Μελετῶντας τὸ τὶ συνέβῃ στὴν Γιουγκοσλαυΐα, μποροῦμε νὰ γνωρίζουμε τὸ τὶ θὰ συμβῇ στοὺς …ἐπομένους!

Ἕνα μοναδικὸ ντοκιμαντὲρ γιὰ τὰ ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος τοῦ ΝΑΤΟ, στὴν Γιουγκοσλαβία.
Γιὰ νὰ κατανοήσουμε τοὺς μηχανισμοὺς τῆς Νέας Τάξεως.

Περισσότερα