τα έργα εκπονούνται ή έχουν κατατεθεί ήδη Μ.Π.Ε. παίρνοντας το δρόµο της τελικής αδειοδότησης.

Μετά το 2015 και αφού θα έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία η παραγωγή και από τα δύο µεταλλευτικά κέντρα Γερορέµατος και Κακάβου προγραµµατίζεται και η κατασκευή 2 νέων κατακόρυφων φούρνων παραγωγής δίπυρης µαγνησίας, συνολικού ύψους επένδυσης 11.000.000 ευρώ.

 

  ΛΙΓΝΙΤΗΣ

Σε ό,τι αφορά τη Γενική ∆ιεύθυνση Ορυχείων της ∆ΕΗ Α.Ε., η οποία µετέχει στο ΣΜΕ, η παραγωγή λιγνίτη το 2012 αυξήθηκε σε σχέση µε αυτήν του 2011 κατά 8,6%. Συγκεκριµένα, στο Λιγνιτικό Κέντρο ∆υτικής Μακεδονίας, στο οποίο ανήκουν τα Ορυχεία Μαυροπηγής (Κύριο Πεδίο), Νοτίου Πεδίου (Νότιο Πεδίο), Νοτιοδυτικού Πεδίου-Υψηλάντη (Πεδίο Καρδιάς) και Αµυνταίου (Πεδίο Αµυνταίου) εξορύχθηκαν 52,1 εκ. τόνοι λιγνίτη έναντι των 47,4 εκ. τόνων του 2011, ενώ στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης, στο οποίο ανήκει το συγκρότηµα Ορυχείων Μεγαλόπολης εξορύχθηκαν 9,6 εκ. τόνοι λιγνίτη έναντι των 9,4 εκ. τόνων του 2011

Επίσης από το ορυχείο των Αχλάδων και την ΛΑΡΚΟ στα Σέρβια Κοζάνης παρήχθησαν 668.000 τον. που διατέθηκαν στις µονάδες ηλεκτροπαραγωγής της ∆. Μακεδονίας.

Η ∆ΕΗ Α.Ε. συνεχίζει να διατηρεί τις υψηλές θέσεις που κατέχει τα τελευταία χρόνια µεταξύ των λιγνιτοπαραγωγών χωρών (2η θέση στην Ε.Ε. και 6η παγκόσµια).

Το 2012, η συµµετοχή του λιγνίτη στο ενεργειακό µίγµα καυσίµου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεµένο σύστηµα της χώρας, ήταν 54,1%, ενώ η αντίστοιχη συµµετοχή στο σύνολο της Επικράτειας (συµπεριλαµβανοµένων και των νησιών) ήταν 47,6%.

 

  ΜΑΡΜΑΡΑ

Η συνεχιζόµενη µεγάλη οικονοµική κρίση στο εσωτερικό δεν εµπόδισε το ελληνικό µάρµαρο να συνεχίσει την ανάπτυξή του κύρια λόγω της σηµαντικής αύξησης των εξαγωγών που πραγµατοποιεί. Η ανάπτυξη αυτή δεν είναι ισοβαρής σ΄ όλη την µαρµαρική δραστηριότητα, διότι, όπως αναφέρθηκε κατά κύριο λόγο βασίζεται στις εξαγωγές. Αυτό έχει ως συνέπεια, αρκετά λατοµεία, τα προϊόντα των οποίων δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν τον διεθνή ανταγωνισµό, να κλείνουν ή να περιορίζουν σηµαντικά τις δραστηριότητές τους.

Παρά το ότι το ελληνικό µάρµαρο συνεχίζει να παραµένει ένας από τους βασικότερους πρεσβευτές των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό, ο µη εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου (από το 2005 έως σήµερα οι πολιτικές ηγεσίες εξαγγέλουν νέα λατοµικά νοµοσχέδια τα οποία ουδέποτε φτάνουν σε ψήφιση), η µη εφαρµογή των βασικών αξόνων της Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών για την εκµετάλλευση του µαρµάρου, η έλλειψη κινήτρων για ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ή για αξιοποίηση παραπροϊόντων ή για αξιοποίηση των µη εµπορεύσιµων ογκοµαρµάρων, η έλλειψη συντονισµένης πολιτικής και προσπαθειών για άνοιγµα νέων αγορών ή για επέκταση σε ήδη υπάρχουσες µε τη βοήθεια και των µηχανισµών της Πολιτείας, το αυξηµένο κόστος διακίνησης και φόρτωσης των µαρµαρικών προϊόντων στα ελληνικά λιµάνια, τα προβλήµατα αδειοδότησης που εµφανίζονται σε περιφερειακό επίπεδο και η αντίστροφη µεταβίβαση προβληµάτων αρµοδιότητάς τους στην κεντρική υπηρεσία, είναι ορισµένα από τα πολλά αντιµετωπιζόµενα στο κλάδο του µαρµάρου που αποτελούν τροχοπέδη για την απρόσκοπτη ανάπτυξή του, προς όφελος της εθνικής οικονοµίας.

