Αρχείο ετικέτας Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων

Θέσεις της ΕΕΔΕ για την Ελληνική οικονομία

Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων:

 

Ανεξάρτητα από τις αναθεωρημένες θέσεις μας που
θα γνωστοποιηθούν προς την Πολιτεία και τους
θεσμικούς Φορείς, η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως
Επιχειρήσεων έχει ως κύριους στόχους της