Η παραχώρηση και αξιοποίηση της περιοχής του Ελληνικού ως μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, μια αποτίμηση των μακροοικονομικών επιπτώσεων

Δημιουργία 35.000 νέων θέσεων εργασίας κατά τη φάση υλοποίησης της επένδυσης.

Αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,2% ως αποτέλεσμα της αυξημένης επενδυτικής ζήτησης και ιδιωτικής κατανάλωσης.

Ενίσχυση του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών με την εισροή κεφαλαίων και εισοδημάτων από το εξωτερικό.

Αποφεύγεται η απώλεια 15.000 θέσεων εργασίας, λόγω των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής που θα έπρεπε να ληφθούν για να υποκαταστήσουν το δημοσιονομικό όφελος από την παραχώρηση.

Ανάδειξη της Ελλάδας ως ενός αξιόπιστου και ελκυστικού επενδυτικού προορισμού.

 

 

Τη μελέτη με τίτλο: «Η παραχώρηση και αξιοποίηση της περιοχής του Ελληνικού ως μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, μια αποτίμηση των μακροοικονομικών επιπτώσεων» δημοσίευσε σήμερα το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Η μελέτη, που διενεργήθηκε για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ, επικεντρώνεται στην αποτίμηση των αναπτυξιακών και δημοσιονομικών επιδράσεων στην ελληνική οικονομία από την παραχώρηση και την προτεινόμενη αξιοποίηση της περιοχής του Ελληνικού. Οι εκτιμήσεις που παρουσιάζονται στη μελέτη βασίζονται σε στοιχεία που διατέθηκαν   από το Ταμείο και αξιοποιούν τη στατιστική πληροφόρηση που ήταν διαθέσιμη έως τον Ιούλιο του 2013.   

Περισσότερα