Μεσοπρόθεσμες προοπτικές για την Ελληνική οικονομία

 

Όπως τις εκτιμά το ΙΟΒΕ:

Ύστερα από την υλοποίηση του προγράμ­ματος PSI+ για την απομείωση της αξίας των ελληνικών ομολόγων, τον παρατετα­μένο εκλογικό κύκλο, τις πολύμηνες διαπραγμα­τεύσεις με τους δανειστές και κατόπιν την επαναγορά από το ελληνικό κράτος ομολόγων του, γεγονότα και δια­δικασίες που καθόρισαν ως επί το πλείστον τις πολιτικοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα το 2012, το 2013 οι εξελίξεις αναμένεται να περιστραφούν γύρω από την υλοποίηση των συμφωνηθέντων μέτρων και μεταρρυθμίσεων στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Άλλωστε, η πραγματοποίηση αρκετών εξ’ αυτών αποτελεί ορόσημο (milestone) για τη συνέχιση της ροής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του δεύτε­ρου Μνημονίου από την ΕΕ και το ΔΝΤ. Κρίσιμο σημείο για την αποτίμηση των δημοσιονομικών και μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, τον προσδιορισμό του πε­ριεχομένου και των κατευθύνσεών τους στα προσεχή χρόνια, θα αποτελέσει η αξιολόγησή τους στο τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, οπότε και έχει προγραμ­ματιστεί η οριστικοποίηση των δημοσιο­νομικών παρεμβάσεων για τη διετία 2014 – 2015, προκειμένου να επιτευχθεί πρω­τογενές πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης το 2015, της τάξης του 3,0%. Τυχόν λήψη εκτεταμένων πρόσθετων μέτρων ευνόητα θα επενεργήσει ανασχετικά στην οικονομική δραστηριότητα, παρατείνοντας περαιτέρω την εγχώρια οικονομική ύφεση.

Περισσότερα