Οι επιχειρήσεις αμφισβητούν τη σταθερότητα των βασικών τους τραπεζών, σε παγκόσμιο επίπεδο

 

Το 79% των στελεχών ανέφεραν τη σταθερότητα και τις οικονομικές επιδόσεις ως κύρια κριτήρια για την επιλογή και διατήρηση της συνεργασίας με τις βασικές τους τράπεζες, ενώ μόνο το 43% είναι απολύτως βέβαιοι, ότι οι τράπεζες τους λειτουργούν εντός των παραμέτρων κινδύνου των εταιρειών τους

Το 69% των στελεχών θεωρούν σημαντικούς παράγοντες τη θέση και τη διαφάνεια της τράπεζάς τους ως προς τους κινδύνους, τη ρευστότητα και τα κεφάλαια, καθώς και τη συγκέντρωση του χαρτοφυλακίου, αλλά μόνο το 27% πιστεύουν ότι οι τράπεζες τους είναι πρόθυμες να μοιραστούν αυτές τις πληροφορίες

 

Περισσότερα