Τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού

Όπως περιγράφονται στο προσχέδιο  του Κρατικού Προϋπολογισμού 2014:

Τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού, μετά τη μείωση των επιστροφών, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 46.990 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας υστέρηση 1.528 εκατ. ευρώ ή 3,1% έναντι του στόχου του επικαιροποιημένου ΜΠΔΣ. Στην ως άνω υστέρηση συμπεριλαμβάνονται και 723 εκατ. ευρώ για επιστροφές φόρων παρελθόντων οικονομικών ετών που εξοφλούνται από την ειδική πίστωση και των οποίων η επίπτωση είναι δημοσιονομικά ουδέτερη στο ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης. Αν αφαιρεθούν τα εν λόγω 723 εκατ. ευρώ, τότε η πραγματική απόκλιση έναντι του στόχου στο σκέλος των εσόδων, σε ταμειακή βάση, περιορίζεται στα 805 εκατ. ευρώ. Η απόκλιση αυτή υπερκαλύπτεται σε δημοσιονομική βάση (accrual), μετά τις εθνικολογιστικές προσαρμογές και συγκεκριμένα από τις εξής πηγές:

Περισσότερα

Οι οικονομικές προοπτικές για το 2014

Όπως περιγράφονται στο προσχέδιο  του Κρατικού Προϋπολογισμού 2014:

Η επιβράδυνση της ύφεσης στο 2013 στηρίζει την πρόβλεψη ότι η Ελληνική οικονομία θα εξέλθει το 2014 από την κατάσταση συρρίκνωσης και το ΑΕΠ θα σημειώσει θετικό ρυθμό μεταβολής (+0,6%). Εκτιμάται ότι θετικές επιδράσεις στην πραγματική οικονομία θα έχουν η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων από πόρους του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η ολοκλήρωση της προγραμματισμένης διαδικασίας αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, η περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας κόστους και η επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων. Καθοριστική προβλέπεται να είναι και η βελτίωση στις συνθήκες ρευστότητας της οικονομίας, που αναμένεται να επηρεαστούν θετικά από την ολο-κλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάρθρωσης του τραπεζικού τομέα, καθώς και της ακολουθούμενης νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη.

Περισσότερα

Νομισματικές και πιστωτικές εξελίξεις το 13

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του νομισματικού μεγέθους που αποτελεί την Ελληνική συμβο-λή στο Μ3 της Ευρωζώνης (εκτός του νομίσματος σε κυκλοφορία) έλαβε θετική τιμή, για πρώτη φορά μετά από τρία έτη, το Φεβρουάριο του 2013. Ο εν λόγω ρυθμός διαμορφώθηκε σε 7,4% τον Ιούλιο του 2013 έναντι -6,2% το Δεκέμβριο του 2012. Αναλυτικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των καταθέσεων διάρκειας μίας ημέρας έφθασε το 1,8% τον Ιούλιο 2013, από -12,3% το Δεκέμβριο του 2012, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των καταθέσεων προ-θεσμίας έως 2 ετών ανήλθε σε 11,1% τον Ιούλιο του 2013 από -2,1% το Δεκέμβριο του 2012, εξελίξεις οι οποίες αντανακλούν την επιστροφή καταθέσεων στο Ελληνικό τραπεζικό σύστη-μα μετά τα μέσα του 2012.

Περισσότερα