Ο ΣΜΕ έχει ως µέλη τις εταιρείες Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ η οποία δραστηριοποιείται εντός της µαρµαροφόρου ζώνης Πεντελικού όρους, στα νησιά του Αιγαίου, στη Β. Ελλάδα (Βώλακας ∆ράµας) και στο εξωτερικό και ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΤΕΣ που δραστηριοποιείται στις µαρµαροφόρες περιοχές της ∆ράµας και της Καβάλας όπως και στο εξωτερικό.

Η εταιρεία Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ εξορύσσει το διεθνούς φήµης µάρµαρο ∆ιονύσου στο λατοµείο της όπου βρίσκεται στο ∆ιόνυσο Αττικής όπου εκεί από το 1990 εφαρµόζει και υπόγεια εξόρυξη µαρµάρου. Τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύει τις εξαγωγές της προς την Κίνα.

Η εταιρεία ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ το 2011 είχε το 90% των πωληθέντων προϊόντων της από εξαγωγές µε κυριότερους προορισµούς την Κίνα, Σιγκαπούρη, Χόνγκ Κονγκ, Βραζιλία και Αραβικές χώρες. Η εταιρεία το τελευταίο διάστηµα έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα νέων κοιτασµάτων, στην εκµετάλλευση παραπροϊόντων και στείρων, στην εκµετάλλευση αποβλήτων κατεργασίας στην ανάπτυξη νέων αγορών σε υπο ανάπτυξη χώρες, και στην εξέλιξη του ανθρώπινου δυναµικού. Οι καλύτερες ποιότητες µαρµάρων της εταιρείας εξορύσσονται από την περιοχή Γρανίτης του Περιφερειακού διαµερίσµατος ∆ράµας, απ΄ όπου παράγονται µάρµαρα ιδιαίτερης λευκότητας.

 

  ΜΙΚΤΑ ΘΕΙΟΥΧΑ

Στο προϊόν αυτό δραστηριοποιείται η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ. Η παραγωγή µικτών θειούχων πραγµατοποιείται από το εργοτάξιό της των Μαύρων Πετρών και ανήλθε το 2012 σε 233.000 υγρούς τόνους µεταλλεύµατος έναντι 220.000 το 2011. Από την παραπάνω παραγωγή πραγµατοποιήθηκαν πωλήσεις 45.000 τόνων συµπυκνώµατος ψευδαργύρου (έναντι 42.000 για το 2011) και 19.000 τόνων συµπυκνώµατος µολύβδου (έναντι 16.000 για το 2011). Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το 2012 έφτασε τα 38 εκ. ευρώ και κινήθηκε στα ίδια επίπεδα µε το 2011.

Οι εργασίες κλεισίµατος του µεταλλείου του Μαντέµ Λάκκου συνεχίζονται και η εταιρεία ευελπιστεί ότι σε σύντοµο χρονικό διάστηµα θα διευτηθεί πλήρως το ζήτηµα της όξινης απορροής στο Στρατώνι.

Η εταιρεία προχωρεί στη σταδιακή εφαρµογή του σχεδίου ανάπτυξης για την πολυµεταλλική παραγωγή από τα κοιτάσµατα της ευρύτερης περιοχής Ολυµπιάδος, Σκουριών, Μαύρων Πετρών. Με διαδοχικές προσλήψεις έχει αυξήσει το δυναµικό της φτάνοντας τα 1200 άτοµα ενώ παράλληλα έχει ξεκινήσει την κατασκευή βασικών έργων υποδοµής στα πλαίσια του σχεδίου ανάπτυξης.

