Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα

Όλη η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔ/οικ. 560:

Με την παρούσα Εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία και
τα κριτήρια της μετάταξης των υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΔΕ, Διοικητικών καθηκόντων,
που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, λόγω κατάργησης των θέσεών τους, που επήλθε
δυνάμει των διατάξεων της υποπαρ. Ζ.4 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012, όπως η διαδικασία αυτή και τα κριτήρια εξειδικεύονται στην υπ’ αριθ.
ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔ/οικ.559/08.01.2013(ΦΕΚ 7 Β΄) Υπουργική Απόφαση.
Η διαδικασία της μετάταξης, που πραγματοποιείται με τις εγγυήσεις διαφάνειας,
αμεροληψίας και αντικειμενικότητας του ΑΣΕΠ, περιλαμβάνει συνοπτικά τα
ακόλουθα στάδια:

Περισσότερα