Διατροφικές συνήθειες των παιδιών στην Ελλάδα – υπάρχει ανάγκη λήψης μέτρων;

Αντώνης Ζαμπέλας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν να εκτιμήσει τα επίπεδα και την

αιτιολογία της παιδικής παχυσαρκίας στην Ελλάδα σε αντιπροσωπευτικό

πανελλαδικό δείγμα μαθητών δημοτικού από αστικές, ημιαστικές και αγροτικές

περιοχές, ηλικίας 10-12 ετών. Επιπρόσθετοι στόχοι ήταν ο έλεγχος του βαθμού

συμμόρφωσης των παιδιών με της αρχές της Μεσογειακής διατροφής καθώς και

η ταυτοποίηση των κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων που επηρεάζουν τον

επιπολασμό της παιδικής παχυσαρκίας.

Περισσότερα