Στην πλήρη εφαρµογή του σχεδίου και µετά την ολοκλήρωση τω απαιτούµενων επενδύσεων (εκτιµάται ότι θα ανέλθουν στο 1 δισ. ευρώ) οι εργαζόµενοι θα φτάσουν τις 1500 άµεσες θέσεις εργασίας.

Μαζί µε το λειτουργικό κόστος της διαχείρισης των νερών του παλιού µεταλλείου του Μαντέµ Λακκου και του προγράµµατος περιβαλλοντικής παρακολούθησης, οι περιβαλλοντικές επενδύσεις που υλοποιήθηκαν µέχρι σήµερα υπερβαίνουν τα 4 εκ. ευρώ.

 

  ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗΣ

Η συνολική ετήσια παραγωγή εξορυγµένου ορυκτού στο κλάδο του µπεντονίτη υπερέβη τους 1.300.000 τον. εµφανίζοντας µικρή αύξηση έναντι του 2011.

Η εξόρυξη πραγµατοποιείται κατά κύριο λόγο στα ορυχεία της νήσου Μήλου (S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά) και σε µικρότερες ποσότητες στη νήσο Κίµωλο (ΜΠΕΝΤΟΜΑΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙΜΩΛΟΥ Α.Ε.). Η ελληνική παραγωγή µπεντονίτη κατατάσσεται πρώτη σε µέγεθος πανευρωπαϊκά και δεύτερη παγκόσµια.

Η S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε., ο σηµαντικότερος παραγωγός ελληνικού Μπεντονίτη,  δραστηριοποιείται εξορυκτικά και σε άλλες χώρες (ΗΠΑ, Γερµανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Μαρόκο και Γεωργία), και αποτελεί επίσης σήµερα την µεγαλύτερη παραγωγό µπεντονίτη στην Ευρώπη, καθώς και την µεγαλύτερη εξαγωγική εταιρία µπεντονίτη στον κόσµο.

Κατά το έτος 2012, η εξόρυξη µπεντονίτη από τα ορυχεία της Μήλου ξεπέρασε τους 1,2 εκατ. τόνους. Ο µεγαλύτερος όγκος της παραγωγής εξάγεται κυρίως στην Ευρωπαϊκή αγορά, στην Βόρεια Αµερική (ΗΠΑ, Καναδάς) καθώς και στη Ρωσία.

Έχοντας ισχυρή παρουσία στις διεθνείς αγορές, ο µπεντονίτης βρίσκει χρήσεις σε ένα ευρύ φάσµα βιοµηχανικών εφαρµογών και διεργασιών στην αγορά των χυτηρίων και της µεταλλουργίας σιδήρου, όπως επίσης και στον κατασκευαστικό κλάδο, προσφέροντας προϊόντα και βιοµηχανικές λύσεις σε µεγάλα έργα υποδοµών καθώς και γεωτρήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Κατά τη διάρκεια του 2012, η ζήτηση µπεντονίτη στην αγορά της σιδηροµεταλλουργίας, για τη σφαιροποίηση σιδηροµεταλλευµάτων, παρουσίασε αύξηση. Στην αγορά των χυτηρίων η οποία είναι συνδεδεµένη µε την αυτοκινητοβιοµηχανία, κατέγραψε σχετική µείωση κυρίως λόγω του µειωµένου ρυθµού παραγωγής οχηµάτων στην Ευρώπη.

Οι πωλήσεις σε έργα πολιτικού µηχανικού παρουσίασαν µείωση, λόγω περιορισµένου αριθµού νέων έργων υποδοµής στην Ευρώπη.

Αντίθετα, η αγορά γεωτρήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου κατέγραψε ανοδική πορεία, έχοντας θετική επίδραση στη ζήτηση µπεντονίτη.

Έντονη και συνεχής προσπάθεια γίνεται για περαιτέρω ενδυνάµωση και διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων και εφαρµογών µπεντονίτη, πάντα σύµφωνα µε τις ανάγκες των αγορών, καθώς και για ανάπτυξη νέων καινοτόµων βιοµηχανικών λύσεων.

 

  ΝΙΚΕΛΙΟ

Κατά το 2012 η Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ παρήγαγε 18.632 τόνους Νικελίου έναντι 18.527 τόνων το 2011, σηµειώνοντας αύξηση παραγωγής κατά 0,56% και σηµαντική µείωση του κόστους. Η παραγωγή του 2012 αποτελεί µία από τις καλύτερες αποδόσεις στην ιστορία της Εταιρείας.

Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 19.071 τόνους µε εξάντληση των αποθεµάτων ετοίµου προϊόντος και αποτελούν ρεκόρ πωλήσεων.

Η δραστηριότητα αυτή επετεύχθη σε συνθήκες µειωµένης ζήτησης σιδηρονικελίου από τη βιοµηχανία ανοξείδωτου χάλυβα. Παρ’ όλα αυτά η ειδική ζήτηση για το προϊόν της ΛΑΡΚΟ αυξήθηκε το δεύτερο εξάµηνο του 2012 και παραµένει σε επίπεδο που υπερβαίνει το 30% της ονοµαστικής παραγωγικής της δυναµικότητας. Η ιδιαίτερη προτίµηση των πελατών προς τη ΛΑΡΚΟ έναντι των ανταγωνιστών της επιτρέπει τη διατήρηση ευνοϊκότερων εµπορικών και τιµολογιακών όρων και της εξασφαλίζει δεσπόζουσα θέση στον κλάδο.

Οι αυξηµένες ανάγκες της Μεταλλουργικής µονάδας σε πρώτη ύλη καλύφθηκαν αποκλειστικά µε µετάλλευµα που προήλθε από τα µεταλλεία Ευβοίας, Αγίου Ιωάννη και Καστοριάς, η συνολική παραγωγή νικελιούχου µεταλλεύµατος ανήλθε σε 2.306.000 τόνους.

Παράλληλα η ΛΑΡΚΟ παρήγαγε 268.412 τόνους λιγνίτη στο Λιγνιτωρυχείο της στα Σέρβια Κοζάνης, το µεγαλύτερο µέρος του οποίου διατέθηκε στη ∆ΕΗ για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατά το 2012 η ΛΑΡΚΟ συνέχισε στη µεταλλουργική διαδικασία τη χρήση µίγµατος ορυκτών καυσίµων που εισήγαγε το 2011. Αποτέλεσµα της αλλαγής αυτής ήταν η σηµαντικότατη µείωση της ειδικής κατανάλωσης καυσίµων ανά τόνο επεξεργαζόµενου µεταλλεύµατος και παράλληλα η µείωση σε χαµηλότερο επίπεδο του δείκτη εκποµπής CO2.

 

  ΟΛΙΒΙΝΗΣ

Ο Ολιβίνης είναι άνυδρη πυριτική ένωση Fexx και Mgxx µε πολλές βιοµηχανικές εφαρµογές όπως στους κλάδους των πυριµάχων, των λειαντικών /αποξεστήρων, της χαλυβουργίας, της διαχείρισης όξινων αποβλήτων κ.ά. Αποτελεί ένα από τα πλέον φιλικά υλικά προς το περιβάλλον.

Στο συγκεκριµένο αντικείµενο δραστηριοποιείται η εταιρεία ΘΕΡΜΟΛΙΘ Α.Ε. που κατά πλειοψηφία ανήκει στην ΑΕΙΟΦΟ Α.Ε. του Οµίλου ΣΙ∆ΕΝΟΡ.

Η δραστηριότητα της εταιρείας αναπτύσσεται στην περιοχή της Σκούµτσας Γρεβενών όπου πραγµατοποιείται εξόρυξη του ορυκτού και επεξεργασία. Το 2012 η παραγωγή πρωτογενούς υλικού έφτασε τους 29.000 τον.

 

  ΠΕΡΛΙΤΗΣ

Κατά το 2012 η ελληνική παραγωγή ορυκτού περλίτη είχε σχετική πτώση έναντι του 2011 ανερχόµενη σε 680.000 τον. Η παραγωγή κατεργασµένου αδιόγκωτου περλίτη (µοναδική παραγωγός εταιρεία η S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά) ανήλθε σε 345.000 τον. µειωµένη επίσης έναντι του 2011.

Ο περλίτης βρίσκει ευρεία χρήση σε οικοδοµικές εφαρµογές, όπως στα µορφοποιηµένα δοµικά υλικά (θερµοηχοµονωτικά πλακίδια οροφής και µονωτικά πληρωτικά υλικά) και παρέχει βιοµηχανικές λύσεις σε οικοδοµικά υλικά, όπως επιχρίσµατα και κονιάµατα τοιχοποιϊας καθώς και µέσα διήθησης. Ο περλίτης χρησιµοποιείται επίσης στις κρυογενικές µονώσεις, στη γεωργία, στα χυτήρια και ως πληρωτικό υλικό στην παραγωγή φωσφορικών λιπασµάτων.

