Αρχείο ετικέτας Καταχρηστική μονομερής επιβολή εκ περιτροπής απασχόλησης σε εργαζόμενες μετά από άδεια μητρότητας

Καταχρηστική μονομερής επιβολή εκ περιτροπής απασχόλησης σε εργαζόμενες μετά από άδεια μητρότητας

Από το 2011, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει χειριστεί σημαντικό αριθμό καταγγελιών για επιβολή  με μονομερή απόφαση του εργοδότη εκ περιτροπής απασχόληση, σε γυναίκες εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες επιστρέφουν στην εργασία τους μετά από άδεια μητρότητας.  Η νομοθεσία προβλέπει ότι ο εργοδότης μπορεί, αντί της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να επιβάλλει μονομερώς σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρησή του, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος, μόνο εφόσον συντρέχουν αθροιστικά δύο προϋποθέσεις: α) περιορισμός της δραστηριότητας της επιχείρησης και β) προηγούμενη ενημέρωση και διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων. Τυχόν λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση εργαζόμενης λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας ως προς τις συνθήκες και τους όρους απασχόλησης συνιστά διάκριση λόγω φύλου και απαγορεύεται.

Ο  Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει ότι : Συνέχεια ανάγνωσης Καταχρηστική μονομερής επιβολή εκ περιτροπής απασχόλησης σε εργαζόμενες μετά από άδεια μητρότητας