Σαν πρόλογος

Ροζέ Γκαρωντύ

μορφωτική πανάσταση στήν Ερώπη χει να πρό­σωπο, το Μίκη Θεοδωράκη.
μορφωτική πανάσταση δέν εναι μό­νο μιά πανάσταση μέσα στό­ν πολιτισμό­ –σάν νά ταν μό­ρφωση νας τομέας χωρισμένος πό­ τήν καθημερινή ζωή–, οτε μιά πανάσταση μέ μέσο τή μό­ρφωση –πού τσι θά παρουσιαζό­ταν ξω καί πίσω πό­ τούς λαϊκούς γνες–, εναι νό­τητα το πολιτισμο καί τς πανάστασης: ψηλό­τερη μό­ρφωση, ατή πού καλε καθένα μας ν’ λλάξει τή ζωή του, γίνεται γαθό­ κοινό­ γιά λον τό­ λαό­ καί ψυχή τογώνα του γιά ν’ λλάξει τό­ν κό­σμο.

Περισσότερα