Στην Ευρώπη, η παρατεταµένη ύφεση στην οικοδοµική δραστηριότητα συνέχισε να επηρεάζει αρνητικά τη ζήτηση περλίτη για χρήση σε οικοδοµικά υλικά και κατασκευές. Οι σηµαντικότερες µειώσεις όγκου πωλήσεων καταγράφηκαν στην αγορά της Νότιας Ευρώπης, όπου η ύφεση στον κλάδο των κατασκευών συνεχίστηκε λόγω κυρίως έλλειψης δηµόσιων επενδύσεων σε έργα υποδοµής όσο και στη συνεχιζόµενη πτωτική τάση στην ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα. Αντίθετα, στην αγορά της Βόρειας Αµερικής οι πωλήσεις αδιόγκωτου περλίτη παρέµειναν σε σταθερά ικανοποιητικά επίπεδα σε σχέση µε το προηγούµενο έτος.

Βασικός στόχος της S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά στο αντικείµενο του περλίτη παραµένει η συνεχής εστίαση στην ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων και προσαρµοσµένων βιοµηχανικών λύσεων σε διάφορες νέες εφαρµογές όσο και η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας, µε γνώµονα τη γεωγραφική διαφοροποίηση των αγορών που εξυπηρετεί.

 

  ΠΟΖΟΛΑΝΗ

Η παραγωγή του 2012 έφτασε τους 285.000 τον., µικρότερη κατά 5% έναντι του 2011. Η αποκλειστική χρήση του υλικού αυτού ως πρόσµικτο στο τσιµέντο αναγκάζει την παραγωγή του σε συνεχή πτώση, λόγω της τεράστιας εσωτερικής οικονοµικής κρίσης που έχει οδηγήσει τη ζήτηση των οικοδοµικών υλικών στο ναδίρ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η παραγωγή ποζολάνης του 2012 και η απορρόφησή της από την τσιµεντοβιοµηχανία είναι µειωµένη κατά 530% έναντι της αντίστοιχης παραγωγής του 2007.

Τα ενεργά ορυχεία ποζολάνης βρίσκονται στη Μήλο, τη Κίµωλο, στο Γυαλί και στην ευρύτερη περιοχή των ∆ήµων Μεναϊδος και Αριδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.

Στον κλάδο αυτό δραστηριοποιούνται οι εταιρείες ΛΑΒΑ Μ.Λ. Α.Ε., ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., ΜΠΕΝΤΟΜΑΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙΜΩΛΟΥ, ΚΥΒΟΣ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΖΟΛΑΝΕΣ Α.Ε. και ΠΕΡΛΙΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.

 

  ΧΟΥΝΤΙΤΗΣ

Το υλικό που διατίθεται στην αγορά είναι µίγµα χουντίτη – υδροµαγνησίτου σε ποσοστό 60% και 40% αντίστοιχα, µε κύριες χρήσεις ως πληρωτικό (filler) στα πολυµερή, ως επιβραδυντικό πυρός (flameretarded), ως εκτατικό (extender) του TiO2 στις βιοµηχανίες χρωµάτων και ως υλικό επικάλυψης στη χαρτοποιϊα.

Στην παραγωγή ορυκτού χουντίτη δραστηριοποιείται η µοναδική εταιρεία και µέλος του ΣΜΕ, ΛΕΥΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. που ανήκει στον ΄Οµιλο SIBELCOEUROPEMineralsPlus.

Η εταιρεία ΛΕΥΚΑ ΟΡΥΚΤΑ για το έτος 2012 και παρά τη συνεχιζόµενη δυσµενή οικονοµική κατάσταση στην Ελλάδα παρουσίασε µια σηµαντική άνοδο στις πωλήσεις επεξεργασµένων τελικών προϊόντων σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, αύξηση που υπερβαίνει το 66%, συµπαρασύροντας σε αντίστοιχη µεγάλη αύξηση (51%) έναντι του 2011, τον κύκλο εργασιών. Η αυξητική τάση των πωλήσεων προβλέπεται ότι θα διατηρήσει και το 2013 τόσο στα τελικής επεξεργασία προϊόντα όσο και στο αργό υλικό.

