Πλεόνασμα στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Η ΤτΕ δημοσιεύει τα οριστικά στοιχεία του Ταξιδιωτικού Ισοζυγίου Πληρωμών, με βάση τα αναθεωρημένα αποτελέσματα της Έρευνας Συνόρων, για το πρώτο εννεάμηνο του 2012. Τα αποτελέσματα της Έρευνας Συνόρων αναθεωρούνται και οριστικοποιούνται στο τέλος κάθε τριμήνου για τα στοιχεία που αφορούν στο προηγούμενο τρίμηνο αναφοράς  (π.χ. το Δεκέμβριο του 2012 έγινε η αναθεώρηση του τρίτου τριμήνου του 2012). Συγκεκριμένα, διενεργείται διαχρονική αναθεώρηση των στοιχείων, δηλαδή οι δαπάνες και εισπράξεις καταγράφονται στην περίοδο κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η αγορά των αγαθών ή υπηρεσιών από τον ταξιδιώτη και όχι στην περίοδο κατά την οποία έγινε η καταγραφή τους. Έτσι, εάν υπάρχουν ημέρες ταξιδίου που εμπίπτουν σε περισσότερους από ένα μήνες, η συνολική δαπάνη κατανέμεται αναλογικά στους μήνες αυτούς. Αντίστοιχα αναθεωρείται και ο αριθμός των διανυκτερεύσεων, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση, δηλαδή ο αριθμός των αφικνούμενων ταξιδιωτών, δεν αναθεωρείται αλλά προσμετράται εξ ολοκλήρου στο μήνα συλλογής των στοιχείων.

 

Περισσότερα