Αποτελέσματα της εθνικής στρατηγικής για την διευκόλυνση του εξωτερικού εμπορίου

Μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους επιτυχούς υλοποίησης και ταυτόχρονα στόχος της Εθνικής Στρατηγικής για τη Διευκόλυνση του Εξωτερικού εμπορίου, είναι η απλοποίηση και επιτάχυνση των τελωνειακών διαδικασιών.
Στο πλαίσιο αυτό, ήδη καταγράφονται σημαντικές πρόοδοι και μεταρρυθμίσεις που έχουν άμεσο αντίκτυπο στο χρόνο διεκπεραίωσης, τον όγκο των απαιτούμενων εγγράφων και το κόστος ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών.
Από τις 2/4/2012 έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η ηλεκτρονική υποβολή της διασάφησης εξαγωγής, μέσω του ICISnet (Δ19Α 5012006/12.03.12 ΕΔΥΟ), ενώ η Τελωνειακή Διοίκηση στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος για επιλεγμένα Τελωνεία του Πειραιά (Ε’ και ΣΤ’), καθώς και για το Τελωνείο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, προχώρησε σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως:

Περισσότερα