Η εξόρυξη πρώτης ύλης ανήλθε σε 24.000 τον. κατά τι αυξηµένη έναντι του 2011. Η µεγάλη αύξηση παραγωγής – πώλησης τελικών προϊόντων που παρουσιάστηκε το 2012, καλύφθηκε και από το υπάρχον stock.

 

  ΧΡΥΣΟΣ

Ο ΣΜΕ υπογραµµίζει ότι τα κοιτάσµατα χρυσού συνιστούν ουσιαστική πλουτοπαραγωγική πηγή στη διεθνή οικονοµία και προσδίδουν εκτός από οικονοµική ευρωστία και γεωπολιτική σηµασία στις χώρες παραγωγής.

 

1. Μεταλλεία Κασσάνδρας  στη Β.Α. Χαλκιδική της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.

΄Αρχισε η υλοποίηση της µελέτης για την αξιοποίηση του πορφυριτικού κοιτάσµατος των Σκουριών µε πρώτο έργο το ξεκίνηµα όρυξης υπόγειας ράµπας το συνολικό µήκος της οποίας προβλέπεται να φτάσει τα 27km, προκειµένου να προσπελάσει σε διάφορα επίπεδα το κοίτασµα.

Το κοίτασµα χαλκού/χρυσού των Σκουριών αποτελείται από 138 εκ. τόνους µεταλλεύµατος µε 0,8 γρ./τον. χρυσό και 0,5 % χαλκό. Η παραγωγή υπολογίζεται ν’ αρχίσει το 2015 µετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών έργων του εργοστασίου εµπλουτισµού.

Η συνολική διάρκεια του µεταλλείου υπολογίζεται, σύµφωνα µε τα µέχρι σήµερα διαπιστωµένα αποθέµατα σε 27 χρόνια.

Χρυσός θα εξορύσσεται και από το µεταλλείο της Ολυµπιάδας. Το κοίτασµα µεικτών θειούχων υπολογίζεται µε τα σηµερινά δεδοµένα ότι περιέχει 13,6 εκ. τον. µεταλλεύµατος µε 8,7 γρ/τον. χρυσό, 132 γρ/τον. άργυρο, 5,1% µόλυβδο και 6,7% ψευδάργυρο. Η παραγωγή θα ξεκινήσει το 2015 µετά το πέρας των εργασιών εκσυγχρονισµού του µεταλλείου.

΄Ηδη έχει ξεκινήσει η διάνοιξη σήραγγας που θα συνδέει το µεταλλευτικό κέντρο του Μαντέµ Λάκκου µε το υπόγειο µεταλλείο της Ολυµπιάδος. Η σήραγγα αυτή προβλέπεται να έχει µήκος 9 km και να φτάσει σε υψόµετρο – 660m ώστε να είναι δυνατή η προσπέλαση της συνέχειας του κοιτάσµατος, σε πολύ µεγαλύτερο βάθος έναντι των παλαιών έργων εκµετάλλευσης.

 

2. Επενδυτικό σχέδιο της «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΜΒΕ» στο Πέραµα Θράκης

Η εταιρεία «Χρυσωρυχεία Θράκης ΑΜΒΕ» είναι φορέας της επένδυσης του Έργου Χρυσού Περάµατος στη Θράκη µε κεφάλαιο επένδυσης 150 εκατ. ευρώ, ενώ σε βάθος δεκαετίας θα επενδυθούν στην περιοχή ακόµη 190 εκατ. €. Προβλέπονται 200 άµεσες θέσεις εργασίας και 800 έµµεσες .

Τα έσοδα από το Έργο Χρυσού Περάµατος υπολογίζονται σε 660 εκατ. €. Επιπρόσθετα, σηµειώνεται ότι οι φόροι (40%) από την λειτουργία του έργου υπολογίζονται σε 260 εκ. € και αποτελούν εύλογα σηµαντική συµβολή του επενδυτικού σχεδίου στην εθνική οικονοµία (οι υπολογισµοί έγιναν µε τιµή χρυσού 1400 δολάρια ανά ουγκιά). Είναι πολύ σηµαντικό επίσης να σηµειωθεί ότι περίπου το 70% της επένδυσης κεφαλαίου και 100% του κόστους λειτουργίας προβλέπεται να παραµείνουν στην Ελλάδα, και ειδικότερα στην περιοχή της Θράκης, µε την µορφή µισθών, υπηρεσιών, προµηθειών, έργων µηχανικού, µεταφορές, ενέργεια, κλπ.

