Παρακολούθηση επίτευξης στόχων

Πως προκύπτουν τα πλεονάσματα; Φαίνεται καθαρά πιο κάτω ….

Πως πήγαν οι στόχοι της κυβέρνησης, ανά υπουργείο

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας «Είναι γνωστό ότι η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Νοεμβρίου 2012  ενσωματώθηκε στο Ν. 4111/2013 και από το τρέχον οικονομικό έτος έχει τεθεί σε ισχύ.Σε αυτόν προβλέπεται, στο πλαίσιο συγκεκριμένων δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών, μηχανισμός παρακολούθησης, σε μηνιαία βάση, των ετήσιων προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Προβλέπεται η θέσπιση τριμηνιαίων στόχων και ανώτατων ορίων δαπανών, ώστε αυτοί να είναι συμβατοί με τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ).

Περισσότερα