Μικρή υποτίμηση του ΕΥΡΩ τον μήνα Μάιο 14

Μικρή υποτίμηση ως προς το σύνολο των ξένων νομισμάτων σημείωσε το ΕΥΡΩ κατά το μήνα
Μάιο, σύμφωνα με τους σταθμισμένους δείκτες ισοτιμίας που καταρτίζει το Κέντρο Εξαγωγικών Ε-
ρευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων.

Περισσότερα

Υποτίμηση του ΕΥΡΩ το 2012

Υποτίμηση ως προς το σύνολο των ξένων νομισμάτων, σημείωσε το ΕΥΡΩ κατά το έτος 2012 σύμ-
φωνα με τους σταθμισμένους δείκτες ισοτιμίας που καταρτίζει το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και
Μελετών (ΚΕΕΜ) του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων.

Περισσότερα