Η εταιρεία κατέθεσε στο ΥΠΕΚΑ προµελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων η οποία εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2012. Τον Μάρτιο του 2012 η εταιρεία κατέθεσε πλήρη ΜΠΕ ξεκινώντας διαβούλευση και µε την τοπική κοινωνία. Τον Ιούνιο του 2012 το έργο εντάχθηκε στη διαδικασία για την επιτάχυνση υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων fasttrack του Υπουργείου Ανάπτυξης. Επίσης τέλος του 2012 η ΜΠΕ εγκρίθηκε από το κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο οπότε αναµένονται οι τελικές αποφάσεις για την έκδοση ΑΕΠΟ.

 

3. Επενδυτικό σχέδιο της «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.»  στις Σάπες Ροδόπης

Η ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. είναι κάτοχος του δηµοσίου µεταλλευτικού χώρου των Σαπών Ροδόπης συνολικής έκτασης 20,1 τετ. χιλιοµέτρων

Το ∆εκέµβριο του 2011 η εταιρεία GloryResourcesLimited απέκτησε το 100% της Μεταλλευτικής Θράκη. Η GloryResourcesLimited είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο του Perth.

Μέχρι σήµερα έχουν εκτελεσθεί πάνω από 35,000 µέτρα γεωτρήσεων για τον εντοπισµό και τεχνικο-οικονοµική αξιολόγηση των κοιτασµάτων της Οχιάς και του Αγ. ∆ηµητρίου. Με βάση τα γνωστά βεβαιωµένα µεταλλευτικά αποθέµατα, το έργο θα παράξει συνολικά 510,000 ουγγιές χρυσού, 250,000 ουγγιές αργύρου και 3,000 τόνους χαλκού. Οι επενδύσεις στην έρευνα κατά την παραγωγική διαδικασία για ανεύρεση νέων κοιτασµάτων στην περιοχή θα αυξήσει την συνολική παραγωγή και θα επιµηκύνει την περίοδο λειτουργίας του µεταλλευτικού χώρου

Τον Οκτώβριο του 2011 η εταιρεία συνέταξε την προµελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΠΠΕ) την οποία και υπέβαλε προς έγκριση στο ΥΠΕΚΑ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας γνωµοδοτήσεων συναρµόδιων Υπουργείων και υπηρεσιών της Περιφέρειας εκδόθηκε θετική γνωµοδότηση του Γ.∆. Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ επί της ΠΠΕ του έργου.

Το Φεβρουάριο του 2012 η εταιρεία κατέθεσε ΜΠΕ για ερευνητικές γεωτρήσεις που στοχεύουν σε πληροφορίες ώστε να είναι δυνατή η λεπτοµερής µελλοντική σχεδίαση των έργων εκµετάλλευσης. Επίσης στο τέλος του 2012 κατατέθηκε προς έγκριση πλήρης µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο.

 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

Μεταλλευµάτων, Βιοµηχανικών Ορυκτών, Προϊόντων Μηχανικής Κατεργασίας – Εµπλουτισµού, Μεταλλουργικών Προϊόντων και Μαρµάρων (σε χιλ. τόνους)

ΠΡΟΪΟΝ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1.

Αλουµίνα ένυδρη

789

807,5

796

785

809,7

784

2.

Αλουµίνιο

168

162,3

129

137

165,15

165

3.

Ανθρακικό ασβέστιο

500

600

600

450

400

380*

4.

Ασβεστολιθικά αδρανή µελών ΣΜΕ

33.000

32.700

27.000

21.000

15.100

13.368

5.

Άστριοι (Τελικά προïόντα)

38

35,7

27,12

23,05

10,2

6.

Ατταπουλγίτης

7

25

28

30

34

19

7.

Βωξίτης

2.128

2.174

1.935

1.902

2.324

1.816

8.

Γύψος

940

900

580

470

587

746

9.

∆ίπυρος µαγνησία

42

46,7

51,8

63,9

39

22,79

10.

Καολίνης

40

11.

Καυστική µαγνησία

72

70,5

57,5

67

58

54,5

12.

Κίσσηρις

838

828

381

413

469

386

13.

Λευκόλιθος

340

396,5

326,3

400

392

281

14.

Λιγνίτης

66.100

65.000

64.000

53.600

58.400

62.368

15.

Μάρµαρα προϊόντα από εξόρυξη

1.690

1.670

1.150

1.280

1.408

1.500*

16.

Μάρµαρα όγκοι

440

430

360

400

470

500*

17.

Μικτά θειούχα

214

272

231

236

220

233

18.

Μικτά θειούχα συµπυκνώµατα

144

82

60

58

58

50

19.

Μπεντονίτης (ορυκτός)

1.342

1.580

844

1.250

1.250

1.300

20.

Μπεντονίτης κατεργασµένος

1.113

1.262,8

850

1.020

900

730

21.

Νικέλιο (περιεχ. σε κράµα)

18,67

16,6

8,3

13,96

18,53

18,63

22.

Νικελιούχα σιδ/τα

2.367

2.262

1.398

1.942

2.236

2.306

23.

Ολιβίνης

40

40

33,3

25

32

29

24.

Περλίτης (ορυκτός)

1.100

1.000

800

760

720

680

25.

Περλίτης κατεργασµένος

650

600

450

480

420

345

26. Ποζολάνη

1.520

1.059

830

540

300

285

27.

Πυρίµαχες µάζες

31

35,6

31,6

36,3

45

44,13

28.

Πυριτικό

52

52,5

38

6

1,7

29.

Χαλαζίας – χαλαζιακά προϊόντα

15

16,2

14,3

12,130

8,2

30.

Χουντίτης – Υδροµαγνησίτης

15

19,6

10

16,35

23,8

24,2

*τάξη μεγέθους

 

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Μεταλλευµάτων, Ορυκτών, Προϊόντων Μηχανικής Κατεργασίας, Εµπλουτισµού,

Μεταλλουργικών Προϊόντων και Μαρµάρων (σε χιλιάδες €)

ΠΡΟΪΟΝ

2007

2008

2009

2010

2011

1.

Αλουµίνα

106.754

106.199

91.408

113.039

120.000

2.

Αλουµίνιο

376.061

328.464

193.017

256.536

339.000

3.

Ανθρακικό ασβέστιο

43.142

46.440

43.000

38.000

28.000*

4.

Άστριοι (Τελικά Προϊόντα)

1.500

1.455

1.339

872

428

5.

Ατταπουλγίτης

1.000

1.500

1.688

2.000

2.650

6.

Βωξίτης

79.978

84.059

59.517

66.191

71.166

7.

Γύψος

4.770

4.800

3.480

2.791

3.639

8.

∆ίπυρος µαγνησία

12.966

13.805

7.265

10.608

12.504

9.

Καολίνης

335

10.

Καυστική µαγνησία

11.104

13.084

11.583

13.002

13.216

11.

Κίσσηρις

7.626

6.898

4.250

5.234

3.862

12.

Λευκόλιθος

1.301

1.485

892

1.043

1.464

13.

Λιγνίτης (ξηρός & λιγνιτόπλιθοι)

978

1.000

14.

Μάρµαρα όγκοι

59.300

58.200

61.700

65.050

72.700

15.

Μικτά θειούχα συµπυκνώµατα

58.000

45.800

38.000

38.000

38.000

16.

Μπεντονίτης (ορυκτός)

800

900

660

600

470

17.

Μπεντονίτης κατεργασµένος

67.000

76.900

51.907

70.100

69.400

18.

Νικέλιο (περιεχ. σε κράµα)

502.375

255.000

230.127

229.545

299.545

19.

Ολιβίνης

1.225

1.230

1.080

910

1.100

20.

Περλίτης (ορυκτός)

2.700

3.000

2.688

2.232

2.587

21.

Περλίτης κατεργασµένος

35.200

39.400

33.250

33.500

36.150

22.

Ποζολάνη

5.353

5.189

3.340

2.700

2.100

23.

Πυρίµαχες µάζες

7.975

9.561

7.989

9.259

12.504

24.

Πυριτικό

472

752

511

77

2

25.

Χαλαζίας – χαλαζιακά προϊόντα

1.440

1.382

1.271

822

476

26. Χουντίτης – Υδροµαγνησίτης

3.058

1.761

1.626

1.665

1731

 

ΣΥΝΟΛΟ

1.392.413

1.108.264

851.300

963.776

1.132.694

* Στοιχείο κατ’ εκτίμηση. Δεν περιέχονται οι πωλήσεις ασβεστολιθικών αδρανών